Wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem - jak wypełnić?


Osoby spełniające warunki uznania ich za samotnego rodzica będą mogły wypełnić rozliczenie PIT z dzieckiem na preferencyjnych zasadach. Będzie to polegać na tym, że formularz podatkowy Pit uwzględni co najmniej dwie osoby - samotnego rodzica oraz jego pociechę. Kto ma prawo do takiego preferencyjnego rozliczenia podatkowego i w jaki sposób będzie w nim obliczany podatek należny fiskusowi? Czy każda deklaracja PIT może być złożona jako wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem?

 

Komu przysługuje status samotnego rodzica?

Możliwość wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem na preferencyjnych zasadach przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy będą dysponowali statusem samotnego rodzica. Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, za samotnego rodzica, uprawnionego do ulgi i preferencji w rozliczeniach rocznych PIT, uważana jest osoba, która na mocy prawa pełni władzę rodzicielską lub sprawuje opiekę nad dzieckiem, będąc:

  • panną, kawalerem,
  • wdową, wdowcem,
  • rozwódką, rozwodnikiem,
  • osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ważne jest, aby samotność rodzica nie była pozorna, ale rzeczywista. Nie jest samotnym rodzicem rozwódka, która zamieszkuje z nowym partnerem, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, a partner opiekuje się w równej mierze jej dzieckiem.

Pity osób samotnie wychowujących dzieci mogą być składane w taki korzystny dla podatnika sposób, o ile podatnik rzeczywiście sam wychowuje dziecko:

  • Małoletnie,
  • Bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny,
  • Do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wiek dziecka nie ma przy tym znaczenie dla skorzystania ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jako samotny rodzic, chyba że dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny.

Podatnik, który korzysta z możliwości złożenia PIT wspólnie z dzieckiem, jako samotny rodzic, może tego dokonać na jednym z druków:

  • PIT-37 przeznaczonym dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika;
  • PIT-36 przeznaczonym dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez pośrednictwa płatnika.

Oba rozliczenia podatkowe pozwalają na skorzystanie z licznych ulg podatkowych, m.in. ulgi na dziecko. Powinny trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Jeśli jednak samotnie wychowujący dziecko lub dzieci rodzic, rozlicza się z fiskusem na podstawie innych formularzy, w tym PIT-36L dla podatku liniowego, PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy PIT-16A dla karty podatkowej, nie będzie mieć możliwości skorzystania z powyższej preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak wygląda w praktyce rozliczenie?

Podatnik posiadający status samotnego rodzica, który będzie chciał się rozliczyć z dzieckiem, w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym o chęci skorzystania z preferencyjnego rozliczenia. Fiskus w przypadku składania rozliczenia PIT rodzica z dzieckiem, dokonuje wyliczenia podatku dochodowego w podwójnej wysokości podatku oszacowanego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. W deklaracji zliczane są i sumowane dochody dziecka i samotnego rodzica, choćby i dziecko nie osiągnęło lub nawet nie mogło osiągnąć z uwagi na wiek, jakichkolwiek dochodów. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Dodatkowo samotny rodzic we wspólnym rozliczeniu z dzieckiem może zastosować ulgę rodzinną. Wystarczy, aby co najmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem.

Przy odliczaniu ulgi na jedno dziecko, w zastosowaniu jest kryterium dochodowe, którego spełnienie warunkuje uzyskanie prawa do ulgi prorodzinnej. Jeśli PIT osoby samotnie wychowującej dziecko wskazuje na dochód w wysokości mniejszej niż 112 tys. zł, odliczy ona ulgę prorodzinną. W przeciwnym wypadku nie będzie to możliwe. Kryterium dochodowe nie znajduje zastosowanie dla ulgi na dwoje czy większą liczbę dzieci.