Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Podatek liniowy czy karta podatkowa - zeznania PITy firm - plusy i minusy danych metod opodatkowania


Rejestrując działalność gospodarczą, przyszły przedsiębiorca ma obowiązek podania w odpowiednim referacie urzędu miasta lub gminy szeregu informacji dotyczących nowej firmy. Oprócz swoich danych, nazwy firmy, adresu siedziby i kodów PKD, świeżo upieczony przedsiębiorca podaje także wybraną formę opodatkowania. Informacje te trafiają automatycznie z urzędu miasta / gminy do odpowiedniego terytorialnie Urzędu Skarbowego. Od tego momentu właściciel firmy nabywa określone obowiązki podatkowe.

 

Przedsiębiorcy spośród form opodatkowania wybierają najlepszy wariant dla siebie, choć nie wszystkie formy dostępne są dla każdego podatnika.

Dostępne formy podatków:

  • karta podatkowa
  • ryczałt ewidencjonowany
  • podatek liniowy (19%)
  • zasady ogólne (według skali podatkowej 18% i 32%)

Ciekawą formą opodatkowania i zarazem najprostszą jest karta podatkowa. Zeznania PITy kartowiczów nie wykazują ulg podatkowych ale w zamian wskazują na opłacanie bardzo niskich stawek podatkowych w porównaniu z innymi formami podatkowymi. Ta metoda opodatkowania przewiduje indywidualnie przyznawane stawki. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyznacza kwotę podatkową na podstawie poniższych kryteriów:

  • branża danej działalności gospodarczej
  • ilość zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie
  • liczba mieszkańców w miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy

Warto wytłumaczyć procedurę ustalania kwoty podatkowej na konkretnym przykładzie, np. dla branży kosmetycznej. Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie tabeli z załącznika do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustali podatki od dochodów na poziomie 119 zł dla zakładu kosmetycznego, działającego w miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Przedsiębiorca zakładu o tym samym profilu zapłaci stały podatek w wysokości 139 zł w miejscowości od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców. Stawka 160 zł dotyczy przedsiębiorcę z miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców.

W powyżej opisanej sytuacji, kluczem do ustalania stawek podatkowych jest liczba mieszkańców zamieszkujących lokalny obszar działalności przedsiębiorstwa. Im mniej potencjalnych klientów, tym podatki niższe i odwrotnie.

Plusem metody opodatkowania o której mowa, jest fakt, iż podatek jest stały i niewysoki. Przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia karty przychodów i rozchodów. Musi oczywiście pamiętać, iż zeznania PITy to zupełnie inna sprawa, i swoje deklaracje roczne będzie zobowiązany złożyć.

Karta podatkowa wiąże się także z dwoma sporymi obciążeniami. Dla tej metody opodatkowania, ustawodawca nie przewidział możliwości odliczenia ulg. Kartowicz nie rozliczy się ze współmałżonkiem lub dzieckiem, nie odliczy ulgi prorodzinnej itd. Zapłaci także podatki od przychodów nawet wtedy, gdy ich nie osiąga.

Wybierając metody opodatkowania, warto zwrócić uwagę na formę podatku liniowego. Taką formę może wybrać każdy przedsiębiorca. Rozliczając się z fiskusem w sposób liniowy, mamy do czynienia z jednym, stałym podatkiem o wartości 19%.

Podatki opłacane liniowo (czyli niezależnie od kwoty dochodu) opłacalne są jedynie od pewnego momentu. Jeśli przedsiębiorca notuje dochód roczny nie wyższy niż 99 tys. zł , to okaże się, iż mniejszy podatek zapłaciłby rozliczając się według skali podatkowej. Przy wspomnianym progu dochodów zdecydowanie bardziej opłaca się podatek w wysokości 18%. Im wyższe dochody, tym podatek liniowy staje się bardziej atrakcyjny.

Uciążliwością przy podatku liniowym, będzie zapewne brak możliwości rozliczania ulg. Jednak przy wyższych dochodach potencjalna oszczędność wynikająca z opłacania podatku na pułapie 19% - a nie 32% - znacznie rekompensuje brak możliwości korzystania z ulg, gdyż ich maksymalne limity nie są bardzo pokaźne.

Niezależnie od tego czy rozliczamy się liniowo, czy za pomocą karty podatkowej, zawsze należy pamiętać o obowiązkach wobec fiskusa. Każda z form ma swoje wady i zalety, a każdy przedsiębiorca powinien rozważyć swoją indywidualną sytuację i dopasować ją do możliwości podatkowych, jakie proponuje do wyboru ustawodawca. Niezależnie od stawek podatkowych opłacanych co miesiąc, podatnik składa zeznania PITy za dany rok podatkowy. Fiskus wymaga od podatnika rozliczającego się ryczałtem, by ten złożył swój PIT maksymalnie do 31 stycznia za ubiegły rok podatkowy. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych mają dokładnie trzy miesiące więcej na rozliczenie swoich podatków.