Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT37, aby rozliczenie wyszło jak najbardziej korzystnie


Jednym z najbardziej popularnych formularzy rozliczeń podatkowych jest PIT37. Jest on przeznaczony dla wszystkich podatników, którzy osiągają w danym roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%.

 

PIT-37 jako rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składają przede wszystkim pracownicy etatowi, jak i zleceniobiorcy czy wykonawcy umów o dzieło. Pit37 wypełniany jest na podstawie informacji podatkowej PIT-11 lub PIT-40, jeśli takie deklaracje PITy są wypełniane przez emerytów i rencistów. Formularz PIT37 jest prosty do wypełnienia, można go złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, wysłać listem poleconym lub złożyć jako e-deklarację, czyli przez Internet. Bez względu na sposób złożenia takiego rozliczenia rocznego, powinno ono trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia. Jak zadbać o to, aby PIT37 był najbardziej korzystny dla podatnika?

Kto składa Pit37 w Urzędzie Skarbowym?

Jak już zostało powiedziane, PIT-37 jako rozliczenie roczne z tytułu podatku PIT składają podatnicy uzyskujący dochód opodatkowany skalą podatkową, którzy nie byli w danym roku podatkowym zobowiązani do samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Deklaracje PITy na drukach Pit37 złożą fiskusowi między innymi:

 • Podatnicy uzyskujący wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • Emeryci i renciści,
 • Podatnicy pobierający świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
 • Podatnicy pobierający zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • Podatnicy pobierający należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • Stypendyści,
 • Zleceniobiorcy,
 • Beneficjenci świadczeń z Funduszu Pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Podatnicy pobierający należności z umów aktywizacyjnych,
 • Podatnicy pobierający należności za pracę przysługującą tymczasowo aresztowanym lub skazanym.

Ulgi i preferencje podatkowe

Zaletą rozliczenia rocznego składanego na druku PIT-37 jest to, że pozwala on na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych. PIT37 może zostać złożony razem ze współmałżonkiem, jeśli podatnicy spełnią następujące warunki:

 • Oboje będą pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • Będą pozostawać w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy,
 • Będzie ustalona pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa,
 • Złożą oświadczenie fiskusowi o wspólnym rozliczeniu podatkowym.

Kolejną preferencją przysługującą podatnikom rozliczającym się na druku PIT37 jest to, że może on zostać złożony przez podatnika jako osobę samotnie wychowującą dziecko, co niesie za sobą określone korzyści finansowe z rozliczenia.

Oprócz preferencji podatkowych, deklaracje PITy na drukach Pit37 pozwalają na zastosowanie wielu ulg podatkowych, w tym:

 • Ulgi prorodzinnej,
 • Ulgi na darowiznę – na cele kultu religijnego, na cele charytatywne czy na cele krwiodawstwa,
 • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
 • Ulgi odsetkowej,
 • Ulgi internetowej.

W PIT-37 podatnik może skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł.

Jak wypełnić PIT-37?

W PIT-37 jako identyfikator podatkowy należy wpisać numer PESEL podatnika. Aby z korzyścią rozliczyć PIT37 należy dołączyć do niego określone załączniki, pozwalające na skorzystanie z ulg i odliczeń. Wśród nich wymienia się:

 • PIT/O pozwalający na wyszczególnienie odliczeń od odchody i od podatku w danym roku podatkowym,
 • PIT/D, umożliwiający odliczenie wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
 • PIT-2K, będące oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.