Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Dochody zagraniczne a polski e-PIT


Podejmowanie pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach lub poza granicami Polski sprawia, że naszym udziałem stają się tzw. dochody zagraniczne. Pojawia się zatem problem, gdzie w takim wypadku rozliczyć je z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystko zależy od tego, czy danemu podatnikowi przysługuje status polskiego rezydenta podatkowego oraz od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką strona polska ma podpisaną z danym krajem. Sprawdźmy, czy i kiedy będzie trzeba ująć w deklaracji PIT dochody zagraniczne i czy można posłużyć się w takim przypadku elektronicznym zeznaniem e-PIT? Czy PIT przez internet również może uwzględniać dochody pochodzące zza granicy?

 

Kiedy mamy do czynienia z dochodami zagranicznymi?

Pojęcie dochodów zagranicznych należy tłumaczyć jako dochody pozyskane nie tylko za granicą, kiedy pracownik wykonuje pracę np. w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, ale i te dochody, które wypłaca zagraniczny pracodawca. Dla określenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z dochodami zagranicznymi, konieczne jest wskazanie rezydentury podatkowej danego podatnika. Chodzi tu o określenie, czy musisz rozliczać się na terenie Polski czy też nie.

Rezydencja podatkowa to nic innego, jak określenie kraju, w którym należy rozliczyć się z fiskusem w pierwszej kolejności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjmuje się, że jesteś polskim rezydentem podatkowym, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • posiadasz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych bądź,
  • przebywasz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Osoby spełniające te warunki mają status polskiego rezydenta podatkowego i wobec tego rozliczają się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, łącznie z dochodami zagranicznymi, na polskim formularzu PIT, który następnie powinien trafić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Rezydencja podatkowa nadaje ci nieograniczony obowiązek podatkowy. Innymi słowy, w polskim PIT musisz wykazać wszystkie dochody - w tym krajowe i zagraniczne, bez względu na to, w jakich krajach je pozyskałeś. Możesz rozliczyć je na papierowym druku PIT, który zaniesiesz osobiście do urzędu skarbowego, albo wyślesz pocztą - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbiory, bądź też możesz posłużyć się e-deklaracją podatkową.

Na wypadek, gdybyś nie spełniał wymienionych warunków uznania cię za polskiego rezydenta podatkowego, musisz wiedzieć, że nakładany jest wówczas na ciebie ograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to konieczność rozliczenia w Polsce wyłącznie z tych dochodów, które pozyskałeś w poprzednim roku podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak opodatkować dochody zagraniczne?

Kiedy już wiesz, że w swoim PIT czy e-PIT musisz ująć dochody zagraniczne, pojawia się pytanie, jak je prawidłowo opodatkować? Odpowiadają na nie umowy dwustronne międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Polska podpisuje lub podpisała w przeszłości z innymi krajami.

Istnieją dwie podstawowe i powszechnie wykorzystywane metody unikania podwójnego opłacania podatku dochodowego od tych samych dochodów:

  • metoda odliczenia proporcjonalnego,
  • metoda wyłączenia lub zwolnienia z progresją.

Pierwsza z metod - odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że będziesz musiał wykazać w swojej deklaracji podatkowej, z zastosowaniem druku PIT-36 dochody zagraniczne i odliczyć podatek zapłacony u źródła, bezpośrednio w kraju, w którym zarobkowałeś. Odliczenie to powinno być dokonane na kwotę nie większą, niż musiałbyś zapłacić z tego tytułu w Polsce, zakładając, że dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Do deklaracji PIT-36 będziesz musiał dołączyć załącznik PIT/ZG. Formularz ten pozwala na obliczenie podatku zapłaconego u źródła, za granicą proporcjonalnie, w wysokości podatku przypadającego na kwotę dochodu z zagranicy.

Druga ze wskazanych metod unikania podwójnego opodatkowania - metoda zwolnienia z progresją, polega na tym, że musisz doliczyć w deklaracji podatkowej do wykazanych dochodów krajowych w PIT-36 również dochody zagraniczne. Dodajemy jedną wartość do drugiej, ale nie opodatkowujemy dochodów zagranicznych skalą podatkową.

Zsumowanie ich jest potrzebne wyłącznie po to, aby obliczyć właściwą dla ciebie jako podatnika stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych, jaką będzie musiał się posłużyć przy wyliczaniu podatku należnego fiskusowi w danym roku podatkowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby PIT-36 uwzględniający dochody zagraniczne, bez względu na zastosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania, został złożony w formie e-deklaracji podatkowej rocznej, przez internet.

PIT-36 jest deklaracją podatkową, którą złożysz bez problemu w urzędzie skarbowym online. Może to być e-deklaracja podatkowa, w której ujmiesz swoje dochody zagraniczne i rozliczysz się z nim z fiskusem. Rozliczenie to powinno trafić do fiskusa w terminie maksymalnie do 30 kwietnia danego roku podatkowego.