Dochody z gry na giełdzie a rozliczenie roczne PIT


Gra na giełdzie pozwala na korzystne, ale ryzykowne inwestowanie posiadanego kapitału. Kupowanie akcji giełdowych może przynieść inwestorowi wysokie dochody, jeśli w porę sprzeda on posiadane walory z zyskiem.

 

Dochody giełdowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a więc inwestorzy grający na giełdzie muszą wypełniać rozliczenie roczne PIT. Jakie Pity będą właściwe dla rozliczania dochodów z gry na giełdzie? Czy deklaracja podatkowa roczna inwestora może uwzględniać i inne dochody, prócz dochodów giełdowych?

Czym są dochody z gry giełdowej?

Dochody giełdowe pozyskiwane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. Dochody te pochodzą z odpłatnego zbycia posiadanych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających i z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Inwestor może uzyskiwać dochody giełdowe z tytułu objęcia:

 • akcji, w spółkach mających osobowość prawną,
 • wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Inwestorzy prywatni mogą inwestować w walory giełdowe wyłącznie za pośrednictwem maklerów. Firmy maklerskie prowadzą specjalne rachunki inwestycyjne dla swoich klientów, za pośrednictwem których mogą oni dokonywać inwestycji giełdowych. W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, firmy maklerskie pośredniczące w transakcjach na giełdzie z inwestorami, występują w roli płatnika podatku dochodowego, dlatego też ich obowiązkiem będzie wystawienie na rzecz swoich klientów informacji podatkowej. Ta informacja podatkowa sporządzana jest na druku PIT-8C. Pity inwestorów są wypełniane na podstawie danych z PIT-8C, który w rzeczywistości jest informacją o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Dochody giełdowe, zgodnie z ustawą o PIT podlegają opodatkowaniu. Art. 30b określa, że „od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, płacony jest podatek giełdowy.” Mowa tu o podatku dochodowym, którego wymiar wynosi 19% dochodu z tytułu gry na giełdzie.

Czego dotyczy PIT-8C?

Wiemy już, że dochody z gry na giełdzie pozyskiwane za pośrednictwem firm maklerskich, rozliczane są na podstawie informacji podatkowej PIT-8C. Rozliczenie roczne PIT inwestora wypełniane jest w związku z danymi przekazanymi mu przez firmę maklerską. PIT-8C to jednak nie tylko informacja o dochodach z tytułu gry giełdowej, ale również, zgodnie z art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, z tytułu:

 • odsetek od pożyczek, z wyjątkiem, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
 • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
 • odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
 • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 • kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy,
 • dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu,
 • kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka,
 • dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym,
 • dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

Firma maklerska musi przekazać inwestorowi informację PIT-8C w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia. PIT-8C trafia również do Urzędu Skarbowego.

Rozliczenie roczne gracza giełdowego

Jeśli inwestor giełdowy otrzymał już od swojego maklera PIT-8C, może rozliczyć swoje Pity roczne. Deklaracja podatkowa roczna z tytułu dochodów giełdowych powinna być sporządzona na druku PIT-38. Rozliczenie roczne PIT powinno uwzględniać wszystkie dane z poszczególnych informacji podatkowych PIT-8C otrzymanych od biur maklerskich.

PIT-38 jest składany wyłącznie w związku z dochodami kapitałowymi, w tym z dochodami z giełdy. Powinien on trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego.