Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Możliwe kary w przypadku nieujawnionych źródeł przychodów


Podatnik posiadający status polskiego rezydenta podatkowego zobowiązany jest do ujawnienia wszystkich źródeł przychodów w swoim formularzu PIT, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku. Na jakie konsekwencje naraża się, mając nieujawnione źródła przychodów? Jakie kary może nałożyć fiskus i czy sankcje te będą dotkliwe? Czy można ich w jakikolwiek sposób uniknąć?

 

Przychody i wydatki

Zasadniczo wykazując w formularzu PIT wydatki, które są odliczane w kosztach uzyskania przychodów, trzeba mieć ich pokrycie w źródłach przychodów. Rozliczenie roczne, w którym podatnik ma znacznie wyższe kwoty kosztów od kwoty wpływów będzie podejrzane dla fiskusa i więcej niż prawdopodobne jest, że rozpocznie on kontrolę indywidualną podatnika. Będzie ona polegała na sprawdzeniu pokrycia wydatków w ujawnionych źródłach lub wykrycia nieujawnionych źródeł przychodów.

Formularze PITy są kontrolowane pod względem poprawności wykazywania przychodów i kosztów ich uzyskania.

Jeśli podatnik nie uwzględnił danego źródła przychodu w swoim rozliczeniu PIT, albo też nie potrafi udokumentować ponad wszelką wątpliwość, że poniesione koszty miały pokrycie w osiągniętych przychodach, wówczas fiskus nałoży na niego karę. Tą karą będzie podatek od nieujawnionych przychodów. Organ podatkowy może dokonać nawet zabezpieczenia na majątku podatnika, zanim wyda decyzję o wysokości należnego podatku z tytułu nieujawnionych przychodów.

Nie tylko podatek od nieujawnionych przychodów jest karą dla podatnika, ale również podatnik dopuszczający się takiego czynu naraża się na odpowiedzialność karno-skarbową. Musi też wykazać w swoim rozliczeniu podatkowym nieujawnioną kwotę przychodów oraz należny fiskusowi podatek.

Może on ponieść odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Kodeks Karny Skarbowy wskazuje, że jeśli podatnik uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Można ograniczyć ryzyko nałożenia kary z tytułu Kodeksu Postępowania Karnego, natychmiastowo uiszczając podatek od nieujawnionych źródeł i prowadząc negocjacje z organem skarbowym w kwestii zapłacenia zaległości.

Definicja ustawowa nieujawnionych źródeł przychodów

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje w art. 20 ust. 3, że wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Na podstawie przytoczonego przepisu można wnioskować, że nieujawnionymi źródłami przychodów są przychody zatajone przez podatnika, albo przychody, które musiały istnieć w celu pokrycia kosztów wyszczególnionych w formularzu podatkowym danej osoby.  

W ustawie o PIT wskazano, że podatnik, który nie może wskazać i udokumentować istnienia danego źródła przychodów uznanych przez organa podatkowe za pochodzące ze źródeł nieujawnionych, będzie musiał liczyć się z zastosowaniem wobec niego, w świetle art. 30 ust. 1 pkt. 7 ustawy i PIT,  sankcyjnej stawki podatku w wysokości 75% dochodu.

Co może zrobić podatnik?

Podatnik może odwołać się od decyzji fiskusa nakładającej na niego podatek od nieujawnionych przychodów, albo wystąpić na drogę sądową dochodząc swoich praw. Jeśli i sąd administracyjny nie zaakceptuje dowodów przestawionych przez podatnika, będzie musiał on uiścić podatek od nieujawnionych przychodów według 75%, sanacyjnej stawki. Jeśli podatnik będzie uchylał się od uiszczenia kary, wówczas organ podatkowy rozpocznie postępowanie egzekucyjne regulowane ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.