PITy artystów: kiedy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?


Twórcy i artyści w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, są szczególną grupą podatników, dla których możliwe jest zastosowanie w rozliczeniach PITy ryczałtowej formy kosztów. Artysta wykorzystujący swoje prawo autorskie i dokonujący sprzedaży efektów swojej pracy twórczej może zastosować w niektórych przypadkach w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym koszty uzyskania przychodów 50%. Na jakich zasadach się to odbywa i kto ma szansę na odliczenie w rozliczeniu rocznym takiej puli kosztów?

 

Ryczałtowe koszty u artystów

Zgodnie z art. 22 pkt.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania niektórych przychodów będą:

 • koszty poniesione z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności dotyczącego wynalazku, znaku towarowego itp. - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu;
 • koszty poniesione z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania m.in. wynalazku, wzoru użytkowego, przemysłowego, zdobniczego itp., otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu;
 • koszty poniesione z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, nie więcej niż limit wskazany w ustawie o PIT, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Należy przy tym podkreślić, że łączne koszty uzyskania przychodów artystów i twórców naliczone jako ryczałt, nie mogą przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. połowy 85 528 zł.

Deklaracje podatkowe Pity artystów (twórców) mogą więc wykazać koszty podatkowe nie większe niż 42 764 zł ryczałtowo.

W przypadku, w którym limit kosztów autorskich zostanie przekroczony, artysta lub twórca może zastosować wyższe koszty, o ile udokumentuje je fakturami i rachunkami tak, aby fiskus nie miał żadnej wątpliwości, że zostały one rzeczywiście poniesione. Warto przy tym zaznaczyć, że koszty do 50% przychodów w ogóle nie muszą być dokumentowane, co oznacza, że nawet jeśli artysta czy twórca poniósł koszty w niższej wysokości, to i tak odliczy w rocznej deklaracji podatkowej 50% kosztów autorskich.

Jeśli podczas prowadzenia działalności artystycznej nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich do utworu artysty lub twórcy, podatnik może tworząc rozliczenie podatkowe zastosować w nim jedynie 20% koszty uzyskania przychodów.

Rozliczenia roczne artystów i twórców

Artyści i twórcy z reguły uzyskują przychody w roku podatkowym z działalności wykonywanej osobiście. Za takie przychody, według przepisów ustawy o PIT, uważa się między innymi przychody z wykonywanej działalności:

 • artystycznej,
 • literackiej,
 • naukowej,
 • trenerskiej,
 • oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Aby móc skorzystać z ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. kwoty przychodu podatnika, artysta musi rozliczać się na drukach:

 • PIT-37 - dla podatników pozyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika,
 • PIT-36 - dla podatników pozyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-36L - dla podatników pozyskujących dochody opodatkowane na podstawie podatku liniowego.

Wszystkie te zeznania roczne artystów i twórców muszą być złożone do Urzędu Skarbowego, właściwego względem ich miejsca zamieszkania w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

W zeznaniach podatkowych PIT-36 i PIT-37 oprócz ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów przez artystów i twórców, podatnicy mogą skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych. Między innymi mogą złożyć roczne rozliczenie podatkowe łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możliwe jest również skorzystanie z takich ulg jak ulga prorodzinna, rehabilitacyjna, czy ulga na darowiznę.