Rozliczenie PIT rodziców adopcyjnych z ulgą na dwoje dzieci


W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku uwzględnia się między innymi ulgi podatkowe, które pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy mogą korzystać z takich ulg, jeśli swoje rozliczenie roczne składają na drukach PIT-37 lub PIT-36.

 

Ulgi podatkowe wymagają więc rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych w Polsce jest ulga na dzieci. Taka ulga prorodzinna przysługuje z tytułu wychowywania dzieci. Na gruncie prawa podatkowego nie ma znaczenia, czy dziecko wychowywane jest przez rodziców biologicznych, czy adopcyjnych. Dlatego też rozliczenie PIT rodziców adopcyjnych jak najbardziej będzie mogło korzystać z ulgi na dzieci. Pit z ulgą na dwoje dzieci będzie wypełniany na takich samych zasadach w roku 2016, za rok podatkowy 2015, jak dotychczas. Inne zasady będą obowiązywały w przypadku korzystania z ulgi na dzieci w rodzinach z jednym dzieckiem, z trojgiem lub większą liczbą dzieci.

Ulga na dwoje dzieci

Zgodnie z nowelizacją ustawy podatkowej, zmienią się w stosunku do zasad sprzed 2014r., w zeznaniach za rok 2015 zasady rozliczania podatkowego rodziców wychowujących dzieci i korzystających z ulgi na dzieci. Ulga prorodzinna będzie zależna od wysokości dochodów podatnika oraz od tego czy pozostaje on w związku małżeńskim czy też nie, jeśli będzie ona stosowana przy wychowywaniu tylko jednego dziecka. Prawo do takiej ulgi będą mieli rodzice uzyskujący dochód nie większy niż 112 tys. zł w poprzednim roku podatkowym, albo osoby samotnie wychowujące dziecko z dochodem nieprzekraczającym 56 tys. zł.

Przy dwójce dzieci zasady odliczenia ulgi prorodzinnej pozostają w rozliczeniach za rok 2015 i kolejne lata, niezmienne. Na każde dziecko, bez względu na wysokość zarobków rodziców, będzie można odliczyć kwotę 1112,04 zł rocznie, czyli po 92,67 zł miesięcznie.

Dla trójki dzieci kryterium dochodowe nie ma żadnego znaczenia, ale na trzecie dziecko w rodzinie ulga na dziecko wzrośnie o ponad 50%, do kwoty 1668,6 zł rocznie. Z kolei, przy czwartym dziecku ulga będzie dwukrotnie wyższa od podstawowej, czyli wyniesie na rok 2224,08 zł.

Dla kogo ulga?

Ulga na dziecko jest przyznawana podatnikom, którzy w poprzednim roku podatkowym choć jeden dzień:

 • Wykonywali władzę rodzicielską,
 • Pełnili funkcję opiekuna prawnego a dziecko z nim zamieszkiwało,
 • Sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z tego wynika, że rodzic adopcyjny może skorzystać bez problemu z ulgi na dziecko, o ile rozlicza się na zasadach ogólnych, a PIT składa na druku PIT-37 lub PIT-36. Pit z ulgą na dwoje dzieci może być złożony przez rodziców adopcyjnych, podobnie jak przez rodziców biologicznych. Musi zostać spełniony tylko warunek pełnienia opieki czy władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Jeśli władzę pełnią rodzice adopcyjni, to automatycznie rodzic biologiczny pozbawiony jest funkcji władzy rodzicielskiej, a ulga na dziecko przestaje mu przysługiwać. Ulga prorodzinna przysługuje w zasadzie za każdy dzień wykonywania władzy, pełnienia funkcji opiekuna - w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Zasadniczo, ulga na dzieci przysługuje w odniesieniu do dzieci:

 • małoletnich, do ukończenia przez nie 18 roku życia,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub dochody z papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Jak dokonać rozliczenia?

Rozliczenie ulgi na dziecko wymaga od podatnika jej uwzględnienia w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 oraz wypełnienia i złożenia do Urzędu Skarbowego załącznika PIT-O, w którym wyszczególnione są szczegółowe informacje dotyczące dzieci, na które znajduje zastosowanie ulga prorodzinna. Pamiętajmy, że ulga na dzieci podlega odliczeniu od podatku, a nie od dochodu, tym samym jest bardzo korzystna dla podatników. W zeznaniu podatkowym rodzice adopcyjny korzystający z przysługującej im ulgi na dziecko powinni wskazać:

 • Liczbę dzieci w rodzinie,
 • Numery PESEL dzieci bądź daty urodzenia dzieci.

Fiskus przy kontroli zeznania podatkowego rodziców adopcyjnych, podobnie jak wszystkich innych podatników korzystających z ulgi na dziecko, może zażądać przedstawienia zaświadczenia, oświadczenia oraz innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia. Wśród takich dokumentów mogą się znaleźć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

W przypadku rodziców adopcyjnych organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wymagać przedstawienia odpisu orzeczenia sądowego o ustanowieniu rodziny zastępczej.