Sprzedaż rzeczy nabytych jako spadek a rozliczenie PIT


Otrzymanie spadku może powodować konieczność odprowadzenia na rzecz fiskusa podatku w odpowiedniej wysokości. Spadek od najbliższej rodziny zwykle pozwala na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, dzięki czemu rozliczenie PIT spadkobiercy nie dolicza do kwoty przychodu wartości spadku. Ale czy podatek od spadku zostanie naliczony, jeśli podatnik dokona sprzedaży rzeczy nabytych jako spadek? Jak będzie w takim przypadku wyglądała jego deklaracja roczna Pit?

 

Nabycie spadku i jego opodatkowanie

Osoby będące spadkobiercami zmarłego spadkodawcy dziedziczą po nim majątek. Mają możliwość przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przyjęcie  może nastąpić z dobrodziejstwem inwentarza albo wprost. Oba sposoby przyjęcia spadku powodują powstanie obowiązku podatkowego. Coprawda ożna uniknąć opłacania podatku od spadku, lecz tylko w przewidzianych prawem sytuacjach. Na mocy ustawy podatkowej, otrzymanie spadku pociąga za sobą powstanie nieodpłatnego przyrostu majątku, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ze zwolnienia z opłacania tego podatku skorzystają osoby najbliższe spadkodawcy, po spełnieniu odpowiednich warunków.

Rozliczenie spadku wymaga oszacowania podatku od spadku. Jest on wyliczany na podstawie kwoty wartości majątku ponad kwotę wolną od podatku. Po złożeniu przez podatnika do właściwego Urzędu Skarbowego zawiadomienia o nabyciu spadku, a w nim rzeczy i praw majątkowych, fiskus określa tzw. czystą wartość spadku i od niej oblicza należny mu podatek od spadku.

W zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w którym został nabyty spadek, należy wskazać jego wartość. Obowiązek podatkowy po stronie spadkobiercy powstaje w momencie uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, albo dopiero, gdy bez żadnych wątpliwości wiadomo, że dana osoba rzeczywiście jest spadkobiercą. W ciągu miesiąca od tej daty podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek od spadku.

To fiskus określa, w jakiej wysokości podatek od spadku powinien opłacić spadkobierca. Taka kwota jest wskazana w wydawanej przez Urząd Skarbowy decyzji. Obowiązek zapłaty podatku od spadku na rzecz fiskusa przedawnia się po upływie 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podatek od spadków i darowizn powinien zostać opłacony przez zobowiązanego do niego podatnika po upływie 14 dni od doręczenia decyzji Urzędu Skarbowego ustalającej jego wysokość. Po 14 dniach Urząd Skarbowy zacznie naliczać podatnikowi odsetki za zwłokę, jeśli nie ureguluje on podatku od spadku oraz podejmie właściwe kroki, dzięki którym będzie mógł ściągnąć swoją należność podatkową.

Zwolnienie z podatku od spadku

Podatek od spadku nie zawsze musi być uiszczany przez spadkobiercę. Może on mieć szansę skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, jeśli zaliczany jest do I grupy podatkowej. Uwzględnia się w niej spadkobierców:

 • Małżonka,
 • Dzieci,
 • Wnuki,
 • Prawnuki i inni zstępni,
 • Rodziców,
 • Dziadków,
 • Pradziadków i innych wstępnych,
 • Rodzeństwo, w tym również rodzeństwo przyrodnie,
 • Pasierbów i pasierbice,
 • Ojczyma,
 • Macochę.

Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od spadku wymaga powiadomienie fiskusa w ciągu 30 dni od daty nabycia spadku lub uzyskania informacji o nim, o fakcie otrzymania spadku. Niedopełnienie tej formalności powoduje utratę przez podatnika prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. O spadku nie trzeba zawiadamiać Urzędu Skarbowego ani nie trzeba płacić podatku od niego, gdy jego wartość jest niższa niż kwota zwolniona od podatku. Dla najbliższych owa kwota obecnie wynosi 9637 zł.

Oprócz całkowitego zwolnienia z opłacania podatku od spadku, przysługującego dla najbliższej rodziny zmarłego spadkodawcy, uniknięcie opłacania takiego podatku będzie możliwe, jeśli jego wartość będzie mieścić się w kwocie wolnej od podatku, wynoszącej dla poszczególnych grup podatkowych:

 • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.