Zatrudnienie dziecka w swojej firmie - jakie koszty uzyskania przychodów?


Zatrudniając w swojej firmie osoby z rodziny, trzeba liczyć się z tym, że nie wszystkie koszty związane z ich wynagrodzeniem i rejestracją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W koszty uzyskania przychodów przy zatrudnianiu pracowników spoza rodziny wlicza się ich wynagrodzenie czy też składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jak kwestia ta wygląda przy zatrudnieniu w swojej firmy własnego dziecka?

 

Osoby współpracujące w przedsiębiorstwie

Prawo nie ogranicza możliwości zatrudniania w toku prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę osób z jego najbliższej rodziny. Ma on możliwość zatrudnienia zarówno osób spokrewnionych z nim, jak i spowinowaconych. Nie ma prawnych przeciwwskazań, aby ojciec czy matka zatrudnili w firmie swoje dziecko. Jeśli zatrudnia się jednak członków własnej rodziny w przedsiębiorstwie, nie są oni pracownikami, ale współpracownikami. Niesie to za sobą określone konsekwencje składkowe i podatkowe.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nazywa osoby pozostające w jednym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą i zatrudnione w jego działalności osobami współpracującymi. Do osób współpracujących wedle zapisów ustawy wlicza się:

  • współmałżonka,
  • dzieci własne, przysposobione i dzieci małżonka,
  • rodziców,
  • macochę lub ojczyma,
  • osoby przysposabiające.

Niezależnie od tego, czy rodzic zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie dziecko własne, przysposobione czy dziecko małżonka, jest on angażowany do pracy jako osoba współpracująca.

Nie ma przy tym znaczenia, czy zatrudnienie dziecka w swojej firmie odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej czy umowy o pracę. Aby dziecko stało się osobą współpracującą, nie tylko trzeba je zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie, ale musi ono pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą i współpracować z nim przy prowadzeniu firmy.

Koszty uzyskania przychodów przy zatrudnianiu osób współpracujących

Decydując się na zatrudnienie dziecka w swojej firmie, przedsiębiorca musi być świadom konsekwencji podatkowych, jakie wiążą się z takim krokiem. Będzie on zobowiązany w trakcie trwania roku podatkowego obliczać i odprowadzać od wynagrodzenia dziecka zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego sporządzi dla dziecka informację podatkową PIT-11, wskazując informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy osoby współpracującej.

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów w przypadku zatrudniania dziecka w swojej firmie, reguluje tę kwestię ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 23 ust. 1 pkt 10 tejże ustawy przewiduje się, że do kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych przedsiębiorcy) nie wlicza się wartości własnej pracy podatnika jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Do kosztów podatkowych pozwalających na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie wlicza się wypłaconych przez podatnika małżonkowi lub jego małoletnim dzieciom zatrudnionym w jego przedsiębiorstwie wynagrodzeń. Nie ma tu znaczenia forma prawna świadczenia pracy przez dziecko - na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Składki ZUS od osób współpracujących

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia swoje dziecko, jest ono osobą współpracującą podlegającą zgłoszenia w ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia pracy czy współpracy. Zgłoszenia przedsiębiorca dokonuje na druku ZUS ZUA, stając się płatnikiem składek ZUS. Łącznie z drukiem ZUS ZUA płatnik składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych także zgłoszenie płatnika składek ZUS ZFA, jeśli wcześniej nie zostało ono złożone.