Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Kogo dotyczy tzw.: ulga za złe długi?


W wielu przypadkach zdarza się, że wystawiając fakturę VAT, przedsiębiorca nie ma pewności, czy zostanie ona opłacona przez kontrahenta. Niemniej, przy wystawieniu podatnik ma obowiązek odprowadzenia od faktury podatku VAT na rzecz fiskusa, nawet jeśli faktura nie została opłacona. W takiej sytuacji przy bardzo wysokich kwotach transakcji z partnerami biznesowymi - łączny VAT do zapłaty może być bardzo wysoki i zagrozić utratą płynności finansowej firmy. Można tego uniknąć, korzystając ze specjalnej ulgi podatkowej. Ulga za złe długi obowiązuje w polskich przepisach podatkowych od niedawna - od 1 stycznia 2013 roku. Na czym ona polega i którzy podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z niej?

 

Konstrukcja ulgi za złe długi

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, od 1 stycznia 2013 roku w Polsce weszły w życie nowe zasady korzystania z ulgi za złe długi. Ustawa została wzbogacona o przepisy ustawy deregulacyjnej. Głównym celem ulgi za złe długi jest odzyskanie przez przedsiębiorcę zapłaconego podatku VAT od wystawionej faktury, która nie znalazła pokrycia u jego dłużnika. Jeśli kontrahent nie zapłaci terminowo za fakturę, to przy zachowaniu określonych w ustawie o VAT terminów i warunków, przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi.

Dla kogo ulga za złe długi?

Uprawnionym do korzystania z ulgi za złe długi będzie podatnik - przedsiębiorca, występujący w transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w roli wierzyciela. Na mocy nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ten ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku nieuregulowania wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni.

Czy wiesz, że...

… do 31 grudnia 2012 roku obowiązywała zasada, według której z ulgi za złe długi można było korzystać dopiero po upływie 180 dni.

Warunkiem zastosowania ulgi na złe długi jest to, aby do dnia złożenia deklaracji z korektą podstawy opodatkowania i podatku, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta przez podatnika w jakiejkolwiek formie. Przedsiębiorca nie może więc ją sprzedać np. firmie windykacyjnej czy factoringowej. Korekta może zostać najpóźniej dokonana w ciągu 2 lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca nieuregulowaną przez kontrahenta wierzytelność.

Zmianą wynikającą z nowelizacji ustawy o VAT jest to, że podatnik chcąc skorzystać z ulgi za złe długi nie musi już zawiadamiać o zamiarze skorygowania przez wierzyciela podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Przed nowelizacją dłużnik musiał potwierdzić fakt przesłania zawiadomienia o zamiarze skorzystania przez podatnika z ulgi na złe długi, aby mogła ona rzeczywiście zaistnieć. Dodatkowo, dłużnik nie musi być już dziś zawiadamiany o dokonanej przez podatnika korekcie.

Konieczne jest jednak zgłoszenia korekty do organu podatkowego. Wierzyciel korzystający z ulgi na złe długi ma obowiązek załączyć informację o korekcie, wykazując w niej:

  • kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego,
  • dane dłużnika.

Zawiadomienia organu podatkowego dokonuje się z wykorzystaniem urzędowego wzoru VAT-ZD. Deklaracja PIT również powinna taką deklarację ujmować. Dokonywana korekta podstawy opodatkowania będzie miała wypływ bowiem na wysokość rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Zobowiązanie dłużnika

Ustawa przewiduje pewne obowiązki dla dłużnika, który nie wywiązał się terminowo z płatności za otrzymane faktury. Musi on skorygować całości bądź części odliczonego podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury, jeśli nie ureguluje całości lub części należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Nie ma przy tym znaczenia, czy wierzyciel dłużnika korzysta z ulgi na złe długi czy też nie. W każdym przypadku dłużnik musi dokonać korekty podatku i kosztów podatkowych. Powinien on zrealizować taki obowiązek w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze bądź w zawiązanej z kontrahentem umowie. Dłużnik nie musi dokonywać korekty jedynie wtedy, gdy ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upływał 150. dzień od dnia upływu terminu płatności należności.

Co z upadłością dłużnika?

Czy z ulgi za złe długi można skorzystać także i wtedy, gdy dłużnik ogłasza upadłość? Zgodnie z obowiązującym prawem, warunkiem dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT, wierzyciel i dłużnik w dniu korzystania z ulgi na złe długi muszą być podatnikami czynnymi podatku VAT oraz dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Warunek braku występowania upadłości po stronie dłużnika musi być jednak spełniony wyłącznie na dzień dostawy towaru lub świadczenia usług, a nie w momencie korzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi. Dlatego jeśli przy wystawianiu faktury i dostawie towarów był on czynnym podatnikiem VAT, ulga za złe długi będzie dostępna dla wierzyciela.