Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Twórca gry komputerowej - autorski produkt artystyczny a zeznanie podatkowe PIT


Twórcy i artyści w Polsce uzyskujący dochody lub przychody ze swojej pracy artystycznej i twórczej, są postrzegani w Polsce na gruncie prawa podatkowego, jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tego względu, powinni oni rozliczać się z Urzędem Skarbowym składając odpowiednie zeznanie podatkowe PIT.

 

Czy takie same wymagania będą istniały dla twórców gier komputerowych, tworzących autorski produkt artystyczny? Czy oni również będą zobowiązani do złożenia swoich formularzy PITy we właściwym względem zamieszkania Urzędzie Skarbowym? O właściwych formach rozliczeń dla grupy artystów i twórców, także tych tworzących produkty nowoczesnych technologii komputerowych, mówi ustawa o podatku dochodowym do osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Rozliczenie autorskich produktów artystycznych

Grę komputerową tworzoną przez indywidualnego twórcę, można uznać za produkt autorski, artystyczny i jako taki zostanie on opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Osoby tworzące gry komputerowe, które nie prowadzą jednocześnie z tego tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, będą uzyskiwali dochody lub przychody w związku z wykonywaniem działalności osobistej. Nie wymaga ona zarejestrowania w urzędzie, w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, co nie oznacza jednocześnie, że osoby wykonujące taką osobistą działalność nie będą składały zeznań PITy na odpowiednich formularzach podatkowych do Urzędu Skarbowego. Zeznanie podatkowe PIT artysty – twórcy gry komputerowej będzie tożsame z zeznaniem podatkowych pozostałych twórców, artystów, wynalazców, naukowców i dziennikarzy.

Najczęściej artyści zobowiązani są do rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, przyjmując dwustopniową, progresywną skalę podatkową – 18 i 32%. Jeśli twórca gry komputerowej nie zdecyduje się na wybór innej formy opodatkowania swojej działalności wykonywanej osobiście lub w formie działalności gospodarczej, wówczas rozlicza się z Urzędem Skarbowym na drukach PIT-36. Druk ten przewidziany jest na zeznanie podatkowe PIT dla podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika. Niesie to za sobą zobowiązanie artysty – twórcy gry komputerowej, do samodzielnego obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samego podatku dochodowego na koniec roku podatkowego, jaki jest należny z danej działalności fiskusowi.

Gra komputerowa jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Stworzenie gry komputerowej może być postrzegane jako stworzenie autorskiego produktu artystycznego i z tego tytułu twórca gry może uzyskiwać przychód w związku z prawem autorskim do stworzonego utworu. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo Autorskie określa w art. 1 co właściwie może być przedmiotem prawa autorskiego. Przedmiotem tym może być każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Gra komputerowa może być takim utworem w znaczeniu prawa autorskiego. W szczególności, na mocy wspominanej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

2) plastyczne,

3) fotograficzne,

4) lutnicze,

5) wzornictwa przemysłowego,

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

7) muzyczne i słowno-muzyczne,

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

9) audiowizualne (w tym filmowe).

Gra komputerowa jest postrzegana jako program komputerowy, więc niewątpliwie jest ona utworem chronionym prawem autorskim.

Koszty uzyskania przychodów

Jeśli podatnik rozlicza się z dochodów czerpanych z tytułu autorskiego produktu artystycznego w postaci gry komputerowej na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, ma szansę na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów. Jego wynagrodzenie za sprzedaż patentu do gry komputerowej zostanie pomniejszone o zryczałtowane koszty podatkowe, w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Po odjęciu owych kosztów i uwzględnieniu ewentualnych ulg podatkowych odliczanych od dochodu, powstanie podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. PITy twórców gier komputerowych mogą uwzględniać preferencyjne zryczałtowane koszty osiągnięcia przychodów, jeśli twórcy uzyskują przychód z tytułu wykonania dla zamawiającego gry, będącej przedmiotem prawa autorskiego. Czyli sprzedaż praw do gry komputerowej wiąże się z przeniesieniem praw autorskich na kupującego.

Ustawa o podatku dochodowy od osób fizycznych wskazuje, że koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% określa się z tytułu:

  • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód).

Możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PITy wyższych kosztów uzyskania przychodów niż te zryczałtowane, jeśli twórca rzeczywiście poniósł takie wyższe koszty i jest je w stanie udokumentować na wezwanie fiskusa.

Niższe koszty uzyskania przychodów dla twórców

W rozliczeniach podatkowych PITy za 2015 rok artyści i twórcy będą musieli zastosować nowe limity zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Nadal będą oni mogli korzystać z limitu 50% kosztów podatkowych, ale wyłącznie do wysokości wskazanej w ustawie o PIT kwoty połowy pierwszego progu skali podatkowej, tj. 42 764 zł.