Jakie skutki podatkowe wywołuje tzw.: darowizna z poleceniem


Darowizna przekazana na rzecz organizacji i instytucji pożytku publicznego czy instytucji charytatywnych i kościelnych, jest źródłem preferencji podatkowych. Taka darowizna po stronie podatnika umożliwia dokonanie odliczenia jej od dochodu. Rozliczenie roczne darczyńcy jest więc dzięki niej korzystniejsze dla podatnika. Organizacja przyjmująca darowiznę rozdysponuje ją wedle własnego uznania.

 

Podatnik może jednak dokonać tzw. darowizny z poleceniem, w której jasno wskazuje się, na jaki cel jest ona przeznaczona, np. na finansowanie leczenia jednego z podopiecznych fundacji, której jest przekazywana. Czy w takim przypadku deklaracja podatkowa darczyńcy również będzie mogła ujmować odliczenie darowizny od dochodu? Czy podatnik będzie musiał opłacić w związku z nią jakieś podatki od spadków i darowizn lub podatki dochodowe?

Darowizna w ujęciu prawa cywilnego

Kodeks cywilny określa darowiznę jako nieodpłatne przekazanie przez osobę fizyczną na rzecz fundacji środków finansowych. Pomiędzy darczyńcą a obdarowanym zawierana jest umowa darowizny, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darczyńca ma możliwość złożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania działania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.

Darowizna z poleceniem – na czym polega?

Istnieją różne darowizny, przekazywane ogólnie na fundację, albo z przeznaczeniem dla konkretnego podopiecznego. Darowizna z poleceniem pozwala na odliczenie podatkowe, ale rozliczenia z fiskusem obdarowanego uzyskującego darowiznę, będą musiały uwzględniać podatek od spadków i darowizn w odpowiedniej wysokości.

Generalnie, przekazanie przez osobę fizyczną darowizny na rzecz innej osoby fizycznej, w sposób bezpośredni, nie mieści się w katalogu ulgi na darowiznę. Rozliczenie roczne podatnika dokonującego takiego przekazania nie może więc odliczać od dochodu czy od podatku darowizny. Darczyńca jedynie poprzez obdarowanie fundacji, będącej instytucją pożytku publicznego, może skorzystać z ulgi na darowiznę w rozliczeniu z fiskusem. Ma przy tym pełne prawo do zdecydowania o tym, jakiej osobie będą przekazane wpłacone na konto fundacji pieniądze. Realizacja tego prawa określana jest jako darowizna z poleceniem.

Darowizna z poleceniem polega na nałożeniu na obdarowanego, np. fundację, obowiązku działania lub zaniechania działania. W takim przypadku darczyńca i uprawniony nie mogą dochodzić wykonania polecenia przed sądem, choć zwykle jest ono spełniane zgodnie z wolą darczyńcy.

Skutki darowizny z poleceniem

Darowizna z poleceniem, podobnie jak klasyczna darowizna, podlegają regulacjom ujętym w ustawie o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że również darowizna z poleceniem będzie objęta obowiązkiem odprowadzenia tego podatku. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania polecenia i ciąży na obdarowanym i otrzymującym korzyść wynikającą z polecenia, o ile zostanie ono wykonane.

Rozliczenia roczne darczyńców dokonujących darowizn z poleceniem, mogą ujmować doliczenie od dochodu kwoty darowizny. Generalnie, ustawa o PIT wskazuje, że w ramach ulgi na darowiznę od dochodu można odliczyć darowizny przekazane m.in. na cele działalności pożytku publicznego, organizacjom pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu. Stosowany jest on również w przypadku darowizny z polecenia.

Podatek od darowizny

W wyniku przekazania darowizny, na obdarowanych spoczywają pewne obowiązki podatkowe. Podatki od spadków i darowizn nie są jednak opłacane od wszystkich obdarowanych. Ustawa o podatku od spadków i darowizn wskazuje, że podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Można uniknąć w wielu przypadkach opłacania tego podatku, jeśli obdarowany zaliczany jest do tzw. pierwszej grupy podatkowej.