Terminy rozliczenia za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego


Niektóre grupy podatników mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym z uzyskiwanych dochodów na podstawie podatku zryczałtowanego. Ryczałt ewidencjonowany powoduje, że podatnik rozlicza się z fiskusem z tytułu uzyskanych przychodów, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania. Zeznanie Pit w takiej sytuacji składa się na druku PIT-28. Kiedy rozliczenie PIT ryczałtowca docelowo powinno trafić do Urzędu Skarbowego?

 

Kto może być ryczałtowcem?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma rozliczenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, może być wybrany przez osoby fizyczne, które:

  • Prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • Są osobami duchownymi,
  • Osiągają przychody z najmu prywatnego, podnajmu, dzierżawy czy umów o podobnym charakterze, zawieranych poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego musi być poprzedzony złożeniem odpowiedniego oświadczenia w Urzędzie Skarbowym. Ponadto, należy powiedzieć, że ryczałt ewidencjonowany może być opłacany wyłącznie przez podatników, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej i wybiorą taką metodę opodatkowania, lub też przez przedsiębiorców kontynuujących prowadzenie działalności, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskali oni przychody z tej działalności w wysokości nie większej niż równowartość 150 tys. euro.

Podstawowe informacje o ryczałcie

Rozliczenie PIT ryczałtowca nie umożliwia pomniejszenie podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Podatek PIT opłacany jest od wszystkich przychodów, a w rozliczeniu nie można ująć licznych ulg i preferencji podatkowych. Zeznanie Pit ryczałtowca nie może zostać złożone wspólnie ze współmałżonkiem czy też nie można go złożyć w postaci deklaracji osoby samotnie wychowującej dziecko.

Przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, może zostać pomniejszony o:

  • Wydatki w postaci zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, nie więcej niż do wysokości 7,75%, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • Ulgę internetową,
  • Ulgę rehabilitacyjną,
  • Kwoty przekazanych darowizn,
  • Ulgę abolicyjną,
  • Stratę z lat ubiegłych.

Ryczałt określany jest dla każdego rodzaju prowadzonej działalności oddzielnie. Maksymalnie ryczałt wynosi 20% kwoty przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę i jest on opłacany m.in. przez przedstawicieli wolnych zawodów, a minimalnie 3%. Tak minimalny podatek dochodowy od przychodu zapłacą przedsiębiorcy wykonujący usługi w zakresie handlu i gastronomii. Pozostałe stawki ryczałtu ewidencjonowanego to: 17%, 8,5%, czy 5,5%.

Terminy rozliczenia

Ryczałt ewidencjonowany wymaga od podatników dotrzymywania pewnych, konkretnych terminów rozliczenia podatkowego. Przede wszystkim ryczałtowcy zobowiązani są do obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczenia. Podatnicy mogą też wybrać kwartalną formę rozliczeń ryczałtu ewidencjonowanego i wówczas, podatek płacony jest w terminie do 20 dnia miesiąca po upływie kwartały, za który ryczałt ma być opłacony. Kwartalną formę rozliczeń mogą wybrać tzw. mali podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, w roku poprzedzającym rok podatkowy, były nie większe od kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro.

Także do 20 stycznia przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z rozliczenia PIT w formie ryczałtu ewidencjonowanego, muszą złożyć do Urzędu Skarbowego stosowne oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania działalności.

Obowiązkiem podatników rozliczających się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będzie złożenie deklaracji podatkowej na formularzu PIT-28. Rozliczenie PIT ryczałtowca powinno trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego zeznanie dotyczy. Bez względu na to, jakiej wysokości przychody osiągnął w danym roku podatkowym ryczałtowiec, zeznanie PIT musi zostać złożone. Może on osobiście dostarczyć rozliczenie PIT ryczałtowca do Urzędu Skarbowego, albo też wysłać je pocztą bądź złożyć w trybie online, nawet bez posiadania elektronicznego, kwalifikowanego podpisu. PIT-28 jest właściwym rozliczenie dla wszystkich przychodów pozyskanych samodzielnie przez podatnika, opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takie rozliczenie PIT będzie korzystne dla tych podatników, którzy nie ponoszą wysokich kosztów działalności.