Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Młode małżeństwo zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu - czy przysługuje im jakaś ulga podatkowa z tego tytułu?


Zawiązanie związku małżeńskiego powoduje, że młodzi małżonkowie mają wiele przywilejów podatkowych, z których mogą korzystać na przykład składając zeznania PITy. Podstawowa ulga podatkowa dla młodego małżeństwa dotyczy możliwości złożenia w Urzędzie Skarbowym wspólnego rozliczenia PIT.

 

Rozliczenie roczne Pit składane jest wówczas na jednym druku zeznania podatkowego, a dochód jest dzielony na pół i od niego opłacany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzięki takim preferencjom i ulgom podatkowym, małżeństwo może płacić niższą daninę publiczną z tytułu uzyskiwanych dochodów do Urzędu Skarbowego. Czy jednak małżonkowie mają jakąkolwiek możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi w PIT w związku z wynajmowaniem mieszkania?

Wspólne rozliczenie podatkowe

Ulga podatkowa dla młodego małżeństwa może dotyczyć wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem. Będzie ono możliwe, jeśli zeznania PITy podatników zostaną złożone do Urzędu Skarbowego na drukach PIT-37 lub PIT-36. Takie rozliczenie roczne Pit składają osoby fizyczne – prywatne lub prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Pierwszy z podanych formularzy rozliczenia podatkowego PIT-37 jest właściwy dla podatników uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, zaś drugi dla osób samodzielnie zobowiązanych do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych lub zaliczek na ten podatek do Urzędu Skarbowego.

Wspólne rozliczenie podatkowe polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów małżonków. Najpierw jednak od dochodów odliczają oni należne im kwoty ulg podatkowych, np. ulgi internetowej, ulgi mieszkaniowej z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu, czy ulgi rodzinnej. Podatek określa się następnie dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków z tym, że do sumy tych dochodów nie będzie wliczało się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Te ostatnie przychody powinny być rozliczone na formularzu PIT-28 właściwym dla rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Warunki wspólnego rozliczenia podatkowego

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby młode małżeństwo mogło skorzystać z prawa do wspólnego rozliczenia podatkowego. Zeznania PITy mogą być składane przez małżonków wspólnie wyłącznie wówczas, gdy:

  • Rozliczają się oni na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • Pozostają w związku małżeńskim przez co najmniej jeden, pełny rok podatkowy,
  • Pozostają we wspólnocie majątkowej przez pełen rok podatkowy.

Wspólne rozliczenie podatkowe współmałżonków jest ulgą bardzo korzystną dla samych zainteresowanych. Taka ulga podatkowa dla młodych małżonków jest narzędziem zmniejszenia daniny publicznej z tytułu osiągniętych dochodów. Jeśli jeden z małżonków ma bardzo wysokie dochody i w ciągu roku podatkowego przekroczył pierwszy próg podatkowy oraz zmuszony był opłacać podatek dochodowy z użyciem 32% stawki podatku PIT, to sumując dochody z drugim małżonkiem, który nie zarabia albo zarabia bardzo mało, okaże się, że nadpłaciliśmy podatek. W takiej sytuacji fiskus będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, a zwrot ten może opiewać na niemałą kwotę.

Odliczenia wspólnych i indywidualnych wydatków w rozliczeniach podatkowych

Jeśli we wspólnym mieszkaniu, wynajmowanym przez małżonków, mają oni podłączenie do sieci internetowej, będą mogli z tego tytułu skorzystać z ulgi na Internet w rozliczeniu podatkowym PIT, o ile faktury za taką usługę będą wystawiane na nazwisko jednego ze współmałżonków albo an obu. Na marginesie należy zaznaczyć, że każdy ze współmałżonków, pomimo wspólnego rozliczenia podatkowego, ma prawo do skorzystania z ulg podatkowych, jakie są dla niego dostępne na mocy obowiązujących przepisów polskiego prawa podatkowego. Jeśli jednak faktura za Internet jest wystawiona na jednego ze współmałżonków, a nie ma on żadnych dochodów, nie będzie można zastosować ulgi na Internet, odliczając jej kwotę od dochodu drugiego małżonka. Lepszą sytuacją jest więc wystawianie faktury na obu współmałżonków łącznie, co pozwiększa szanse na zastosowanie odliczenia podatkowego z tytułu przysługującej współmałżonkom ulgi podatkowej w rozliczeniach PITy.

Podobnie będzie także przy innych ulgach. Generalnie, przy wynajmowaniu mieszkania przez młode małżeństwo, stricte z tego tytułu nie będzie im przysługiwała żadna ulga podatkowa. Za to mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia podatkowego oraz wspólnie lub oddzielnie, z ulg podatkowych.