Czy rzeczowe darowizny można sprzedać? Na jakich drukach PITy rozliczamy podatki od darowizn?


Wielu podatnikom pojęcie darowizny kojarzy się z możliwością przekazania osobie bliskiej praw majątkowych do danej rzeczy ruchomej bądź nieruchomej, lub z pewną sumą pieniędzy, którą można potraktować jako prezent. Jest to jak najbardziej dobre skojarzenie, jednak należy mieć na uwadze fakt, iż fiskus chce być powiadamiany o przepływnie darowizn od podatnika do podatnika, mimo że większość z tych prezentów nie ulega opodatkowaniu.

 

Wypełniając druki PITy musimy pamiętać o tym, aby uwzględniać w nich darowizny wyższe niż 9637 zł. Jak podaje ustawodawca, kwoty darowizny przekazywane od jednej osoby, w ciągu jednego roku podatkowego, sumują się. Wynika z tego, iż jeśli otrzymamy od tej samej osoby np. 5.000 zł i w ciągu tego samego roku kolejną kwotę wyższą niż 4637 zł, to musimy pamiętać o zgłoszeniu fiskusowi tego faktu. Obdarowany podatnik ma termin sześć miesięcy na zgłoszenie otrzymania darowizny, a dodatkowo posiada obowiązek zatrzymania wszelkich dowodów związanych z przyjęciem prezentu. Takim dowodem będzie na pewno pokwitowany przekaz pocztowy lub potwierdzenie przelewu bankowego.

Przez wiele lat formularz SD-2 był drukiem, na którym podatnicy dokonywali zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w sprawie darowizn. Z początkiem 2014 roku mamy do czynienia z nowymi drukami z oznaczeniem SD-3 i SD-3/A, które są nieco rozbudowane w stosunku do swojego poprzednika.

Urzędnicy Skarbowi na pewno wnikliwie sprawdzą rozliczenie roczne podatnika, który wpisał w druki PITy korzyści majątkowe pochodzące z darowizn. Taka deklaracja powinna zgadzać się z dostarczonym uprzednio fiskusowi drukiem SD. W razie wątpliwości, podatnik zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień. Na tą okoliczność należy posiadać jasne dowody. Do takowych należą:

  • orzeczenie sądowe,
  • akt notarialny,
  • testament,
  • umowa potwierdzająca nabycie rzeczy,
  • umowa potwierdzająca nabycie praw majątkowych,
  • wypis z księgi wieczystej
  • wydruk potwierdzenia przelewu bankowego
  • podstemplowany blankiet nadania pocztowego

Bardzo ważnym wątkiem w tematyce darowizn jest ich dalsza odsprzedaż lub też odstąpienie. Fiskus nie ma nic przeciwko zbywaniu tychże rzeczy materialnych lub niematerialnych. W sytuacji gdy podatnik otrzymał darowiznę, na przykład samochód, to może go odsprzedać, jednak musi pamiętać o odprowadzeniu podatku dochodowego.

Bardzo konkretne regulacje dotyczą sprzedaży nieruchomości, które trafiły w ręce podatnika jako spadek lub darowizna. Jeśli chcemy uniknąć dzielenia się z fiskusem w postaci odprowadzenia podatku dochodowego, powinniśmy zatrzymać nieruchomość w okresie pięciu lat od chwili nabycia.

Po sprzedaży nieruchomości nie zawsze jednak musimy uwzględniać takiej informacji w druki PITy. Wiele aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości zawiera informację, iż przedmiot sprzedaży wchodził w skład spadku lub darowizny dzięki czemu zwolniony był od czynności podatkowych, dlatego też nie ma konieczności wpisywania w rozliczenie roczne faktu zbycia. Kancelaria notarialna ma obowiązek zgłoszenia takiej transakcji organowi skarbowemu.

Jeśli podatnik przyjął darowiznę w postaci pieniężnej od najbliższej rodziny – czyli od tak zwanej podatkowej grupy zerowej – to posiada możliwość dalszego zbycia, także w formie darowizny. Dla fiskusa oczywistym jest, iż każdy kolejny odbiorca ma obowiązek wpisać w swoje rozliczenie roczne takie zdarzenie.

Statystycznie, najczęstszą formą darowizny są rzeczy materialne, mogą to być udziały w danej współwłasności (np. udziały procentowe w kamienicy, inne nieruchomości), papiery wartościowe, pojazdy mechaniczne. Jeśli osoba obdarowana postanowi odsprzedać tego rodzaju dobra, może określić dowolną kwotę sprzedaży. Należy mieć jednak na względzie fakt, iż sprzedaż nieruchomości czy samochodów, jest wnikliwie rozpatrywana przez Urząd Skarbowy. Urzędnicy przy niskiej cenie sprzedaży mogą mieć podejrzenie o celowe zaniżanie kwoty sprzedażowej w celu uniknięcia podatku. W takim przypadku skarbówka narzuca podatek taki, jaki otrzymałaby od sprzedaży podobnej rzeczy materialnej w aktualnych cenach rynkowych.

Druki PITy typu SD-3 i SD-3/A można pobrać w siedzibie Urzędu Skarbowego lub ściągnąć na swój komputer przez Internet. Ich wypełnianie nie jest trudne, przy każdej tabeli podatnik może natrafić na wyjaśnienie lub wskazówkę. Druk można wypełnić elektronicznie lub odręcznie. Ważny jest oczywiście własnoręczny podpis podatnika. Warto wypełnić zeznanie w dwóch egzemplarzach i jeden z nich – podstemplowany przez urzędnika – zatrzymać dla siebie, jako dowód dostarczenia fiskusowi odpowiednich dokumentów w danym terminie.

Pamiętajmy, iż osoba obdarowana ma sześć miesięcy czasu na ujawnienie otrzymania darowizny. Jeśli zdarzenie to nie zostanie zgłoszone, to w takim przypadku Urząd Skarbowy ma prawo do poboru podatku dochodowego w takim wymiarze jakby darowizna nie dotyczyła zerowej grupy podatkowej.