Jakie korzyści daje wspólny PIT z małżonkiem


Małżonkowie mogą składać w Urzędzie Skarbowym po spełnieniu wymaganych prawem warunków, wspólny PIT, na jednym formularzu podatkowym. Roczne zestawienie dla fiskusa sporządzone na jednym, wspólnym druku PIT, zamiast na dwóch deklaracjach Pity, daje wiele korzyści. Jakie są to korzyści i kiedy w ogóle wspólna deklaracja podatkowa jest możliwa do złożenia?

 

Warunki preferencji podatkowej

Podatnicy rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, mają możliwość skorzystania z preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym rozliczeniu, łącznie ze współmałżonkiem. Deklaracja podatkowa jest wówczas składana na jednym druku PIT – PIT-36 lub PIT-37. Roczne zestawienie dla fiskusa sporządzane na innych formularzach Pity, przy rozliczeniu za pomocą karty podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie umożliwia wspólnego rozliczenia łącznie ze współmałżonkiem.

Warunkiem takiego rozliczenia jest również to, aby podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który chcą złożyć zeznanie podatkowe. Deklaracja podatkowa nie będzie mogła być złożona wspólnie, jeśli małżonkowie zawarli związek małżeński nawet 2 stycznia danego roku podatkowego. Preferencja polegająca na wspólnym rozliczeniu formularza PIT będzie dla nich dostępna dopiero w przyszłym roku. Pomiędzy małżonkami musi też istnieć wspólność majątkowa. Zawarcie notarialnej rozdzielczości majątkowej likwiduje więc możliwość składania rocznego zestawienia podatkowego na jednym formularzu PIT, dla obojga współmałżonków. Wówczas muszą składać dwa oddzielne Pity, aby dopełnić swój obowiązek wobec fiskusa, wynikający z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Korzyści z wspólnego rozliczenia

Preferencyjne rozliczenie deklaracji PIT łącznie ze współmałżonkiem niesie za sobą wiele korzyści dla podatników rozliczających się w takim trybie. Wynika to z tego, że podatek należny fiskusowi w takiej sytuacji obliczany jest dla całej deklaracji, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Deklaracja podatkowa łączna współmałżonków nie będzie korzystna w każdym przypadku bez wyjątków. Najwięcej korzyści odniosą małżonkowie, z których jeden zarabia wystarczająco dużo, że jego przychody po uwzględnieniu kosztów ich uzyskania, powodują wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki skali podatkowej – 32%, zaś drugi nie zarabia w ogóle albo bardzo mało. Korzyści nie przyniesie roczne zestawienie dla fiskusa złożone na jednej deklaracji podatkowej w przypadku, gdy małżonkowie, po uwzględnieniu w swoim rozliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu, uzyskują dochód, czyli przychód po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania, w wysokości 85 528 zł. Wtedy wspólny PIT będzie neutralny pod względem ekonomicznym, a małżonkowie zapłacą taki sam podatek, jakby złożyli dwa Pity w Urzędzie Skarbowym.

Największe korzyści ze skorzystania z preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym rozliczeniu, odniosą podatnicy w przypadku, gdy jeden z małżonków nie zarabia w ogóle, a drugi uzyskuje dochód w kwocie 171 056 zł. W odniesieniu do takiej sytuacji cały dochód będzie podzielony na pół i opodatkowany według stawki 18%. Natomiast, jeśli sam podatnik rozliczałby się z dochodu w takiej kwocie, nadwyżkę ponad kwotę 85 528 zł musiałby opodatkować stawką 32% podatku dochodowego. W przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego podatnik zapłaci znacznie niższy podatek, o ile jego współmałżonek nic nie zarobi, albo zarobi niewiele. Dodatkowo, przy wspólnym rozliczeniu, małżonkowie mogą skorzystać oboje z kwoty wolnej od podatku i odpowiednio obniżyć o kwotę 2x 3091 zł swój dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Aby móc złożyć w Urzędzie Skarbowym wspólne roczne zestawienie dla fiskusa należy uprzednio złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok podatnicy opodatkowują się łącznie. W oświadczeniu należy wskazać, na jakim druku PIT będą rozliczali się współmałżonkowie. W zasadzie, takie oświadczenie wystarczy złożyć po prostu najpóźniej w ostatecznym terminie złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli wcześniej złożone zostało już wspólne rozliczenie podatkowe PIT.