Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Kupno lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego - jakie zeznanie Pit?


Przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym, osoba kupująca nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim przypadku obowiązek podatkowy spoczywa na zbywcy, ponieważ to po jego stronie występuje przychód związany z nieruchomością. Roczne Pity osób fizycznych zbywających mieszkanie muszą ujmować generalnie przychód z takiej transakcji i odprowadzony od niej podatek.

 

Podatku dochodowego nie trzeba płacić, jeśli sprzedający dokonał zbycia lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym po upływie 5 lat od jego nabycia lub wybudowania. Pięć lat liczone jest od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Jakie zeznanie PIT powinien zatem złożyć nabywca lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego? Czy w ogóle ujmuje on owy zakup w swojej rocznej deklaracji podatkowej?

Sytuacja podatkowa kupującego mieszkanie

Osoba dokonująca kupna lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego nie ma obowiązku odprowadzania podatku PIT z tego tytułu, bowiem nie uzyskuje z takiej transakcji przychodu. Nie płaci ona podatku od nabycia i nie ujmuje nabycia w rocznej deklaracji podatkowej.

Ulga odsetkowa

Jeśli nabycie lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego nastąpiło na kredyt zaciągnięty przed 2007 rokiem, podatnik może korzystać w swoich rozliczeniach podatkowych z ulgi odsetkowej. W takim przypadku zeznanie PIT pozwala na odliczenie w deklaracji podatkowej odsetek wydatkowanych w poprzednim roku podatkowym z tytułu spłacanego kredytu bankowego zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Ulga odsetkowa obejmuje swoim zakresem wszystkie umowy o kredyt mieszkaniowy, które zostały podpisane przed dniem 1 stycznia 2007 roku.

Ulga odsetkowa została formalnie uchylona 1 stycznia 2007 r., ale przepisy przejściowe stanowią, że podatnikowi przysługuje odliczenie wydatków na spłatę odsetek, do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Ulga odsetkowa podlega odliczeniu od dochodu. Jest ona dostępna dla wszystkich podatników, którzy zaciągnęli kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, związanej między innymi z zakupem lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym.

Ulga za zbycie nieruchomości

Tylko sprzedający właściwie obciążany jest podatkiem dochodowym PIT za sprzedaż mieszkania. Podatek obliczany jest ryczałtowo, od przychodu uzyskiwanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Sprzedawca mieszkania może skorzystać z ulgi w podatku PIT, jeśli dokona odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych po upływie 5 lat od ich objęcia. Dodatkowo, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że zeznanie PIT nie będzie ujmowało przychodu ze zbycia nieruchomości mieszkalnej, gdy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych będą w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Nabycia nowego mieszkania czy rozpoczęcia budowy domu sprzedający mieszkanie musi dokonać w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.