Gdy musisz rozliczyć sprzedaż mieszkania. Co będzie miało wpływ na twój Pit - data wybudowania czy nabycia?


Zasadniczo sprzedaż mieszkania opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile sprzedaż ta nastąpiła przed upływem pięciu lat od kupna lub wybudowania nieruchomości. W takim przypadku rozliczenie roczne musi ujmować dochód ze sprzedaży mieszkania. PITy podatników będą mogły ujmować ulgę mieszkaniową lub meldunkową i wówczas również odprowadzanie podatku ze zbycia nieruchomości przed wskazaną ustawowo datą nie będzie konieczne.

 

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Ustawa z dnia 16 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 10 podaje, kiedy zapłacenie podatku od sprzedaży mieszkania będzie konieczne. Podatek dochodowy jest wymagany przy sprzedaży mieszkania, jeśli podatnik osiąga przychód ze sprzedaży:

  • Nieruchomości,
  • Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • Prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • Prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz udziału w nieruchomości.

Z podatku dochodowego w deklaracjach PITy będą zwolnieni podatnicy, którzy sprzedają dom lub mieszkanie po upływie pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył lub wybudował dany obiekt. Odnosząc się więc do pytania zawartego w tytule niniejszego tekstu, na rozliczenie roczne ma wpływ zarówno data wybudowania nieruchomości, jak i jej nabycia. Wszystko zależy tutaj od tego, czy właściciel mieszkania kupił je, czy sam podjął się jego budowy.

Obliczanie okresu użytkowania mieszkania

Nie ma znaczenia dla wyliczania podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania to, jak długo sprzedający tam mieszkał, ale jak długo był w posiadaniu mieszkania. 5 lat liczone jest od momentu rzeczywistego przejęcia własności mieszkania lub prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.

Data nabycia lub wybudowania nieruchomości decyduje o tym, czy podatek PIT zostanie naliczony podatnikowi zbywającemu mieszkanie, czy też nie. Równocześnie, należy tu wspomnieć o obowiązywaniu w Polsce dwóch ulg mieszkaniowych i meldunkowych, w związku z częstymi zmianami przepisów ustawy o PIT. Otóż, inne zasady prawne odnoszą się do domów i mieszkań nabytych przez właścicieli między 1 stycznia 2007 roku a 31 grudnia 2008 roku, a inne dla lokali nabytych po 2008 roku. W pierwszym przypadku podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej, zwalniającej z podatku za sprzedaż nieruchomości, w której podatnik był zameldowany przez rok przed jej zbyciem.

W drugim przypadku, czyli w odniesieniu do mieszkań nabytych po1 stycznia 2009 roku, można skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która pozwala na zwolnienie z podatku PIT w sytuacji, w której podatnik co prawda sprzeda mieszkanie przed upływem pięciu lat od jego nabycia, ale pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Mówi o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga meldunkowa

Rozliczenie roczne podatnika zbywającego nieruchomość nabytą lub wybudowaną w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku, może ujmować ulgę meldunkową, o ile zbywca spełnia określone prawem warunki. Zwolnienie podatkowe w ramach ulgi meldunkowej przysługuje podatnikom, którzy:

  • Byli zameldowani w sprzedawanej nieruchomości przez okres minimum 12 miesięcy przed dokonaniem jej zbycia,
  • Byli zameldowani w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym na pobyt stały.

Prawo do zwolnienia podatkowego w deklaracjach PITy będą mieli podatnicy, u których szacowany jest roczny okres zameldowania, zarówno przed nabyciem nieruchomości, jak i po tym fakcie. Dla skorzystania z ulgi meldunkowej konieczne jest złożenie w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, że podatnik spełnia wszystkie przewidziane prawem warunki zwolnienia.

Ulga mieszkaniowa

W odniesieniu do sprzedawanych mieszkań, wybudowanych lub kupionych po 1 stycznia 2009 roku, zastosowanie ma ulga mieszkaniowa. Podatnik sprzedający nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia lub wybudowania, może nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych i nie ujmować dochodu ze sprzedaży w deklaracjach PITy o ile przeznaczy uzyskaną kwotę pieniędzy na własne cele mieszkaniowe. Podatnik w takim wypadu powinien złożyć rozliczenie roczne na formularzu PIT-39, w którym należy rozliczyć sprzedaż mieszkania. Deklaracja podatkowa PIT-39 musi trafić do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku dokonania sprzedaży mieszkania. W formularzu wpisuje się kwotę ulgi mieszkaniowej, obliczaną jako iloczyn dochodu ze sprzedaży mieszkania i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości.

Zwolnienie w postaci ulgi mieszkaniowej przysługuje z mocy prawa i nie jest zależne od indywidualnych decyzji organów podatkowych na wniosek podatnika. Własnym celem mieszkaniowym nie będzie np. spożytkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na zakup nieruchomości komercyjnej, czy zakup mieszkania, z przeznaczeniem na jego wynajem. W praktyce, za cel mieszkaniowy uznaje się zakup kolejnego mieszkania, budowę domu, rozbudowę istniejącej nieruchomości mieszkalnej, czy też na przykład adaptację lokalu dotychczas niemieszkalnego na cele mieszkalne podatnika.