Dlaczego metoda rozliczania się ze skarbówką za pomocą ryczałtu może być korzystna


Przedsiębiorcy, jak i osoby prowadzące najem prywatny, poza działalnością gospodarczą, mają możliwość opodatkowania swoich przychodów za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Forma ryczałtowa rozliczenia podatkowego zobowiązuje do złożenia PIT-28. Roczne zeznanie podatkowe w formie ryczałtowej nie pozwala na skorzystanie z preferencji i ulg podatkowych. Czy zatem takie rozliczenie PIT jest korzystne dla podatników?

 

Dla kogo ryczałt?

Z metody rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mogą skorzystać:

 • Przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, bądź działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,
 • Podatnicy osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w zryczałtowanej formie. Przedsiębiorcy mogą płacić ryczałt, o ile w poprzednim roku podatkowym:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro,

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w swojej działalności, w rozliczeniach z fiskusem, bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku, nawet jeśli przekroczą wskazaną kwotę 150 tys. euro obrotu.

Rozliczenie ryczałtem

Przy wyborze ryczałtowej formy rozliczeń z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie PIT należy złożyć na formularzu PIT-28 do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. PIT-28 jest formularzem właściwym do rozliczania wyłącznie przychodów podatnika opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli w danym roku podatkowym podatnik miał dodatkowo inne dochody, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, musi złożyć dodatkowe rozliczenie podatkowe.

Deklarację PIT-28 składa się wcześniej niż pozostałe PITy roczne – do 31 stycznia 2013 r.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskał przychody, które wyłączają prawo do ryczałtu, składa PIT-36, oraz dodatkowo PIT-28 - za okres, w którym prawidłowo prowadził działalności na ryczałcie. Wyjątkiem jest, gdy nie miał w ogóle prawa do prowadzenia tej działalności na ryczałcie za ten rok - wtedy to za cały rok traci prawo do rozliczania ryczałtowego.

Roczne rozliczenie podatkowe z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych likwiduje możliwość skorzystania z:

 • Preferencyjnego rozliczenia razem ze współmałżonkiem,
 • Preferencyjnego rozliczenia podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • Odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów,
 • Ulgi prorodzinnej.

Korzyści z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stawia wiele ograniczeń dotyczących możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych. Podstawową korzyścią, jaką odnosi się z zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest brak obowiązku składania comiesięcznych deklaracji podatkowych i prowadzenia pełnej ewidencji przychodów i kosztów ponoszonych w toku pozarolniczej działalności gospodarczej. Księgowość przy zastosowaniu ryczałtu jest znacznie mniej skomplikowana, przez co przedsiębiorca nie musi zatrudniać dodatkowych osób do jej prowadzenia. Może to robić samodzielnie.

Ryczałtowiec płaci niższą stawkę podatku zryczałtowanego, niż zwykle ma to miejsce w odniesieniu do rozliczeń dokonywanych według dwustopniowej skali podatkowej czy podatku liniowego. Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określana jest dla poszczególnych rodzajów działalności. Stawki ryczałtu przedstawiają się w sposób następujący:

 • 20% - od przychodów osiąganych przez przedsiębiorców uprawiających wolne zawody,
 • 17% - od przychodów z działalności parkingowej, hotelarskiej, fotograficznej oraz w zakresie oprogramowania,
 • 8,5% - od przychodów działalności usługowej itp.,
 • 5,5% - od przychodów z prowadzenia działalności wytwórczej, robót budowlanych lub z przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, sprzedaży wyrobów wytwórczości ludowej i artystycznej,
 • 3% - od przychodów z działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu, itp.

Ryczałt nie uprawnia do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, ale pozwala na odliczenie:

 • składki na ZUS,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu,
 • ulgi abolicyjnej.

Oznacza to, że oprócz ulgi prorodzinnej, osoby rozliczające się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć obowiązujące w danym roku podatkowym ulgi, do których mają prawo, od wykazanej kwoty przychodu. Pomniejszą ją również dzięki odliczeniu straty, wykazanej przed przejściem na ryczałt. Roczne rozliczenie podatkowe na druku PIT-28 pozwala podatnikom na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zgłoszenie rozliczenia ryczałtem

Jeśli podatnik z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub najmu prywatnego będzie chciał rozliczać się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas musi zawiadomić do 20 stycznia roku organ skarbowy, właściwy, względem miejsca zamieszkania, o rozliczaniu się ryczałtem z uzyskiwanych przychodów. Jeśli zaś podatnik rozpoczyna działalność w roku podatkowym i chciałby, aby jego roczne zeznanie podatkowe było składane na formularzu PIT-28, musi powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, na formularzu CEiDG-1.

Z kolei, osoby, które prowadzą najem prywatny, lub uzyskują przychody z tytułu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze, zawiadamiają o zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych fiskusa do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu.