Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Recepta na ryczałt: terminy rozliczeń i metoda obliczania podatku


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznanie Pit w przypadku ryczałtowców składane jest na druku PIT-28. Takie rozliczenie PIT ryczałtowca nie pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowych, w postaci wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Nie mniej jednak, ryczałt ewidencjonowany związany jest z innymi korzyściami po stronie podatników, którzy wybierają tą formę rozliczenia. Na pewno upraszcza on księgowość prowadzoną przez przedsiębiorców. Jakie jeszcze zalety ma ryczałt? Kiedy należy odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych? Jak wygląda ta metoda obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych? Zasady rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyznacza generalnie Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r.

Dla kogo?

Ryczałt ewidencjonowany opłacany jest od przychodów uzyskiwanych w toku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Mogą go również opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub zgłoszą zmianę formy opodatkowania działalności do 20 stycznia danego roku podatkowego. Dodatkowo, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej sumy 150 000 euro lub jej równowartości w złotych.

Plusy i minusy ryczałtu

Metoda obliczania podatku w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zakłada opodatkowanie odpowiednią stawką podatkową przychodów z działalności gospodarczej podatnika, albo przychodów z najmu i umów o podobnym charakterze. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód – tak jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego. Rozliczenie PIT ryczałtowca nie może uwzględniać obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów.

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego. Nie wymaga od podatnika prowadzenia skomplikowanych ksiąg rachunkowych.

Metoda obliczania podatku

Podstawą opodatkowania w ryczałcie ewidencjonowanym są przychody podatnika, nie pomniejszone o koszty podatkowe. Od takiej podstawy oblicza się podatek, według stawki przypisanej do danego rodzaju prowadzonej działalności. Poszczególne stawki ryczałtu przedstawiają się w sposób następujący:

  • 20% - przychody z tytułu wykonywania niektórych wolnych zawodów,
  • 17,5% - przychody ze świadczenia określonych usług niematerialnych
  • 8,5% - od przychodów z wybranych usług m.in. najmu i dzierżawy (do kwoty 4.000 euro), gastronomicznych w zakresie sprzedaży alkoholu powyżej 1,5% czy usług związanych z prowadzeniem przedszkoli,
  • 5,5% - działalność wytwórcza i budowlana,
  • 3% - pozostały handel i usługi gastronomiczne, nie zaliczane do stawki 8,5%.

Rozliczenie PIT ryczałtowca wymaga samodzielnego obliczania i wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego.

Terminy rozliczenia podatkowego

Co miesiąc przedsiębiorca czy osoba fizyczna stosująca ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zobowiązani są w terminie do 20 dnia następnego miesiąca obliczyć i wpłacić ryczałt, w formie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Za ostatni miesiąc ryczałt opłacany jest w terminie złożenia zestawienia Pit rocznego. Pamiętajmy, że z ryczałtu rozlicza się w terminie do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. Rozliczenie PIT ryczałtowca składane jest na deklaracji PIT-28. Zestawienie PIT nie może uwzględniać dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, czy podatkiem liniowym w rozliczeniu ryczałtowca. Dla takich dochodów należy sporządzić odrębny formularz PIT.

Niektórzy podatnicy mogą rozliczać się z ryczałtu co kwartał. Taka zasada rozliczenia jest dostępna dla podatników, którzy uzyskują przychody z prowadzonej działalności samodzielne lub przychody spółki w roku poprzednim nieprzekraczające kwoty 25 tys. euro.

Przedsiębiorca może zmienić metodę opodatkowania przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym celu składa odpowiednie oświadczenie w Urzędzie Skarbowym. Jeśli chce zmienić tryb płacenia zaliczki – z miesięcznego na kwartalny i na odwrót, składa odpowiednie pismo w Urzędzie Skarbowym do 20 lutego.