Przychody z gry na giełdzie na rynku pierwotnym a zeznanie podatkowe PIT


Podatnicy grający na giełdzie, uzyskujący z tego tytułu zyski, muszą rozliczać się ze swoich przychodów w rocznym rozliczeniu podatkowym. Pity z przychodami kapitałowymi z giełdy wypełniane są na drukach PIT-38. Czy takie zeznanie podatkowe PIT będzie też właściwe, jeśli dochody giełdowe będą pochodziły z rynku pierwotnego? Podatek od dochodów z giełdy nieco inaczej jest odprowadzany wówczas, gdy podatnik inwestuje na rynku pierwotnym, a inaczej, jeśli jest to giełda wtórna. Jak zatem rozliczać taki podatek?

 

Jak rozliczać podatek giełdowy?

Tryb rozliczenia podatku od dochodów z giełdy w ramach rocznych zeznań podatkowych Pity, uzależniony jest od tego, czy inwestor gra na giełdzie na rynku wtórnym, za pośrednictwem biura maklerskiego, czy też na rynku pierwotnym, kupując akcje nowo powstałych spółek akcyjnych. Giełda prowadzi równolegle względem siebie dwa rynki – pierwotny i wtórny. Najczęściej inwestorzy giełdowi inwestują za pośrednictwem biur maklerskich. W takim przypadku podatek od dochodów z giełdy rozliczany jest w zeznaniu podatkowym na podstawi uzyskiwanej informacji podatkowej PIT-8C. Podatek od dochodów z giełdy odprowadza się jednak także i wtedy, gdy inwestor inwestuje na rynku pierwotnym.

Należy podkreślić, że inwestor powinien opłacić podatek od dochodów giełdowych od całości przychodów. Cała wartość otrzymana z tytułu inwestycji z kapitałów pieniężnych, czyli ze sprzedaży akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych, powinna być podstawą naliczenia podatku giełdowego. Zeznanie podatkowe PIT musi uwzględnić kwotę dochodu, od której płacony jest podatek od dochodów z giełdy, w kwocie odpowiadającej przychodowi ze zbycia akcji i obligacji, po pomniejszeniu go o koszty uzyskania przychodu. Kosztem są wszystkie wydatki, jakie poniósł inwestor na zakup papierów wartościowych.

Pity inwestorów giełdowych są wypełniane na drukach PIT-38, bez względu na rodzaj rynku, na którym są dokonywane inwestycje na giełdzie. Podatek giełdowy obliczany jest w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Pobierany jest czasami ryczałtem lub zaliczkowo.

W PIT-38 należy rozliczyć uzyskane dochody i poniesione straty przez inwestora giełdowego z tytułu inwestycji giełdowych, czyli z:

  • Akcji,
  • Obligacji,
  • Certyfikatów inwestycyjnych,
  • Innych papierów wartościowych notowanych na giełdzie,
  • Instrumentów pochodnych,
  • Transakcji dokonywanych na międzynarodowym rynku walutowym FOREX.

W ramach zeznania podatkowego PIT-38 podatnik powinien rozliczyć z fiskusem wszystkie dochody i straty pozyskane samodzielnie z kapitałów pieniężnych i rozliczane indywidualnie przez siebie. PIT-38 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia.

Przychody z kapitałów pieniężnych

Kapitały pieniężne to ogół wartości przychodów rozliczanych w rocznej deklaracji podatkowej w ramach przychodów z odrębnego źródła. Wszystkie takie przychody są obciążone 19% stawką podatku dochodowego.

Źródło przychodów określane mianem kapitałów pieniężnych jest zróżnicowane i obejmuje różnego rodzaju przychody pozyskane z tytułu obrotu instrumentami finansowymi. Na rynku pierwotnym na giełdzie dokonuje się wyłącznie transakcji kupna, z perspektywy inwestorów, nowo wyemitowanych akcji. Akcje to papiery wartościowe, będące prawem poboru w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, prawa. W ramach takich papierów wartościowych wymienia się również prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, kwity depozytowe, czy inne, zbywalne papiery wartościowe. Papiery wartościowe, doktórach zaliczamy akcji, są emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Rynek pierwotny na giełdzie może prowadzić publiczny obrót emitowanymi papierami wartościowymi, co oznacza publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób, dla co najmniej 100 osób. Aby dokonać publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych należy zorganizować ofertę publiczną.