Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Podatek z zagranicy, czyli czym jest ulga abolicyjna


Polscy podatnicy mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu dochodów lub przychodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak jednak powinni potraktować dochody, jakie pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym poza granicami kraju? Rezydent podatkowy powinien ująć te dochody w polskiej deklaracji podatkowej PIT. Podatek zza granicy musi zostać w odpowiedni sposób rozliczony, na co może pozwalać ulga abolicyjna. Na czym ona polega i jak ująć ją w rozliczeniu PIT w Polsce?

 

Konstrukcja ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna obowiązywała w polskich przepisach podatkowych od 2008 roku. Została ona wprowadzona w życie na mocy przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta powszechnie nazywana jest ustawą abolicyjną i jest podstawą dla rozliczania podatku zza granicy. Ulga abolicyjna w rzeczywistości jest pewnym uprawnieniem podatkowym dla pracowników wykonujących pracę za granicą i tam pozyskujących swoje dochody w poprzednim roku podatkowym.

Ulga abolicyjna może zostać zastosowana w praktyce przez wszystkie osoby, które pracowały poza granicami kraju, ale jednocześnie nie miały możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce, przy zastosowaniu zwolnienia z progresją. Osoby te mogą ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowych, jak i o kompletny zwrot podatku, naliczonego od dochodów zagranicznych. Mogą uzyskać zwrot podatku zza granicy, ale pod pewnymi warunkami. Ulga abolicyjna jest stosowana wyłącznie w stosunku do dochodów zagranicznych, jakie były osiągane przez polskich podatników w roku 2008 i latach kolejnych.

Jak rozliczyć się z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej?

Jeśli podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej, powinien on uwzględnić ją w PIT składanym w Polsce. Rozliczenie roczne Pit, które obejmuje swoim zasięgiem ulgę abolicyjną, zakłada odliczenie podatku zapłaconego w Polsce, do którego uprzednio zastosowano zasadę proporcjonalnego odliczenia podatkowego, która była metodą mniej korzystną niż zasada zwolnienia z progresją. Niekorzystne umowy międzynarodowe, które nakazywały takie obliczanie i odprowadzanie w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznych, były podpisane przez Polskę w ubiegłych latach z takimi państwami, jak:

 • Australia,
 • Belgia,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Holandia,
 • Islandia,
 • Rosja,
 • USA,
 • Wielka Brytania.

Podatnicy chcąc zastosować w swoim rozliczeniu rocznym PIT w Polsce ulgę abolicyjną, powinni odliczyć od podatku należnego fiskusowi kwotę równą podatkowi dopłaconemu w Polsce, od dochodów osiągniętych za granicą i podlegających w naszym kraju rozliczeniu podatkowemu. Celem wprowadzenia w życie ulgi abolicyjnej przez polskiego ustawodawcę była chęć wyrównania wysokości podatku płaconego przy rozliczaniu dochodów zagranicznych metodą odliczenia proporcjonalnego z obciążeniami podatkowymi wynikającymi z zastosowania metody wyłączenia z progresją. Dzięki zastosowaniu ulgi abolicyjnej udało się ujednolicić obciążenia podatkowe podatników zarobkujących poza granicami kraju.

Ulga abolicyjna wymaga wypełnienia załącznika do rozliczenia podatkowego na druku PIT-ZG. W załączniku tym należy wskazać osiągnięte w poprzednim roku podatkowym przychody zagraniczne. Ulga abolicyjna może być ujęta w deklaracji podatkowej:

 • PIT-36, właściwej dla dochodów opodatkowanych skalą podatkową, pozyskiwanych bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-28, właściwej dla dochodów opodatkowanych za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L, właściwej dla dochodów opodatkowanych według podatku liniowego.

Ulgę tą ujmuje się także w załączniku PIT/O, jako inną ulgę przewidzianą w tym załączniku do deklaracji podatkowej.

Kto skorzysta z ulgi abolicyjnej?

Prawo do odzyskania podatku zza granicy w ramach polskiego rozliczenia podatkowego mają tylko niektórzy podatnicy. Będą to osoby, które w okresie od 2008 roku osiągały dochody zagraniczne pochodzące z wykonywanej przez nich pracy zawodowej. Są to dochody bądź przychody, które podatnik osiągał poza terytorium Polski, z takich źródeł jak:

 • Stosunek pracy,
 • Spółdzielczy stosunek pracy,
 • Stosunku służbowego
 • Działalność wykonywana osobiście,
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • Z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, pochodzących z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Warto podkreślić, że przy korzystaniu z ulgi abolicyjnej nie ma większego znaczenia to, czy dochody wymienione powyżej pozyskiwane przez polskiego podatnika były opodatkowane w państwie źródła, czy też nie, oraz czy Polska z państwem źródła podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ulga podatkowa w postaci ulgi abolicyjnej będzie dostępna, o ile dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej przy zastosowaniu metody odliczania proporcjonalnego. Ulga abolicyjna nie będzie dotyczyła żadnych dochodów osiągniętych w tzw. rajach podatkowych.