Czy w roku 2016 mogę skorzystać z ulgi remontowej na zasadzie praw nabytych?


Ulga remontowa, a właściwie ulga remontowo-modernizacyjna nie istnieje już w aktualnych przepisach prawa podatkowego, dlatego też obecnie podatnicy nie mają możliwości nabycia do niej praw. Rozliczenie roczne PIT z ulgą remontową może zostać złożone skutecznie w Urzędzie Skarbowym za rok 2016, jeśli podatnik nabył prawo do ulgi remontowej w okresie jej obowiązywania.

 

Prawa nabyte do ulgi dają możliwość kontynuowania jej odliczania w kolejnych deklaracjach podatkowych.

Konstrukcja ulgi remontowej

Z dniem 1 stycznia 2002 roku w Polsce zlikwidowano tzw. dużą ulgę budowlaną, ale jednocześnie ustawodawca zdecydował się na pozostawienie w mocy ulgi na wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Ulga remontowa, czy remontowo-modernizacyjna była odliczana od podatku, na mocy obowiązującej wówczas ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga polegała na odliczeniu wydatków z tytułu remontu i modernizacji do limitu 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż:

  • 3% ogólnego limitu, czyli 3% kwoty 189 tys. zł, jeśli wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej – 5670 zł,
  • 2,5% ogólnego limitu, jeśli wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych – 4725 zł.

Łączna kwota ulgi przy zbiegu dwóch tytułów do skorzystania z niej, nie mogła przekroczyć kwoty 5670 zł. Ulga remontowa mogła ulec podwyższeniu, ale wyłącznie w przypadku dokonywania remontu lub modernizacji instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych. Wówczas wysokość odliczeń podwyższało się o 0,5% ogólnego limitu, tj. o kwotę 945 zł.

Rozliczenie roczne PIT z ulgą remontową mogło zostać dokonane przy poniesieniu wydatków remontowo-modernizacyjnych określonego rodzaju. Wydatki te zostały wyszczególnione w wykazie określonym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 1996 roku w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.

Do wydatków remontowych wliczało się między innymi wydatki poniesione na zakup materiałów i urządzeń czy usług transportowych, wykonawstwa robót oraz wykonania ekspertyz czy opinii. Podstawą skorzystania z ulgi remontowej mogły być wydatki na najem sprzętu budowlanego, ponoszone opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

Dokonanie odliczenia

Rozliczenie roczne PIT z ulgą remontową mogło zostać dokonane wyłącznie przez podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym na podstawie skali podatkowej, na formularzu PIT-37 lub PIT-36. W ramach ulgi podatnicy odliczali od podatku:

  • Wydatki poniesione na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • Wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Wysokość wydatków, a więc i samego odliczenia ustalało się na podstawie faktur wystawionych przez podatników VAT, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku lub na podstawie dowodu odprawy celnej, w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej na podstawie dowodu tej wpłaty.

Kontynuacja praw nabytych

Prawa nabyte do ulgi remontowej pozwalają na kontynuowanie jej odliczania w rocznych rozliczeniach podatkowych podatnikom, którzy nabyli prawa do ulgi w momencie jej obowiązywania. Obecnie prawo do ulgi mieszkaniowej na cele remontowo-modernizacyjne funkcjonują u tych podatników, którzy inwestycje mieszkaniowe rozpoczęli w okresie obowiązywania ulgi remontowej. Podatnicy ci nie mogą dokonywać już odliczenia bieżących wydatków na remonty, ale mogą odliczać wcześniejsze wydatki, które nie znalazły pokrycia w dochodach lub w podatku.

Z preferencji ulgi remontowo-modernizacyjnej w bieżących rozliczeniach podatkowych skorzystają te osoby, które w latach 2003 – 2005 poniosły wydatki w co najmniej wysokości 567 zł, na remont lub modernizację własnego lub wynajętego lokalu bądź budynku, jeśli w zeznaniach za 2005 r. na te odliczenia nie wystarczyło im podatku dla dokonania odliczenia. Ulgę ujmuje się w formularzu PIT/D.