Czy rodzic niepełnosprawnego dziecka może rozliczać się również jako podatnik ze statusem samotnego rodzica


Samotnym rodzicem, z punktu widzenia ustawodawcy podatkowego, jest osoba, która samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica, wychowuje potomstwo, zapewniając mu całodobową opiekę i utrzymanie. Status samotnego rodzica tracą osoby, które weszły w ponowny związek małżeński, i choć biologicznie nowy członek rodziny jest osobą obcą dla dziecka, to wówczas jednak pełni rolę drugiego opiekuna.  

 

Status osoby niepełnosprawnej mają osoby, które posiadają aktualne orzeczenie komisji lekarskiej. Pacjenci przewlekle chorzy, niezależnie od wieku, zwykle odczuwają w życiu codziennym spore utrudnienia. Wielu z nich musi systematycznie uczęszczać na zajęcia i zabiegi, na które trzeba dojechać. Niepełnosprawni oraz ich opiekunowie mają więc prawo do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, która pokrywa koszty przejazdów, a także przystosowania mieszkania do potrzeb chorego.

Ustawodawca zdejmuje z osób niepełnosprawnych ograniczenia wiekowe, które w zwykłym przypadku decydują o tym, czy ulga prorodzinna należy się rodzicom czy też nie. Na niepełnosprawne dziecko, którym opiekuje się samotny rodzic lub dwoje rodziców, można odliczyć ulgę prorodzinną niezależnie od wieku chorego. Nie ma tutaj ograniczenia do 18 lat lub 25 lat (w przypadku osoby uczącej się).

Rodzic niepełnosprawnego dziecka ma takie same prawa i obowiązki wobec fiskusa, jak każdy inny rodzic zdrowego dziecka. Ten pierwszy nabywa oczywiście dodatkowe przywileje w formie ulg podatkowych. Chodzi tu przede wszystkim o rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na leki.

Podatnik ze statusem samotnego rodzica wpisuje w swoje zeznanie podatkowe 100% limitu ulgi na dziecko, o ile urodziło się ono wcześniej, niż w roku, za który się aktualnie rozliczamy. W sytuacji gdy  odliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy niemowlęcia,  PIT samotnego rodzica, jak i zeznanie małżonków, zawierać będzie kwotę, która zostanie obliczona w następujący sposób:

100 % ulgi na dziecko (1112,04 zł) : 12 m-cy = 92,67 zł x ilość miesięcy przeżytych przez dziecko w roku rozliczeniowym, od daty urodzenia do grudnia.

Aby odliczyć ulgę prorodzinną, należy rozliczać się na zasadach ogólnych, a do  PIT-36 lub PIT-37 dołączyć załącznik PIT/O. W odpowiedniej rubryce wpisujemy imię i nazwisko dziecka, a także jego PESEL.

Ulga rehabilitacyjna jest przywilejem, z którego może skorzystać samotny rodzic niepełnosprawnego dziecka, jak również rodzice rozliczający się wspólnie. Tutaj jeden limit wynosi maksimum 2280 zł, bez względu na to, czy rodzina jest pełna czy nie. Wspomniana ulga może zostać wykorzystana w przypadku, gdy rodzic zawozi niepełnosprawnego potomka do lekarza, szpitala, na rehabilitację lub w inne miejsca, gdzie odbywa się terapia.

Każdy podatnik ze statusem samotnego rodzica posiadający niepełnosprawne dziecko, ma prawo do odliczenia od podatku wszelkich wydatków związanych z adaptacją mieszkania do potrzeb swojego dziecka. PIT samotnego rodzica nie różni się niczym szczególnym od zeznania podatkowego osoby rozliczającej się samodzielnie,  pozostającej w małżeństwie bądź związku nieformalnym.  

Rodzic niepełnosprawnego dziecka odlicza zwykle ulgę na leki. Ustawodawca dyktuje tutaj proste zasady.  Od miesięcznej kwoty wydanej na medykamenty w aptece wystarczy odjąć 100 złotych. Reszta podlega uldze podatkowej. Podatnik ze statusem samotnego rodzica odliczający ulgę na leki musi pamiętać, iż wszelkie rachunki pobrane w aptece muszą być imienne (nie wystarczy tu zwykły paragon z kasy).

PIT samotnego rodzica może uwzględniać także kwotę zasądzonych alimentów, które stanowią dochód. W przypadku, gdy drugi rodzic łoży na utrzymanie dziecka  sporadycznie lub wnosi niepełną kwotę zasądzonych alimentów, wówczas podatnik rozliczający taki dochód uwzględnia tylko i wyłącznie wpływy, które faktycznie zostały mu przekazane.

Prawo do rozliczenia ulgi prorodzinnej, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na leki itd., mają osoby, których dotyczą ogólne zasady opodatkowania. PIT główny wraz ze stosownymi  załącznikami składamy maksymalnie najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w kwietniu, rozliczając się za rok ubiegły.  Możemy to zrobić poprzez wizytę w Urzędzie Skarbowym albo tradycyjną drogą pocztową, jak również poprzez pocztę elektroniczną. W związku z możliwością przeprowadzenia kontroli skarbowej w okresie do 5 lat od złożenia deklaracji, każdy podatnik ma obowiązek przechowywania dokumentów będących źródłem rozliczenia z fiskusem. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie zobowiązani są zatem do gromadzenia wszelkich zaświadczeń i pisemnych opinii wydanych przez lekarzy (jak i ww rachunków imiennych z apteki w sytuacji skorzystania w deklaracji PIT z ulgi na leki).

W przypadku gdy podatnik sam dopatrzy się błędów w swej deklaracji PIT, jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia korekty zeznania.