Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy polscy podatnicy mogą spodziewać się zmian w prawie dot. odpowiedzialności (za zeznania podatkowe) osób trzecich


Z dniem 1 lipca 2015 roku wejdą w życie zmiany w Ordynacji podatkowej w Polsce, które zmienią między innymi zakres odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Odpowiedzialność za zeznania podatkowe osób postronnych zostanie rozszerzona.

 

Resort finansów, który przygotował między innymi nowelizację Ordynacji podatkowej zapowiada wprowadzenie nowych regulacji odnośnie reguł naliczania odsetek za zwłokę w razie upadłości podatnika i odpowiedzialności osób trzecich. Jakie będą to zmiany?

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki?

Zobowiązania spółek kapitałowych spoczywają na samej spółce, ale jeśli utraci ona byt prawny, to wspólnicy – byli i obecni, mają ponosić odpowiedzialność podatkową za niezapłacone daniny publiczne. Między innymi będą to wspólnicy spółek niemających osobowości prawnej, czy członkowie zarządu spółek kapitałowych oraz innych osób prawnych. Za podatkowe zaległości odpowiadać mają również likwidatorzy spółek, co zrówna ich funkcje z członkami zarządu. Zarówno obecny, jak i były likwidator spółki kapitałowej w likwidacji będzie odpowiadał za jej zobowiązania podatkowe.

Odpowiedzialność w podatku PIT

Generalnie, to podatnik, na dane którego sporządzona jest deklaracja podatkowa PIT odpowiada za jej poprawność. Jeśli składa on rozliczenie roczne PIT osobiście, w formie tradycyjnego druku podpisuje się pod nim, jest to równoznaczne z braniem odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe wynikające z rozliczenia. Deklaracje PIT mogą być jednak składane na przykład na jednym druku łącznie przez obu współmałżonków. Kto w takiej sytuacji odpowie za poprawność zeznania podatkowego? Kiedy ponosimy odpowiedzialność za zeznania podatkowe jako osoby trzecie?

W przypadku, gdy małżonek podpisuje zeznanie podatkowe, bierze odpowiedzialność za jego poprawność, także w zakresie danych finansowych podanych przez współmałżonka.

Dodatkowo, jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to istniejące przepisy podatkowe pozwalają na ustanowienie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na majątku wspólnym małżonków. Jeśli podatnik ma zaległości podatkowe, z których się nie wywiązuje, to odpowiedzialność za nie może zostać złożona na barki współmałżonka. Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia nawet po rozwodzie małżonków. W ten sposób osoba trzecia zaczyna odpowiadać za poprawność zeznania podatkowego innej osoby.

Jeśli małżonkowie pozostają w związku małżeńskim, to za zobowiązania podatkowe odpowiedzialność ponosi podatnik i współmałżonek. Są one zaspokajane z majątku odrębnego i wspólnego małżonków. Odpowiedzialność podatkowa małżonków powstaje automatycznie, z mocy prawa, z chwilą powstania zobowiązania podatkowego. Małżonek podatnika nie jest współpodatnikiem, tylko dlatego że pozostaje w związku małżeńskim, aczkolwiek w uzasadnionych sytuacjach odpowiada on swoim majątkiem za zobowiązania współmałżonka. Ustawowa wspólność majątkowa, pociągająca za sobą odpowiedzialność wspólną za zobowiązania podatkowe współmałżonka, może zostać zniesiona lub ograniczona małżeńską umową majątkową, powszechnie nazywaną intercyzą.

 W przypadku, gdy fiskus ma uzasadnioną obawę, że zobowiązanie podatkowe podatnika nie zostanie spełnione, ma prawo do skorzystania z instytucji przedwymiarowego zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika oraz majątku wspólnym, należącym także do współmałżonka.

Kiedy odpowiadamy za cudze zaległości podatkowe?

 W niektórych sytuacjach nawet bez pozostawania w związku małżeńskim z podatnikiem, można ponosić odpowiedzialność za cudze, niezapłacone podatki. Ordynacja podatkowa skutecznie chroni interesy podatkowe fiskusa i zabezpiecza go przed niepłaceniem przez obywateli podatków. Za zobowiązania podatkowe odpowiada nie tylko sam podatnik, ale generalnie również wszystkie osoby z nim związane.

Za zobowiązania podatkowe podatnika mogą odpowiedzieć następujące osoby trzecie:

  • Rozwiedziony małżonek podatnika – odpowiedzialność solidarna z podatnikiem – byłym współmałżonkiem, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej. Odpowiada on całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.
  • Członkowie rodziny – odpowiedzialność solidarna z podatnikiem, który prowadzi działalność gospodarczą, za zobowiązania i zaległości podatkowe wynikające z niej. Członkiem rodziny wedle Ordynacji podatkowej są: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub pozostający z podatnikiem w faktycznym pożyciu.
  • Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – odpowiedzialność solidarna z podatnikiem, całym swoim majątkiem, za zobowiązania podstałe do dnia nabycia prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Osoba, za zgodą której podatnik, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby,
  • Właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego pozostający w związku z użytkownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego,
  • Dzierżawca, użytkownik nieruchomości,
  • Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej,
  • Byli i obecni członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji.