Czy ulga budowlana jest tym samym co zwrot podatku Vat za materiały budowlane?


Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmianom uległy przepisy prawa podatkowego. Większość materiałów budowlanych, które dotychczas obłożone były preferencyjną, 7% stawką podatku VAT, musiało zostać opodatkowanych stawką 22% VAT. Na szczęście, rząd umożliwił polskim podatnikom ubieganie się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane.

 

W rozliczeniach po 2015 roku, o zwrot ten będzie można ubiegać się wyłącznie na materiały zakupione przed 1 stycznia 2015 roku. Ulga budowlana związana ze zwrotem podatku VAT będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach wyłącznie w odniesieniu do osób do ukończenia 36 roku życia. Czy Pity roczne osób korzystających z ulgi budowlanej muszą uwzględniać jej wartość? Czy taka ulga w PIT powinna być ujmowana czy dotyczy ona wyłącznie podatku VAT?

Ulga podatkowa na VAT na nowych zasadach

Rząd po niemalże 9 latach obowiązywania ulgi budowlanej zdecydował się zmienić jej zasady funkcjonowania. Taka ulga budowlana będzie ograniczona co do terminu składania wniosku o zwrot części podatku VAT wydatkowanego na zakup materiałów budowlanych. Podstawą do skorzystania z ulgi są faktury wystawione dla osób fizycznych za materiały budowlane objęte ulgą budowlaną. Wniosek o zwrot części podatku VAT osoby fizyczne będą mogły złożyć najpóźniej:

  • Do 31 grudnia 2015 roku – dla faktur wystawionych od dnia 1 maja 2004 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
  • Do 31 grudnia 2015 roku – dla faktur wystawionych od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
  • Do 31 grudnia 2016 roku – dla faktur wystawionych od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
  • Do 31 grudnia 2017 roku – dla faktur wystawionych od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
  • Do 31 grudnia 2018 roku – dla faktur wystawionych od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwrot części podatku VAT

Ulga budowlana polegająca na zwrocie części podatku VAT na podstawie faktur za zakupione niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje osobom fizycznym. Nie jest to ulga  w PIT, tylko ulga w podatku VAT.Z ulgi tej można skorzystać w związku z poniesieniem wydatków w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, związany z budową domu jednorodzinnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny. Jeśli ulga przysługuje za faktury wystawione do 31 grudnia 2014 roku, możliwe jest odliczenie części podatku VAT od materiałów budowlanych zakupionych na cele remontowe budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego bądź ich części.
 

Jeśli zaś ulga budowlana będzie wykorzystywana po 1 stycznia 2015 roku, na zasadzie prawa do jej kontynuacji, warunkiem dokonania odliczenia jest:

Podjęcie przedsięwzięcia polegającego na budowie domu jednorodzinnego, nadbudowie czy rozbudowie, na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2015 roku,

  • Aby powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekraczała 75 i 100 mkw, bądź też 85 i 110 mkw, gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci,
  • Aby osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat,
  • Aby do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

○    właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

○    osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

○    właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

Prawo do ulgi budowlanej mają podatnicy, którzy dysponują daną nieruchomością na cele budowlane albo są jej właścicielami lub współwłaścicielami, na podstawie tytułu prawnego wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu czy ograniczonego prawa albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Jak skorzystać z ulgi?

Ulgi w PIT są wykorzystywane w ramach rocznych rozliczeń podatkowych Pity, natomiast jak skorzystać zatem z ulgi budowlanej w postaci zwrotu części podatku VAT? Przede wszystkim, trzeba posiadać fakturę dokumentującą zakup materiałów budowlanych. Ważne jest to, że faktura na nabycie usługi remontowej lub budowlanej nie będzie podstawą do odliczenia podatku VAT. Faktura nie musi zawierać numeru PKWiU towaru, jeśli nie jest to faktura ze stawką zwolnioną.

Ulga budowlana jest ulgą przysługującą podatnikowi na jego wniosek, dlatego też dopiero złożenie do Urzędu Skarbowego specjalnego wniosku o zwrot części podatku VAT daje prawo do uzyskania ulgi. Zwrot części podatku VAT obowiązuje wyłącznie w związku z nabyciem materiałów, które przed 1 maja 2004 roku były opodatkowane stawką 7% VAT, a obecnie pozostają opodatkowane stawką podstawą VAT, wynoszącą obecnie 23%.