Łączny PIT małżonków po raz pierwszy - jak to się robi?


Chcesz rozliczyć się wspólnie ze swoją drugą połówką w ramach deklaracji PIT małżonków? Możesz tego dokonać, ale przedtem sprawdź, czy na pewno spełniasz wszelkie warunki do skorzystania z takiej preferencji podatkowej. Deklaracje PITy dla małżonków nie są przeznaczone dla wszystkich par małżeńskich bez wyjątku. Z naszego poradnika dowiesz się: jakie warunki musisz spełnić dla wspólnego rozliczenia podatkowego PIT z małżonkiem? Jak wyliczany jest podatek należny fiskusowi w PIT małżonków? Czy można skorzystać w takim rozliczeniu z ulg podatkowych?

 

Podstawowe warunki dla wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziesz wszystkie warunki, jakich należy dopełnić, aby wspólnie z żoną lub mężem rozliczyć się z fiskusem wspólnie. Niemniej dla wielu z nas język ustawy jest na tyle zawiły, że ciężko go zrozumieć. Dlatego wskazujemy podstawowe zasady wspólnego rozliczania się z urzędem skarbowym. Zalicza się do nich:

  • pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy,
  • istnienie wspólności majątkowej małżeńskiej przez co najmniej cały poprzedni rok,
  • rozliczanie z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, 18 i 32 proc.,
  • bycie polskim rezydentem podatkowym, objętym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym,
  • wyrażenie na druku PIT chęci wspólnego rozliczenia podatkowego wraz ze współmałżonkiem.

Taka preferencja w opodatkowaniu, jaką jest wspólne rozliczanie ze współmałżonkiem, będzie ci przysługiwała, jeśli pozostawałeś w formalnym związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy, a ponadto pomiędzy tobą a twoją połowicą przez ten czas istniała wspólność majątkowa małżeńska. Wspólność zaś jest zawiązywana na mocy aktu małżeństwa, o ile małżonkowie nie zdecydują się na podpisanie intercyzy. Jeśli zawarłeś związek małżeński 2 stycznia 2016 roku, to w 2017 roku nie będziesz mógł rozliczyć się wspólnie z mężem czy żoną. Taka preferencja będzie ci przysługiwała dopiero od kolejnego roku podatkowego.

Wspólnie rozliczą się ponadto tylko małżonkowie, w przypadku których zarówno mąż, jak i żona są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czyli małżonkowie mają status polskich rezydentów podatkowych.

Możliwość wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będzie ci przysługiwała, w przypadku, gdy pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc. Podatnicy, którzy osiągali takie przychody, obliczają podatek należny fiskusowi od podstawy opodatkowania, którą stanowi dochód, tj. różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Wynika z tego, że wspólny PIT małżonków może zostać złożony skutecznie i zgodnie z prawem w urzędzie skarbowym jedynie na druku PIT-37 lub PIT-36.

Pierwszy z druków przeznaczony jest na rozliczenie z fiskusem w przypadku pozyskiwania dochodów za pośrednictwem płatnika, w roli którego mógł występować pracodawca czy organ rentowy, zaś drugi, jeśli dochody były pozyskiwane bez pośrednictwa płatnika, a podatnik miał obowiązek odprowadzania od nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Łączny PIT twój i twojego współmałżonka powinien trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Warto przy tym zaznaczyć, że małżonkowie muszą złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o tym, że za dany rok podatkowy mąż lub żona rozliczają się wspólnie ze współmałżonkiem, na jednym druku.

Jeśli jedno z małżonków - mąż lub żona, rozlicza się z fiskusem za pomocą podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub z wykorzystaniem karty podatkowej, nie można rozliczać się wspólnie. W przypadku, gdy obok takich dochodów małżonkowie osiągali jakiekolwiek dochody opodatkowane dwustopniową skalą podatkową, 18 i 32 proc., wówczas z ich tytułu mogą już rozliczyć się wspólnie.

Podstawa opodatkowania i naliczanie podatku przy wspólnej deklaracji PIT

Zastanawiasz się, jak w ogóle przystąpić do rozliczenia podatkowego z małżonkiem? Musisz zaznaczyć na druku PIT, że rozliczasz się w taki preferencyjny sposób i wpisać imiona i nazwiska współmałżonków. Później ważne jest też wyliczenie podatku należnego fiskusowi. Polega to na tym, że na jednym i tym samym druku podatkowym PIT małżonków wykazane powinny być przychody i koszty ich uzyskania dla każdego z nich. Następnie są one sumowane i dzielone na pół. Od takiej podstawy opodatkowania określana jest odpowiednia dla małżonków stawka opodatkowania - 18 lub 32 proc. Podatek opłacony powinien być w podwójnej wysokości.

Podatek wyliczany jest przy tym według zasady:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Bez względu na to, że rozliczasz się ze swoją żoną czy mężem, oboje zachowujecie prawo do skorzystania w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulg. Można tego dokonywać wspólnie lub oddzielnie względem siebie. Na przykład przy rozliczaniu ulgi na jedno dziecko rodzice wpisują wysokość całej ulgi w PIT wspólnym, a limit dochodu, który muszą spełnić to kwota 112 000 zł.