Zmiany w prawie podatkowym i zestawieniach PITy w 2016 roku - co nam grozi, co może się poprawić


Ministerstwo Finansów przygotowało Polakom liczne zmiany zakresie rozliczeń podatkowych. Rok 2014 był ostatnim, w którym obowiązywały dotychczasowe zasady korzystania z ulg podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów. Zestawienia PITy w 20 roku przede wszystkim będą musiały być sporządzane i składane do właściwych Urzędów Skarbowych z wykorzystaniem zaktualizowanych druków.

 

Zmiany w prawie podatkowym w 2015 roku spowodują, że roczny Pit wielu podatników nie będzie mógł już dłużej m.in. korzystać z popularnej ulgi prorodzinnej. Co właściwie ulegnie zmianie od 2015 roku? Czy polscy podatnicy mają powody do obaw? Czy zostaną wprowadzone zmiany na korzyść polskich obywateli?

Podstawy zmian w podatkach

Zestawienia PITy składane w 2015 roku w związku z rozliczeniem roku podatkowego 2014, zostały zmodyfikowane głównie z uwagi na podpisaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawą z dnia 24 października 2012 roku. Weszła ona w życie z dniem 12 listopada 2012 roku, ale jej zapisy zmieniające rozliczenia podatkowe składane co roku przez Polaków, nie mogły zacząć obowiązywać już w rozliczeniach za rok 2012, ale dopiero wówczas, gdy roczny Pit dotyczył 2014 roku. Zmiany w prawie podatkowym dotyczą wielu ulg podatkowych, jak i obliczania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Należy powiedzieć, że niektóre grupy podatników rzeczywiście zyskają na tym, że nastąpiły modyfikacje warunków korzystania z ulgi prorodzinnej.

Zmiany w uldze internetowej

Zmiany w prawie podatkowym w 2015 roku obejmują swoim zasięgiem między innymi ulgi podatkowe, z których mogą dowolnie korzystać podatnicy rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, o ile spełniają założone prawem warunki. W rozliczeniach za rok 2014 inne były zasady zastosowania ulgi na Internet. Tylko nieliczni podatnicy będą korzystali z tej ulgi. Rozliczana jest ona wyłącznie poprzez deklarację dotyczącą dwóch pierwszych lat korzystania z ulgi. Oznacza to, że jeśli w rozliczeniach za rok 2011 i 2012 podatnik korzystał z ulgi na Internet, to jego roczny Pit za rok 2014 nie mógł już uwzględnić takiej ulgi. Podatnik, który skorzystał z ulgi na Internet w roku 2012 po raz pierwszy, w rozliczeniu za rok 2014 mógł ostatni raz skorzystać z ulgi. Liczą się przy tym wyłącznie lata odliczenia, a nie data samego podłączenia do sieci internetowej. Ulga może być rozliczana jedynie w dwóch kolejno po sobie następujących latach, w których podatnik korzystał odpłatnie z Internetu.

Ulga prorodzinna i jej modyfikacje

Największe zmiany w prawie podatkowym dotknęły w rozliczeniach za rok 2014 podatników korzystających z ulgi prorodzinnej i mających tylko jedno dziecko.

Rozliczenia PITy rodziców wychowujących jedno dziecko za rok 2014 mogły w ogóle nie uwzględniać ulgi na dziecko, nawet jeśli spełnione są wskazane w ustawie warunki. Dzieje się tak dlatego, że dla małżeństw z jednym dzieckiem wprowadzony został limit wysokości przychodów w całym roku podatkowym. Przychody małżeństwa nie mogą przekroczyć wspólnie kwoty 112 000 zł na rok. Jeśli suma dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, podatku liniowego lub z kapitałów pieniężnych będzie wyższa, małżeństwo nie będzie mogło rozliczyć ulgi prorodzinnej. Dochody mogą zostać pomniejszone o kwoty ZUS z danego roku podatkowego. Jeśli ulga ma być odliczona przez jednego z rodziców lub każdego z rodziców osobna, obowiązuje limit 56 000 zł przychodów ze źródeł wymienionych powyżej.

Zasady ulgi prorodzinnej nie ulegną zmianie w odniesieniu do rodzin wychowujących dwójkę dzieci do osiągnięcia pełnoletniości. Rodzicom nie przekraczającym limitu przysługuje ulga na jedno dziecko w kwocie 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania lub sprawowania opieki nad dzieckiem.

Korzystne zmiany w prawie podatkowym w odniesieni do ulgi prorodzinnej nastąpią dla rodzin wychowujących tróję lub więcej dzieci. Limit przychodów nie jest tu brany pod uwagę. Na dwoje pierwszych dzieci rodziny te odliczą po 92,67 zł miesięcznie na dziecko, czyli rocznie 1112,04 zł na każde dziecko. Na trzecie dziecko limit będzie wyższy – odliczenie wyniesie 139,01 zł za miesiąc i 1668,12 zł rocznie, a na czwarte i każde kolejne dziecko odliczenie wyniesie 185,34 zł miesięcznie oraz 2224,08 zł rocznie.

Preferencyjne koszty podatkowe

Dotychczas artyści i twórcy mieli możliwość odliczania maksymalnie 50% kwoty przychodu w ramach kosztów uzyskania przychodów. Roczny Pit twórców mógł więc wskazywać na znacznie niższą podstawę opodatkowania, niż wynosiłaby ona w rzeczywistości. W nowych rozliczeniach podatkowych za rok 2014, twórca w ramach swojej działalności obejmującej prawa autorskie, dalej miał prawo dokonania odliczenia z tytułu tychże praw w wysokości 50% kwoty przychodu. Suma kosztów artystów i twórców jednocześnie nie powinna być wyższa niż połowa kwoty górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej, a więc kwoty 85 528 zł / 2, co daje maksymalne koszty na poziomie 42 764 zł. Jeśli w rzeczywistości twórca czy artysta z tytułu swojej działalności obejmującej prawa autorskie, poniósł wyższe koszty uzyskania przychodów i jest w stanie je udokumentować, będzie mógł je odliczyć w swoim rocznym Pit.