Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jak zawieszenie własnej działalności gospodarczej wpływa na rozliczenie PIT roczne?


Przedsiębiorca ma prawo zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku do zawieszenia działalności gospodarczej. W trakcie zawieszenia nie wykonuje on działań prowadzących do uzyskania dochodów z działalności, choć te i tak mogą się pojawić. Warto wiedzieć, jak przedsiębiorca powinien skonstruować swoje zestawienie PIT, jeśli działalność gospodarcza została zawieszona w trakcie trwania roku podatkowego. Czy rozliczenie roczne PIT powinno to w jakikolwiek sposób uwzględniać?

 

Jak skorzystać z zawieszenia działalności?

W art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca określił warunki zawieszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca z różnych powodów, np. swojej przedłużającej się choroby i konieczności rehabilitacji, może zdecydować się na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warunkiem podstawowym jest przy tym to, aby osoba taka nie zatrudniała w swoim przedsiębiorstwie pracowników. Musi ona również zgłosić do urzędu zawieszenie działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem okresu zawieszenia: w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

Zawieszenia dokonuje się minimalnie na okres 28 dni, jeśli pierwszym dniem zawieszenia jest 1 luty, a w danym roku miesiąc ten trwa właśnie tyle dni. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawsze rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej składanym w urzędzie. Nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Zawieszenie będzie trwało do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej składana w urzędzie gminy na wniosku CEIDG-1 zostanie odnotowana również w urzędzie skarbowym.

Odwieszenie działalności gospodarczej wymagać będzie od przedsiębiorcy złożenia stosownego wniosku w tej sprawie do urzędu. Jeśli jednak po upływie 24 pełnych miesięcy od chwili zawieszenia działalności nie zostanie odwieszona, wtedy automatycznie przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców. Ma to miejsce z urzędu, a wpis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wykreślany jest w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jeśli zawieszenia działalności gospodarczej chce dokonać spółka cywilna, jest to możliwe, o ile na zawieszenie działalności zdecydują się wszyscy jej wspólnicy.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności

Przy zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ma on jednak prawo do:

  • wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Musi regulować w okresie zawieszenia działalności wszelkie zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia. Powinien zgodnie z prawem uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem jej wykonywania. Przedsiębiorca pomimo faktu zawieszenia działalności firmy, zobowiązany jest przestrzegać wszystkich nakazów umieszczonych w przepisach prawa. Może on zostać poddany kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w normalnym trybie.

Co z podatkiem dochodowym?

Jak wynika z art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, skutecznie zawieszona działalność gospodarcza powoduje, że przedsiębiorca - podatnik nie musi ani wyliczać, ani tym bardziej opłacać zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca nie będzie też musiał przy prowadzeniu księgowości w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów sporządzać spisu z natury na dzień zawieszenia i wznowienia działalności.

Jedynie wspólnicy spółki jawnej przy zawieszeniu działalności zobowiązani są nadal opłacać  zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, chyba że zawiadomią w okresie nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, w formie pisemnej urząd o tym fakcie. W przeciwnym wypadku nie będą mogli skorzystać z przywileju nieopłacania zaliczek na podatek w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć się z fiskusem przy zawieszeniu działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, musi rozliczyć się w ramach odpowiedniego formularza PIT z urzędem skarbowym. Formularz PIT musi być zgodny z obraną przez niego metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia księgi podatkowej w okresie zawieszenia i z obowiązku sporządzenia spisu z natury na koniec roku, zamknięcia księgi podatkowej i ustalenia dochodu. W ramach PIT należy m.in. rozliczyć przychody z wcześniej podejmowanych przez przedsiębiorcę działań.