Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jak rozliczyć online PIT-36?


Deklaracja podatkowa PIT-36 przeznaczona jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane dwustopniową skalą podatkową - 18 i 32 proc., ale bez pośrednictwa płatnika. Swoje rozliczenie podatkowe tacy podatnicy mogą złożyć jako zeznanie PIT online. Jak powinna wyglądać e-deklaracja podatkowa w takim przypadku i jaki termin złożenia rozliczenia rocznego PIT przez internet obowiązuje w polskim prawie podatkowym?

 

Kto ma prawo do rozliczenia się na PIT-36?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do skorzystania z druku PIT-36 przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego mają podatnicy uzyskujący dochody w poprzednim roku bez pośrednictwa płatnika, samodzielnie, które opodatkowano skalą podatkową. Innymi słowy taki druk na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wybiorą podatnicy, którzy sami byli zobowiązani do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT przez cały poprzedni rok podatkowy.

Wśród podatników, którzy składają fiskusowi rozliczenie roczne na druku PIT-36 znajdą się osoby, które:

  • pozyskiwały dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którą zdecydowały się opodatkować progresywną, dwustopniową skalą podatkową,
  • prowadziły działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane skalą podatkową 18 i 32 proc.,
  • pozyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze,
  • korzystały w poprzednim roku podatkowym z kredytu podatkowego, który polega na zwolnieniu z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej (art. 44 ust. 7a ustawy o PIT),
  • są obowiązane do dokonania doliczenia nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego(na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT),
  • osiągały dochody za granicą lub dochody ze źródeł znajdujących się za granicą od płatnika, który nie miał obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadały źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Rozliczenie PIT-36 online

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby druk PIT-36 wypełnić w formie elektronicznej, tratowanej przez fiskusa na równi z rozliczeniem papierowym. Składa się go przez internet, z wykorzystaniem adresu własnej poczty mailowej, o ile podatnik dysponuje ważnym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikacji lub zna wysokość przychodu, który zadeklarował w zeznaniu rocznym składanym w poprzednim roku. Obie metody uwierzytelniania danych osobowych podatnika są skuteczne w weryfikacji tego, czy jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje.

Po sporządzeniu PIT-36 powinieneś dostarczyć go do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, również w przypadku e-deklaracji podatkowej. Nie ma bowiem przy tym znaczenia dla fiskusa czy będzie to druk podatkowy papierowy, który przyniesiesz samodzielnie do urzędu lub wyślesz listem poleconym na poczcie (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniu odbioru), czy też będziesz wolał rozliczyć się bez wychodzenia z domu, z użyciem e-deklaracji podatkowej rocznej.

Podatek w PIT-36

Podstawą opodatkowania w deklaracji PIT-36 będzie dochód podatnika, rozumiany jako różnica pomiędzy kwotą przychodu uzyskanego w poprzednim  roku podatkowym a kwotą kosztów podatkowych, tj. kosztów uzyskania przychodów. Zarówno kwotę przychodu, jak i kosztu wpisuje się do druku PIT-36 na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji, w postaci podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, określanych również mianem pełnej księgowości.

Podatek należny fiskusowi wyliczysz w prosty sposób na zasadach wskazanych poniżej:

  • 18 proc. dochodu pomniejszonego o kwotę zmniejszającą podatek,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki dochodu ponad kwotę 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

PIT-36 można złożyć na preferencyjnych zasadach - wspólnie z małżonkiem lub z wykorzystaniem statusu osoby samotnie wychowującej dziecko. Formularz ten stwarza warunki do skorzystania z ulg podatkowych, takich jak ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna czy ulga na darowiznę i innych, do których podatnik ma prawo, na podstawie obowiązujących przepisów.