Roczne zestawienie PIT z dzieckiem - samotny rodzic i jego rozliczenie podatkowe


Samotni rodzice mogą rozliczać się z fiskusem na preferencyjnych zasadach. Roczne zestawienie Pit pod pewnymi warunkami będą mogli złożyć wraz ze swoim dzieckiem, optymalizując swoje podatki. PIT z dzieckiem można złożyć bez względu na to, czy dziecko podatnika uzyskiwało w danym roku podatkowym dochody czy też nie.

 

Rozliczenie podatkowe samotnego rodzica wymaga rozliczania się z Urzędem Skarbowym na podstawie druków PITy: PIT-37 i PIT-36. Jakie roczne zestawienie PIT złożą w Urzędach Skarbowych samotni rodzice i na czym polega udostępniona im preferencja podatkowa?

Kim jest samotny rodzic?

Definicji pojęcia samotnego rodzica należy poszukiwać w przepisach obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Wskazuje się w niej nie tylko definicję samotnego rodzica, ale automatycznie także i to, kto może złożyć rozliczenie PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Otóż, samotnym rodzicem będzie na mocy prawa podatkowego podatnik pełniący władzę rodzicielską lub sprawujący opiekę nad dzieckiem. Może nim być przy tym:

  • Panna, kawaler,
  • Wdowa, wdowiec,
  • Rozwódka, rozwodnik,
  • Osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • Osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Fiskus zaznacza, że rozliczenie podatkowe samotnego rodzica zostanie uznane za całkowicie poprawne i właściwie złożone, jeśli podatnik w rzeczywistości będzie samotnie wychowywać dziecko. Nie ma więc możliwości, aby rodzic podawał się za samotnego rodzica, jeśli mieszka z konkubiną czy konkubentem w jednym gospodarstwie domowym, który pomaga mu w wychowaniu dziecka.

Na czym polega preferencja dla samotnego rodzica?

Rozliczenie podatkowe samotnego rodzica korzystające z możliwości złożenia deklaracji PITy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, polega na tym, że jedno z  rodziców lub opiekunów prawnych, mogą złożyć PIT z dzieckiem. Wspólny druk PIT z dzieckiem jest preferencyjną formą rozliczenia podatkowego, bowiem zobowiązanie podatkowe samotnego rodzica zostanie określone, na jego wniosek wyrażony w rocznym zestawieniu PIT, w  podwójnej wysokości podatku, obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Aby móc skorzystać z preferencyjnych rozliczeń deklaracji PITy nie wystarczy być osobą samotnie wychowującą dziecko. Należy też wychowywać w roku podatkowym małoletnie dziecko, dziecko, bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub dziecko do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Podatnik korzystający z takiego rozliczenia składa wspólnie z małoletnim dzieckiem zeznanie za rok podatkowy, w terminie rozliczenia zeznania podatkowego rocznego, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Preferencja polegająca na możliwości złożenia rozliczeń PIT z dzieckiem nie będzie przysługiwała, jeśli podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną:

  • podatkiem liniowym 19%,
  • kartą podatkową,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatkiem tonażowym.

Ulga na dzieci

Dodatkowo, samotny rodzic może skorzystać z ulgi na dzieci w swoim rocznym rozliczeniu PIT z dzieckiem. Rozliczenie podatkowe samotnego rodzica będzie ujmowało ulgę na dziecko, jeśli wychowywał on lub sprawował opiekę w danym roku podatkowym, nad dziećmi:

1) małoletnimi,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczącymi się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jeśli ulga na dziecko odliczana ma być w związku z wychowywaniem jednego dziecka przez podatnika, wówczas może on tego dokonać tylko wówczas, gdy jego dochód roczny był nie wyższy niż 56 tys. zł. Przy dwójce i większej liczbie dzieci takie ograniczenie dochodowe nie obowiązuje.