Czy w aktualnych deklaracjach PITy rozliczamy ulgę prorodzinną na nowych zasadach?


Fakt wychowywania dziecka jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej. Deklaracje PITy, w których odliczana jest ulga na dziecko, muszą uwzględniać znowelizowane zasady rozliczania takiej ulgi, bowiem zasady te uległy zmianie od 1 stycznia 2013 roku, więc w deklaracjach za rok obecnych muszą one być stosowane w praktyce. Ulga prorodzinna na nowych zasadach wprowadza w życie kryterium dochodowe, które znajduje zastosowanie w przypadku odliczania ulgi na jedno dziecko. Ulgi podatkowe w zeznaniach pity muszą zawsze być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Sprawdźmy, jakie warunki powinien więc spełnić podatnik...

 

Ulga rodzinna na nowych zasadach

Ulgi podatkowe w zeznaniach pity muszą być wykorzystywane na nowych zasadach, aktualnych. Należy powiedzieć, że zmieniły się w sposób znaczący zasady funkcjonowania ulgi na dzieci w PIT. Ulga prorodzinna przyznawana jest obecnie dla tych samych podatników, co w poprzednim stanie prawnym. Prawo do skorzystania z niej będą mieli podatnicy rozliczający deklaracje PITy  na drukach PIT-36 lub PIT-37. Istnieje więc konieczność rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 procent. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy podatnik pozyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czy samodzielnie był zobowiązany do obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Warunkiem, który pozostaje niezmienny przy rozliczaniu ulgi prorodzinnej na nowych zasadach jest to, że uprawnieni będą do niej podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym:

  • Wykonywali władzę rodzicielską nad dzieckiem
  • Pełnili funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nimi zamieszkiwało
  • Sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

Nawet jeden dzień w roku wychowywania czy opieki nad dzieckiem sprawia, że podatnik może skorzystać z ulgi prorodzinnej, oczywiście w odpowiedniej proporcji do kwoty przewidzianej na każde dziecko.

Ulgi podatkowe na dziecko przysługują w zeznaniach pity, jeśli podatnicy wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję rodziny zastępczej lub sprawowali opiekę w stosunku do dzieci:

  • Małoletnich
  • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  • Do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł

Nowe zasady ulgi

W stosunku do wcześniejszego stanu prawnego, obecnie deklaracje PITy podatników uwzględnić mogą ulgę podatkową na dziecko, o ile spełnią limit dochodów. Odnosi się on wyłącznie do sytuacji, w której rodzic lub rodzice chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko. Jeśli chodzi o ulgę na dwoje dzieci, przyznawana jest ona na dotychczas obowiązujących zasadach. Przy uldze na jedno dziecko rodzice mogą ją uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochód nieprzekraczający łącznie kwoty 112 000 zł. Jeśli z ulgi korzystają rodzice oddzielnie, wówczas dochód ten nie może być wyższy w indywidualnej deklaracji podatkowej od kwoty 56 000 zł.

Zmieniły się też sumy ulg na dzieci:

  • 1112,04 zł na rok na dziecko przy jednym lub dwojgu dzieci
  • 1668,60 zł na rok, przy trzecim dziecku
  • 2224,08 zł na rok przy czwartym i każdym  kolejnym dziecku