Rodzice w separacji a rozliczenie PIT z ulgą na dwoje dzieci


Jednym z przywilejów rodziców w zakresie rozliczeń podatkowych jest możliwość skorzystania w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi na dziecko. Rozliczenie PIT z ulgą rodzice mogą złożyć wspólnie, jeśli pozostają w związku małżeńskim i mają wspólność majątkową, albo oddzielnie względem siebie, na swoich drukach podatkowych PITy. Czy możliwe jest, aby ulga na dwoje dzieci była stosowana przez rodziców znajdujących się w separacji? Czy taka sytuacja w ogóle wpływa na możliwość skorzystania w rocznej deklaracji podatkowej z ulgi prorodzinnej?

 

Dla kogo ulga na dziecko?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku jasno wskazuje, kto właściwie będzie miał prawo do złożenia PIT z ulgą prorodzinną. Ulga na dziecko obowiązuje, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, jako odliczenie od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki. Generalnie, w przepisach ustawy o PIT można przeczytać, że ulga na dziecko przysługuje podatników, którzy w stosunku do dziecka w poprzednim roku podatkowym wykonywali:

  • władzę rodzicielską,
  • funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało,
  • opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Dodatkowo, nie w każdym przypadku wychowywanie dziecka będzie uprawniało podatników do ulgi na dziecko w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ulga rodzinna znajduje zastosowanie w rozliczeniach PITy, jeśli rodzic, opiekun prawny czy rodzina zastępcza, wychowuje lub opiekuje się w danym roku podatkowym dzieckiem:

  • Małoletnim,
  • Bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny,
  • Do ukończenia 25 lat uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Nie ma przy rozliczania ulgi na dziecko większego znaczenia to, czy rodzice dziecka są małżeństwem, czy też np. znajdują się w separacji. W takim przypadku ulga na dwoje dzieci czy na większą ich liczbę spokojnie będzie mogła zostać zastosowana, a podatnik nie będzie musiał w takim przypadku spełniać dodatkowego kryterium dochodowego, które jest konieczne przy uldze na jedno dziecko. Warto wspomnieć, że jeśli ulga rodzinna jest rozliczana w związku z wychowywaniem jednego dziecka, maksymalnie dochód rodziców w poprzednim roku podatkowym nie może łącznie wynosić 112 000 zł, a osobno - po 56 000 zł.

Jak rozliczyć ulgę na dzieci w przypadku separacji rodziców?

Nie ma przeciwwskazań do tego, aby ulga na dwoje dzieci była rozliczana u rodziców w separacji. Jeśli rodzice w takiej sytuacji nie podzielili się opieką nad dzieckiem w odpowiednich proporcjach, będą mieli prawo do odliczania po połowie ulgi na dziecko. Bez znaczenia jest przy tym to, z którym z rodziców dziecko zamieszkuje.

Czasem już na etapie ustalania sądowej separacji małżonków, sąd wydaje decyzję o tym, kto ma sprawować pełną opiekę nad dzieckiem. Jeśli tak się nie stało, ulga rodzinna będzie przysługiwała obojgu rodziców, bez względu na to, przez którą ze stron małżeństwo się rozpada. Ważne jest, aby łączna kwota odliczeń przysługujących względem danego dziecka nie przekroczyła kwoty granicznej ulgi. Dla jednego dziecka będzie to kwota 1112,04 zł, podobnie jak przy wychowywaniu dwójki dzieci. Jeśli ulga przysługuje na trzecie dziecko, nie może być ona wyższa niż 1668,60 zł, a przy czwartym dziecku – 2224,08 zł.

PIT z ulgą prorodzinną mają szansę złożyć rodzice znajdujący się w separacji, jeśli rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Roczne PITy z ulgą na dziecko nie złożą podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem:

  • podatku liniowego,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • karty podatkowej.

Nie ma możliwości, aby ująć ulgę na dziecko w formularzach podatkowych PIT-28, PIT-36L czy PIT-16A, pomimo, że rodzice dziecka mogą spełniać pozostałe warunki dla zastosowania ulgi prorodzinnej w ich rocznych rozliczeniach PITy.