Przychody z dzierżawy uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej - jak rozliczamy?


Przychody z dzierżawy w ramach działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na takich samych zasadach, jak sama działalność. Jakie opodatkowanie przychodów pochodzących z dzierżawy zastosować, aby danina na rzecz fiskusa była jak najniższa?

 

Czym jest dzierżawa?

Pojęcie dzierżawy zostało określone na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. Według niego, dzierżawą jest umowa, na mocy której właściciel danej rzeczy oddaje ją do używania, jednocześnie pobierając z tego tytułu pożytki przez określony lub nieokreślony czas. W zamian za to dzierżawca rzeczy zobowiązuje się do zapłaty wydzierżawiającemu ustalony w umowie czynsz, który może zostać określony w formie świadczenia pieniężnego lub świadczenia innego rodzaju, bądź w postaci ułamkowej części pożytków.

Opodatkowanie dzierżawy w ramach działalności gospodarczej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, które przychody można uznać za przychody z dzierżawy. Według ustawy o PIT, dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze tworzą wspólnie przychody z odrębnego źródła. Osoba będąca właścicielem nieruchomości, którą wynajmuje lub wydzierżawia, uzyskuje w zamian od najemcy lub dzierżawcy regularne świadczenia pieniężne lub niepieniężne, które są jego przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychodem po stronie właściciela wydzierżawianej nieruchomości nie będą koszty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę związane z przedmiotem umowy, jeśli wynika z niej, że to on jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Przychody z dzierżawy można zaliczyć do przychodów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli będą stanowiły jej wyłączny podmiot. Jest to także możliwe, zgodnie z ustawą o PIT, jeśli dzierżawa stanowi jeden z rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej lub dotyczy składnika majątku wiążącego się z nią.

Jeśli spełnione zostaną warunki dla uznania przychodów z dzierżawy za przychody pochodzące z działalności gospodarczej, można je rozliczać według opodatkowania właściwego dla owej działalności. Do wyboru są jednak przy tym tylko dwie formy opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc.,
  • podatkiem liniowym, w stałej wysokości 19 proc., bez względu na wysokość podstawy opodatkowania.

Warto zauważyć, że zarówno przy skali podatkowej, jak i przy podatku liniowym, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika z dzierżawy, a więc różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatnik sam decyduje, jaką wybrać metodę opodatkowania przychodów z dzierżawy. Jeśli wybierze opodatkowanie liniowe, musi zgłosić chęć rozliczania się z fiskusem w taki sposób pisemnie do urzędu skarbowego. Ma na to czas do 20. stycznia danego roku podatkowego, w którym dzierżawa ma być opodatkowania liniowo lub w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu trwania roku podatkowego.

Zasadniczo przychody z dzierżawy prowadzonej w ramach działalności gospodarczej nie mogą być rozliczane na zasadach ryczałtu. W ten sposób, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, mogą opodatkowywać dzierżawę wyłącznie podatnicy uzyskujący dochody z usług hotelarskich, w tym z wynajmu pokoi gościnnych i domków turystycznych, jeśli w ich obiekcie nie ma więcej niż 12 pokojów. Wówczas opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Ryczałt ewidencjonowany jest zaś dostępny wyłącznie dla podatników, którzy dzierżawę prowadzą w ramach działalności osobistej.