Przebudowa zakupionego domu - rozliczenie PIT małżeństwa: czy mogą skorzystać z ulgi budowlanej?


Ulga budowlana nie funkcjonuje już w obecnych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, co nie oznacza, że w szczególnych przypadkach nie można z niej skorzystać. Ulga podatkowa dotycząca budowy i remontu domów i mieszkań, występuje nie tylko w zakresie podatku PIT, ale również podatku VAT. Rozliczenie PIT ujmuje wyłącznie ulgi w podatku dochodowym, natomiast przy chęci rozliczenia się z podatku VAT trzeba złożyć odrębną deklarację do Urzędu Skarbowego. Deklaracje pity nie będą właściwe dla odliczenia części zapłaconego podatku VAT za materiały budowlane. Kiedy rozliczenie roczne małżonków może uwzględniać ulgę budowlaną?

 

Ulga w VAT

Małżonkowie dokonujący przebudowy zakupionego domu mają szansę na skorzystanie z ulgi w podatku VAT, związanej zakupem materiałów budowlanych z 23% stawką podatku VAT. Ulga budowlana w VAT obowiązuje dla tych podatników, którzy:

  • Są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, czyli posiadają tytuł prawny do nieruchomości wynikający z aktu własności, użytkowania wieczystego, z tytułu zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Oznacza to, że mogą dysponować ogólnie rzecz ujmując nieruchomością na cele budowlane.
  • Nie są podatnikami podatku VAT – ani czynnymi, ani zwolnionymi, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
  • Posiadają wydane pozwolenie na budowę, jeśli jest niezbędne, przed datą złożenia wniosku o zwrot podatku VAT.

Od 2014 roku z ulgi podatkowej w podatku VAT będą mogli skorzystać tylko podatnicy, którzy będą budować, nadbudowywać lub rozbudowywać budynki mieszkalne bądź lokale mieszkalne i którzy w roku składania wniosku o ulgę budowlaną będą mieli mniej niż 36 lat. Na dotychczas obowiązujących zasadach ulga budowlana w podatku VAT zostanie przyznana dla podatników, którzy kupili materiały budowlane i rozpoczęli budowę lub przebudowę domu bądź remont mieszkania przed 1 stycznia 2014 roku. Będą oni mogli skorzystać z uzyskania zwrotu części zapłaconego podatku VAT od materiałów budowlanych. Zwrotowi będzie podlegać różnica w podatku VAT pomiędzy stawką 7% VAT, jaką były opodatkowane materiały budowlane przed dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a stawką 23% VAT, będącą obecnie podstawową stawką podatku od towarów i usług. Podstawą do uzyskania zwrotu będzie faktura VAT, z wykluczeniem tych faktur, które będą dokumentowały nabycie usług remontowych lub budowlanych.

Ulga budowlana w formularzach PIT

Pod pojęciem ulgi budowlanej może kryć się również ulga budowlana odsetkowa w rozliczeniach rocznych PIT. Deklaracje pity z taką ulgą podatkową pozwalają na odliczenie od dochodów wydatków na spłatę odsetek od kredyty mieszkaniowego. Odsetki można odliczać do czasu spłaty kredytu mieszkaniowego, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. W odniesieniu do przedstawionego pytania, małżeństwo będzie mogło odliczyć koszty przebudowy zakupionego domu, jeśli wcześniej zaciągnięto na ten cel kredyt mieszkaniowy. Odliczeniu będą podlegały wyłącznie odsetki od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe w latach 2002-2006. Prawa do ulgi budowlanej w PIT nie będą miały osoby, które:

  • zaciągnęły kredyt lub pożyczkę mieszkaniową dopiero po 31 grudnia 2006 roku, lub przed 1 stycznia 2002 roku,
  • zaciągnęli kredyt lub pożyczkę w latach 2002-2006, ale na inny cel, niż cele mieszkaniowe.

Ulga remontowa

Ulga budowlana na przebudowę zakupionego domu w rozliczeniach rocznych Pity może przyjąć formę ulgi remontowej, czyli remontowo-modernizacyjnej. Ona również obowiązuje w deklaracjach podatkowych na zasadach praw nabytych. Odliczeniu podlega ulga budowlana na remont lub modernizację lokalu mieszkalnego, o ile podatnik nabył do niej prawo w okresie jej obowiązywania. Ulga ta obowiązywała w latach 2003-2005. Jeśli małżeństwo rozpoczęło przebudowę zakupionego domu w wyżej wymienionym okresie czasu i poniosło na cele remontowo-modernizacyjne wydatek rzędu co najmniej 567 zł, oraz jeśli w zeznaniach za 2005 r. na te odliczenia nie wystarczyło im podatku dla dokonania odliczenia, mogą w dalszym ciągu korzystać z takiej ulgi podatkowej. Podatnicy ci nie mogą jednak dokonywać odliczenia bieżących wydatków na remonty.

Ulga remontowa polega na odliczeniu wydatków z tytułu remontu i modernizacji do limitu 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż:

  • 3% ogólnego limitu, czyli 3% kwoty 189 tys. zł, jeśli wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej – 5670 zł,
  • 2,5% ogólnego limitu, jeśli wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych – 4725 zł.

Przy zbiegu dwóch tytułów do ulgi podatkowej budowlanej można odliczyć maksymalnie do 5670 zł w rocznej deklaracji podatkowej. Ulga remontowa mogła ulec podwyższeniu, ale wyłącznie w przypadku dokonywania remontu lub modernizacji instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych. W takim wypadku wysokość odliczeń podwyższało się o 0,5% ogólnego limitu, tj. o kwotę 945 zł.

Rozliczenie PIT z ulgą remontową mogło zostać dokonane wyłącznie przez podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym na podstawie skali podatkowej, na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Tylko na takich formularzach małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie. W ramach ulgi budowlanej na remont od podatku można odliczyć:

  • Wydatki poniesione na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • Wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Wysokość wydatków, a więc i samego odliczenia ustalało się na podstawie faktur wystawionych przez podatników VAT, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku lub na podstawie dowodu odprawy celnej, w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej na podstawie dowodu tej wpłaty.