Rozliczenie Pit emeryta/rencisty - jak wypełnić deklarację podatkową roczną?


Otrzymywanie renty czy emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwarza obowiązek rozliczenia podatkowego z fiskusem, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie Pit emeryt lub rencista powinien złożyć we właściwym względem miejsca swojego zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Deklaracja podatkowa roczna emeryta lub rencisty może zostać wypełniona i złożona również przez organ wypłacający rentę czy emeryturę.

 

PITy emerytów i rencistów nie muszą być wówczas wypełniane osobiście. Kiedy i jak emeryt oraz rencista rozliczy się z fiskusem osobiście, a w jakim przypadku odpowiedzialność za rozliczenie Pit może złożyć w ręce ZUS?

ZUS rozlicza emerytów i rencistów

Dla emerytów i rencistów organy rentowe – w praktyce ZUS i KRUS, są płatnikami podatku dochodowego. Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, według art. 34, organy rentowe są zobowiązane do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent.

ZUS zobowiązany jest w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego, podobnie jak pracodawcy, wystawić dla emerytów i rencistów, którym wypłaca świadczenia, informację podatkową PIT-40A. Wypełniona deklaracja podatkowa roczna trafia do Urzędu Skarbowego i do danego podatnika. Jeśli emeryt i rencista nie uzyskiwali w danym roku podatkowym żadnych dodatkowych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani nie chcą korzystać  z żadnych ulg i preferencji podatkowych, mogą nie składać fiskusowi dodatkowego rozliczenia. PIT-40A będzie wystarczającym rozliczeniem i zostanie on uznany za właściwą deklarację podatkową podatnika pobierającego rentę lub emeryturę w poprzednim roku podatkowym.

Emeryci i renciści pobierający świadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli z KRUS, znajdują się w takiej samej sytuacji.

Otrzymanie z ZUS czy KRUS informacji podatkowej na druku PIT-40A nie likwiduje dla zainteresowanych podatników – emerytów lub rencistów, możliwość zastosowania samodzielnego rozliczenia podatkowego. Wówczas PITy emerytów i rencistów na drukach PIT-40A sporządzone i przesłane przez organ wypłacający  świadczenia emerytalne i rentowe, zostaną potraktowane przez Urząd Skarbowy jako zwykłe informacje podatkowe.

Dodatkowy zarobek emerytów i rencistów

Jeśli osoby pobierające świadczenia z ZUS dodatkowo dorabiały do emerytury czy renty, co nie jest zabronione przepisami prawa, otrzymają z ZUS nie PIT-40A, ale informację podatkową PIT-11, podobnie jak w przypadku pracowników etatowych czy zleceniobiorców. Informacja podatkowa PIT-11 jest podstawą do wypełnienia rozliczenia pit emeryta i rencisty na odpowiednim formularzu. PITy emerytów i rencistów, jeśli są wypełniane przez zainteresowane osoby samodzielnie, powinny zostać sporządzone na drukach PIT-36 lub PIT-37, w zależności od tego, czy podatnik pozyskiwał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika, czy samodzielnie był zobowiązany do naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Należy podkreślić, że samodzielne rozliczenie Pit emeryta i rencisty będzie obowiązkowe, jeśli otrzymał on PIT-11 od organu rentowego i emerytalnego wypłacającego świadczenie oraz od innych pracodawców.

Dzięki samodzielnemu rozliczeniu podatkowemu emeryt lub rencista wiele może zyskać, dlatego też nawet bez uzyskiwania dodatkowych dochodów należy rozważyć możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej rocznej na druku PIT-36 lub PIT-37. Dzieje się tak dlatego, że podatnik może rozliczyć się na preferencyjnych warunkach, razem ze współmałżonkiem, na jednej deklaracji podatkowej, obniżając tym samym swój podatek należny fiskusowi. Przy spełnieniu określonych ustawowo warunków, rencista lub emeryt, mający dziecko, może rozliczyć się z fiskusem w preferencyjny sposób, jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Może też skorzystać z ulgi prorodzinnej, przy spełnieniu wymaganych prawem warunków.

Ponadto, deklaracja podatkowa roczna emeryta i rencisty, sporządzona przez takich podatników samodzielnie, stwarza możliwość skorzystania z ulg podatkowych w tym z:

  • Ulgi na Internet, pozwalającej na odliczenie 760 zł od dochodu podatnika, co pozwala na pomniejszenie wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki, z której korzystają osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osoby bliskie posiadające orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego ze stopnia niepełnosprawności,
  • Ulgi odsetkowej, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów mieszkaniowych,
  • Ulgi na darowiznę itp.

Ulgi pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od której opłacany jest podatek należny fiskusowi, albo umożliwiają obniżenie samej kwoty podatku.

Samodzielne PITy rencistów i emerytów pozwalają również na przekazanie w ramach deklaracji podatkowej 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Takie odliczenia nie będą miały miejsca w przypadku, gdy to ZUS lub inny organ wypłacający świadczenia emerytalne i rentowe, będzie rozliczał podatników na drukach PIT-40A.

Jeśli emeryt i rencista samodzielnie chcą rozliczyć się z fiskusem ze swoich dochodów z tytułu emerytury i renty, składają formularz PIT-37 do Urzędu Skarbowego właściwego względem ich miejsca zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli obok emerytury prowadzą np. działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej, rozliczenie Pit złożą na druku PIT-36, który do Urzędu Skarbowego składa się w tym samym terminie, co PIT-37.