Dostałem w spadku jedną czwartą udziałów w nieruchomości (dom mieszkalny). Jaki podatek?


Regulacje dotyczące wysokości i trybu opłacania podatku od spadków i darowizn zawiera ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Wysokość owego podatku zależna jest od wartości czystej spadku oraz od tego, do jakiej grupy podatkowej jest zaliczany spadkobierca. Podatek od nieruchomości stanowiącej obiekt spadku będzie zależny także od tego, jaki udział – całościowy czy częściowy w spadku będzie miał spadkobierca.

 

Ustawa wskazuje również na możliwość uniknięcia opłacania podatku od spadku. Podatek od spadku nie będzie pobierany w I grupie podatkowej. Zwolnienie z podatku od spadku znajduje jednak swoje zastosowanie wyłącznie w przypadku zgłoszenia w odpowiednim terminie do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego faktu nabycia spadku.

Grupy podatkowe

Podatek od spadku zależny jest od zaliczenia spadkobiercy do grupy podatkowej. O owej klasyfikacji decyduje osobisty stosunek nabywcy spadku do osoby spadkodawcy. Wyróżnia się generalnie trzy grupy podatkowe:

 1. Grupa I – w skład której wchodzą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, pasierbica, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
 2. Grupa II – w skład której wchodzą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
 3. Grupa III – w skład której wchodzą pozostali nabywcy spadku.

W świetle obowiązującego prawa, rodziców rozpatruje się nie tylko jako rodziców biologicznych, ale również jako osoby przysposabiające, dokonujących adopcji względem dziecka. Podobnie zstępnymi mogą być dzieci własne i dzieci przysposobione.

Kwota wolna od podatku

Podatek od spadku nie jest opłacany, jeśli nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości nie przekracza kwoty:

 • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeśli kwota spadku lub udział w nieruchomości ma wartość niższą od wskazanej powyżej, spadkobierca nie opłaci podatku od spadku ani nie musi go zgłaszać do Urzędu Skarbowego.

Zwolnienie z podatku od spadku obowiązuje w I grupie podatkowej, bez względu na wysokość udziału w spadku, jeśli spadkobiercy w okresie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku i powstania obowiązku podatkowego, zgłoszą do Urzędu skarbowego fakt jego nabycia na formularzu SD-3.

Opodatkowanie podatkiem od spadku i darowizn

Podatek od spadku pobierany jest z tytułu nabycia przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem (Art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn):

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,

2) darowizny, polecenia darczyńcy,

3) zasiedzenia,

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje przy nabyciu spadku w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku przez spadkobiercę. Jeśli spadek przekazywany jest w drodze zapisu zwykłego, czy też polecenia testamentowego, to podatnik ma obowiązek opłacenia podatku od spadku z chwilą wykonania takiego zapisu czy polecenia.

Podatek od nieruchomości czy od udziału w nieruchomości oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania , czyli wartości czystej spadku, ponad kwotę wolną od podatku, wskazaną powyżej.

Podatek oblicza się według skal:

Dla I grupy podatkowej:

 • 3% dla kwoty nadwyżki do 10 278 zł,

 • 308,30 zł i 5% dla kwoty nadwyżki ponad 10 278 zł, nie większej niż 20 556 zł,

 • 822,20 zł i 7% dla kwoty nadwyżki ponad 20 556 zł.

Dla II grupy podatkowej:

 • 7% dla kwoty nadwyżki do 10 278 zł,

 • 719,50 zł i 9% dla kwoty nadwyżki ponad 10 278 zł, nie większej niż 20 556 zł,

 • 1644,50 zł i 12% dla kwoty nadwyżki ponad 20 556 zł.

 • 12% dla kwoty nadwyżki do 10 278 zł,

 • 1233,40 zł i 16% dla kwoty nadwyżki ponad 10 278 zł, nie większej niż 20 556 zł,

 • 2877,90 zł i 20% dla kwoty nadwyżki ponad 20 556 zł.

Dla III grupy podatkowej:

 • 12% dla kwoty nadwyżki 10 278 zł

 • 1233,40 zł i 16% dla kwoty nadwyżki ponad 10 278 zł nie większej niż 20 556 zł

 • 2877,90 zł i 20% dla kwoty nadwyżki ponad 20 556 zł