Kwota wolna od podatku w roku 2018 - zmiany w ustawie o PIT


Podatnicy w Polsce od lat korzystają z kwoty wolnej od podatku, pozwalającej im w wielu przypadkach na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa. Kwota wolna od podatku jest ustanowiona w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Ustawa o PIT, jak nazywany jest w skrócie ten akt prawny, jest nowelizowana regularnie. W wyniku tegorocznych zmian w ustawie pojawi się nowa kwota wolna od podatku na rok 2018. Ile będzie wynosić i kto właściwie będzie miał szansę skorzystania z niej?

 

Czym jest kwota wolna od podatku?

Pojęcie kwoty wolnej od podatku jest tożsame z pojęciami kwoty zmniejszającej podatek lub kwoty wolnej od potrąceń. Określenia te oznaczają kwotę dochodu podatnika, która nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz fiskusa. Przez lata w Polsce wysokość kwoty wolnej była taka sama i wynosiła 3091 zł (od 2009 roku). Z kwoty wolnej od podatku korzystają podatnicy rozliczający się za pomocą dwustopniowej skali podatkowej.

Skala podatkowa pozwala na obliczenie stawki podatku PIT od dochodu podatnika, czyli różnicy przychodów i kosztów ich uzyskania. Skala wynosi:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodu do 85 528 zł,
  • 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Największy dochód, przy którym jeszcze kilka lat temu podatek wynosił po zaokrągleniu do pełnych złotych 0 proc., to według skali podatkowej 3091 zł. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej, kwoty podstaw opodatkowania, czyli przy skali podatkowej kwota dochodu, a także kwoty podatków, odsetek za zwłokę, opłat i oprocentowania nadpłat, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące powyżej 50 groszy - podwyższa się do pełnych złotych.

Zmiany od 1 stycznia 2018 roku

W związku z nowelizacją treści art. 27 ustawy o PIT ma wzrosnąć od 1 stycznia 2018 roku wysokość kwoty zmniejszającej podatek z 1188 zł, jakie stosowane było w 2017 roku, do 1440 zł. Odpowiada to podstawom opodatkowania w wysokości 6600 zł i 8000 zł. Progi podatkowe mają być takie same, jak dotychczas. Ze zmian skorzystają najubożsi i średnio zarabiający. Dla większości z obywateli wysokość kwoty wolnej od podatku pozostanie bez zmian.

Stosownie do nowelizacji art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota zmniejszająca podatek obliczana w rocznej deklaracji podatkowej w 2018 roku wyniesie:

  • 1440 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku, która nie będzie przekraczała kwoty 8000 zł,
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 883,98 zł x (Podstawa opodatkowania - 8000 zł)/ 5000 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8000 zł, a nieprzekraczającej jednocześnie kwoty 13 000 zł,
  • 556,02 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł i niższej niż 85 528 zł,
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wynikającą z następującego wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania - 85 528 zł)/ 41 472 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Innymi słowy, jeśli dochód podatnika nie przekroczy 8000 zł, czyli podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie niższa od tego pułapu, podatnik ma prawo zastosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 1440 zł. W rzeczywistości podatku tego nie zapłaci do urzędu skarbowego.

U podatników, których dochód liczony według skali podatkowej nie przekroczy 13 000 zł, ale będzie wyższy od 8000 zł, do zastosowania będzie kwota zmniejszająca podatek w wysokości maksymalnie 1440 zł, a minimalnie 556,02 zł. Będzie ona proporcjonalnie zmniejszana wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania.

Gdy dochód wzrośnie ponad 13 000 zł, ale nie przekroczy granicy I progu skali podatkowej - 85 528 zł, podatnik nadal będzie miał prawo do zmniejszania podatku z wykorzystaniem kwoty 556,02 zł. Kiedy podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł i jednocześnie nie przekroczy 127 000 zł, podatnik będzie miał prawo do zmniejszenia podatku w wysokości między 556,02 zł a 0 zł. Kwota ta będzie proporcjonalnie zmniejszana w miarę wzrostu dochodów i zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł. Ponad tę kwotę nie przysługuje kwota zmniejszająca podatek. Oznacza to, że podatnik w deklaracji podatkowej nie może zastosować żadnej kwoty zmniejszającej, czy kwoty wolnej od podatku.