Wydatki na sprzęt rehabilitacyjny (aparat słuchowy) a roczny Pit


Osoby niepełnosprawne traktowane są w sposób szczególny w rocznych deklaracjach podatkowych PIT. Przysługuje im ulga rehabilitacyjna, z tytułu wydatków ponoszonych na rehabilitację oraz na ułatwianie codziennych czynności życiowych. Kupowany sprzęt rehabilitacyjny zwykle może zostać rozliczony w PIT. Czy jednak roczny Pit osoby niepełnosprawnej będzie mógł uwzględniać koszty poniesione na zakup aparatu poprawiającego słuch? Czy aparat słuchowy może być podstawą do zastosowania w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi rehabilitacyjnej? Kto właściwie będzie miał do niej prawo?

 

Prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Podstawowym wymogiem stawianym podatnikom, którzy chcieliby skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne, jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czyli o przyznanej grupie inwalidzkiej. Jednocześnie, z tej samej ulgi mogą skorzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych, które biorą je na swoje utrzymanie i zamieszkują z nimi. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mieli prawo do ulgi, jeśli będą zaliczani do najbliższej rodziny niepełnosprawnego, będą go utrzymywać w ciągu roku podatkowego oraz dochody niepełnosprawnego nie przekroczą kwoty 9120 zł.

Aby możliwe było rozliczenie w PIT ulgi rehabilitacyjnej, podatnik musi być w posiadaniu orzeczenia lekarskiego o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, tj. lekkiego, umiarkowanego lub ciężkiego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia, kogo zalicza się do poszczególnych stopni niepełnosprawności:

 • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Roczne Pity z ulgą rehabilitacyjną mogą być składane w Urzędzie Skarbowym wówczas, gdy podatnik rozlicza się z fiskusem na podstawie skali podatkowej lub z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że ulga ta może być ujmowana w ramach rozliczeń na drukach:

 • PIT-36, przeznaczonych dla podatników osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-37 , przeznaczonych dla podatników osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika,
 • PIT-28, przeznaczonych dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W jaki sposób skonstruowana jest ulga

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie w rocznym PIT wydatków na rehabilitację i kosztów ponoszonych na ułatwienie dokonywania codziennych czynności. Roczny PIT z ulgą pozwala na zmniejszenie w ostatecznym rozrachunku podatku należnego fiskusowi.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu w rozliczeniu PIT wydatków, jakie w poprzednim roku podatkowym poniósł podatnik na cele rehabilitacyjne oraz na potrzeby dostosowania przestrzeni życiowej osoby niepełnosprawnej do jej indywidualnych potrzeb wynikających np. z ograniczonej możliwości poruszania się.

Odpisanie sprzętu na rehabilitację w ramach ulgi

Generalnie, koszty związane z zakupem niezbędnego dla osoby niepełnosprawnej sprzętu rehabilitacyjnego, powinny być podstawą do zastosowania w rocznej deklaracji podatkowej PIT ulgi dla osób niepełnosprawnych. Tak też jest w istocie. Koszty zakupu np. aparatu słuchowego dla osoby niedosłyszącej, posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są podstawą do zastosowania w PIT ulgi rehabilitacyjnej.

Wśród wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne ustawa o PIT wymienia przy tym wydatki poniesione na:

 • adaptację mieszkań i budynków mieszkalnych w związku z koniecznością ich dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika,
 • wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych w rzeczy, ułatwiające dokonywanie codziennych czynności przez osobę niepełnosprawną,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawności,
 • odpłatny, ale i jednocześnie konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego; osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego;
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym; w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.
 • zakup i niezbędne naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
 • odpłatne pobyty w sanatoriach, na turnusach rehabilitacyjnych czy za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • odpłatne zabiegi rehabilitacyjne.
 • Zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się,
 • usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa oraz na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.