Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Prawo do ulgi odsetkowej przed ślubem a po zawarciu małżeństwa


Wiele ulg podatkowych, jakie obecnie są wykorzystywane przez podatników, nie znajdują odzwierciedlenia w istniejących przepisach podatkowych. Niemniej jednak ich zastosowanie pozostaje całkowicie zgodne z prawem, bowiem podatnicy korzystają z nich na zasadzie tzw. praw nabytych. Jeśli ktoś nabył prawo do ulgi podatkowej w latach jej obowiązywania, być może będzie mógł ją kontynuować również wtedy, gdy formalnie ulga ta przestanie istnieć.

 

Między innymi w podobny sposób znajduje swoje zastosowanie ulga odsetkowa. Rozliczenie roczne podatnika może ujmować taką ulgę, po spełnieniu przez niego dodatkowych warunków, o których szerzej poniżej. Jak deklaracja Pit będzie ujmowała ulgę odsetkową w przypadku podatników będących małżeństwem, a jak należy ją stosować dla osób, które nie wstąpiły jeszcze w związek małżeński? Czy traci się prawo do stosowania ulgi odsetkowej, jeśli małżonkowie mający wcześniej prawo do ulgi, wezmą ślub?

Na czym polega ulga odsetkowa?

W Polsce ulga odsetkowa obowiązywała w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2006 roku. Wraz z nowelizacją ustawy o PIT ulga odsetkowa przestała istnieć, co nie oznaczało zakończenia jej stosowania w ramach rozliczeń rocznych podatników. Prawo do ulgi odsetkowej mają ci podatnicy, którzy w latach od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006 roku, zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na cele mieszkaniowe. Wśród celów tych wyróżnia się między innymi:

  1. Budowę budynku mieszkalnego,
  2. Wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
  3. Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  4. Nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Podatnik, który w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt mieszkaniowy, może składając rozliczenie roczne skorzystać z ulgi odsetkowej i odliczyć w ramach deklaracji PIT wydatki na spłatę odsetek:

  • od kredytu mieszkaniowego,
  • od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
  • od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej.

Ulga odsetkowa może być systematycznie odliczana w każdej deklaracji podatkowej pit, ale nie dłużej niż do upływu terminu spłaty określonego w umowie okresy mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku. Ulga nie może być jednocześnie wykorzystywana przez okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2027 roku, o czym mówi art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ulga odsetkowa przed i po ślubie

Jeśli przed ślubem zarówno mąż, jak i żona korzystali z prawa do ulgi odsetkowej, muszą w kolejnych latach, już po zawarciu związku małżeńskiego, ograniczyć odliczenie w PIT do jednego limitu tejże ulgi. Prawo podatkowe wskazuje, że w przypadku małżeństw obowiązuje jeden limit łączny ulgi odsetkowej. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy małżonkowie rozliczają się w preferencyjny sposób, składając roczne rozliczenie podatkowe na jednym druku PIT, czy wypełniają dwie deklaracje PIT odrębnie względem siebie. Limit dla ulgi odsetkowej na rok 2014 wynosił 325.990 zł, co oznacza, że odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza podanej kwoty.

Odliczenie ulgi odsetkowej nie przysługuje, jeśli przed ślubem jeden ze współmałżonków korzystał z ulgi budowlanej. Po wstąpieniu w związek małżeński pomimo faktu, że drugi współmałżonek wcześniej spełniał warunki do zastosowania ulgi odsetkowej, po ślubie nie będzie mógł jej wykorzystywać.