Działalność prowadzona indywidualnie a rozliczenie straty


Strata podatkowa powoduje, że rozliczenie podatkowe roczne podatnika wykazuje wyższą kwotę kosztów niż przychodów. Automatycznie, rozliczenie ze stratą podatkową będzie możliwe wyłącznie w przypadku rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub podatku liniowego. Działalność prowadzona indywidualnie może być jednym ze źródeł wykazywanej straty. Jak więc w praktyce powinno wyglądać rozliczenie poniesionej straty w rocznej deklaracji PIT?

 

Podstawy rozliczania strat podatkowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku indywidualnego prowadzenia działalności gospodarczej i jej opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym, do ustalenia dochodu z tego źródła przychodów konieczne jest zsumowanie przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Jeśli kosztów jest więcej, występuje strata podatkowa.

Jeśli podatnik jednocześnie z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) jest na przykład wspólnikiem spółki cywilnej, nie może dodawać lub odejmować dochodu lub straty ustalonej odrębnie z poszczególnych form prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej można stwierdzić, że podatnik uzyskuje przychody z jednego źródła przychodów. Dlatego stratę z tego źródła ustala się jako różnicę pomiędzy sumą przychodów z tej działalności a sumą kosztów uzyskania tych przychodów. W efekcie, do kwoty przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przez podatnika dodaje się przychód z udziału w zysku spółki cywilnej. Podobnie jak do kwoty kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej należy dodać przypadającą na niego kwotę kosztów uzyskania przychodów z udziału w zysku spółki cywilnej; po odjęciu od sumy przychodów sumy kosztów podatkowych, a jeśli kwota będzie ujemna, wystąpi strata z tego źródła.

Jak dokładnie rozlicza się stratę podatkową?

Stratę podatkową można rozliczać w stosunku miesięcznym lub rocznym. Jeśli prowadząc indywidualną działalność opodatkowaną skalą podatkową lub podatkiem liniowym w danym miesiącu występuje nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami, wówczas podatnik ponosi stratę podatkową. Można ją rozliczyć w kolejnym miesiącu, jeśli z tego samego źródła podatnik uzyska dochód. W takim wypadku nie będzie trzeba składać rocznego rozliczenia podatkowego PIT ze stratą.

Można również dokonać rozliczenia straty podatkowej w PIT rocznym. Wówczas występuje nadwyżka kosztów podatkowych nad przychodem w PIT, przez co wykazuje się w deklaracji podatkowej poniesioną stratę z danego źródła przychodów. Jej rozliczenie następuje w kolejnym roku lub w kolejnych latach podatkowych.

Jeżeli w ubiegłorocznej deklaracji PIT podatnik wykazał stratę podatkową, to może ją rozliczyć w maksymalnie w pięćdziesięciu procentach w tegorocznej deklaracji. Pit ze stratą może być rozliczany przez kolejnych pięć lat od roku poniesienia straty, w ramach tego samego źródła uzyskania przychodów. Najkrócej stratę podatkową można rozliczyć w ciągu dwóch lat, a najdłużej przez 5 lat, w następujących po sobie zeznaniach podatkowych. Nie można odliczyć straty wyższej niż przychód uzyskany w danym roku podatkowym.

Przedsiębiorca może rozliczyć z fiskusem stratę podatkową wynikającą z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych według skali progresywnej – 18 i 32%, lub według podatku liniowego. Można tego dokonać, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej. Rozliczenie będzie polegało na tym, że stratę liczy się łącznie dla wszystkich rodzajów działalności. Następnie odlicza się ją od wykazanego łącznie dochodu z działalności gospodarczej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia.

Nie tylko w działalności gospodarczej, ale również w przypadku działalności wykonywanej osobiście można rozliczyć stratę. Jeśli podatnik wykonuje różne rodzaje działalności wykonywanej osobiście, łączy dochody z tychże działalności i może rozliczać stratę z jednego źródła przychodem z innego.