Czy zobowiązanie podatkowe od spadku - może ulec przedawnieniu?


Spadkobiercy uzyskujący w spadku rzeczy i prawa majątkowe, obarczeni są obowiązkiem zapłaty podatku od spadku i wykazania go w zeznaniu podatkowym PIT. PIT powinien wskazywać na wartość zapłaconego podatku oraz masy spadkowej.

 

Nie wszystkie PITy  będą jednak uwzględniały podatek od spadku, bowiem spadkobiercy mogą skorzystać w wielu sytuacjach ze zwolnienia podatkowego. Owo zwolnienie przysługuje, na mocy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dla najbliższej rodziny spadkodawcy.

Kiedy nie płaci się podatku od spadku?

Z całkowitego zwolnienia podatkowego z podatku od spadków i darowizn mogą skorzystać od 1 stycznia 2007 roku osoby zaliczane do tak zwanej I grupy podatkowej. Mowa tu o następujących spadkobiercach:

  • małżonku,
  • dzieciach,
  • wnukach,
  • prawnukach i innych zstępnych,
  • rodzicach,
  • dziadkach, pradziadkach i innych wstępnych,
  • rodzeństwie, w tym również rodzeństwie przyrodnim,
  • pasierbach i pasierbicach,
  • ojczymie,
  • macosze.

Krąg osób, które mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku obowiązku opłacenia podatku od spadków i darowizn, nie obejmuje natomiast synowych, zięciów oraz teściów, pomimo formalnego zaliczenia ich do I grupy podatkowej.

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego i nie ujmować spadku w PIT, należy w roku, w którym uzyskało się spadek lub dowiedziało się o nim – w ciągu 30 dni zgłosić ten fakt na odpowiednim druku do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Niedopełnienie tej formalności spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

O spadku nie trzeba zawiadamiać Urzędu Skarbowego ani nie trzeba płacić podatku od niego, gdy jego wartość jest niższa niż kwota zwolniona od podatku. Dla najbliższych owa kwota obecnie wynosi 9637 zł.

Podatek od spadku oblicza się od kwoty wartości majątku ponad kwotę wolną od podatku. Po złożeniu przez podatnika do Urzędu Skarbowego zawiadomienia o nabyciu spadku, a w nim rzeczy i praw majątkowych, fiskus określa tzw. czystą wartość spadku i od niej oblicza należny mu podatek od spadku.

Obowiązek podatkowy

Jeśli z różnych względów podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku, wówczas musi złożyć zeznanie PIT i ująć w nim kwotę swojego spadku. Obowiązek podatkowy po stronie spadkobiercy powstaje w momencie uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, albo dopiero, gdy bez żadnych wątpliwości wiadomo, że dana osoba rzeczywiście jest spadkobiercą. W ciągu miesiąca od tej daty podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek od spadku.

Przedawnienie podatku od spadku

Zgodnie z obowiązującym prawem, termin przedawnienia podatku spadkowego liczy się od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeśli podatnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku złożenia zawiadomienia o nabyciu spadku i tym samym skorzysta ze zwolnienia podatkowego, albo nie złoży we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego, fiskus będzie mógł wymierzyć podatnikowi karę. Podatek od spadku zachowuje swoją aktualność od końca roku, w którym powstała powinność zapłacenia podatku, aż do upływu pięciu kolejnych lat. Zatem byłoby bardzo trudne w praktyce – bezpiecznie przeczekać aż tak długi okres, licząc na to, że fiskus nie zorientuje się w brakujących mu należnościach z naszej strony.

Dla terminu przedawnienia obowiązku podatkowego od spadku liczy się nie data śmierci spadkodawcy, ale data uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Moment przedawnienia podatku spadkowego może ulec wydłużeniu, jeśli spadkobiercy nie załatwili od razu po śmierci spadkodawcy wszelkich spraw spadkowych, w tym obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Pamiętajmy, że to Urząd Skarbowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku od spadku, ciążącego na spadkobiercach.

Jeżeli fiskus wydał już decyzję, na podstawie której ustalono wysokość podatku od spadku, to obowiązek zapłaty daniny na rzecz Urzędu Skarbowego przedawnia się dopiero po upływie pięciu lat liczonych od końca roku, w jakim upłynął termin płatności podatku.

Generalnie, podatek od spadków i darowizn powinien zostać opłacony przez zobowiązanego do niego podatnika po upływie 14 dni od doręczenia decyzji Urzędu Skarbowego ustalającej jego wysokość. Po 14 dniach Urząd Skarbowy zacznie naliczać podatnikowi odsetki za zwłokę, jeśli nie ureguluje on podatku od spadku, a następnie podejmie kroki, dzięki którym będzie mógł ściągnąć swoją należność podatkową.