Czy młode małe firmy mogą liczyć na jakieś specjalne preferencje podatkowe?


Założenie własnej działalności gospodarczej pozwala na uniezależnienie się od pracodawców, ale oznacza wzięcie na siebie pewnych zobowiązań formalnych i finansowych. Młode firmy mogą zmagać się z pewnymi kłopotami w płatnościach publiczno-prawnych i z niedoborem kapitału na regulowanie bieżących wydatków. Czy przysługują im w ramach rozliczeń PITy firm jakiekolwiek preferencje podatkowe, pozwalające im na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa? Czy młodzi przedsiębiorcy mogą przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym z rocznych przychodów i kosztów, zastosować jakieś ulgi podatkowe?

 

Rejestracja działalności

Osoba fizyczna chcąca otworzyć działalność gospodarczą i stać się młodym przedsiębiorcą powinna przede wszystkim zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu uzyskuje wpis do ewidencji, nadawany jest mu NIP i REGON. Rejestracja polega na wypełnieniu jednego formularza CEIDG-1. Jeśli młody przedsiębiorca chce być czynnym podatkiem podatku VAT powinien złożyć do Urzędu Skarbowego druk VAT-R i uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

W formularzu CEIDG-1 przedsiębiorca podaje wybraną przez siebie metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od jego wyboru zależy pośrednio to, czy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych przeznaczonych dla młodej firmy. Do wyboru ma cztery różne formy opodatkowania:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%,
  • opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%,
  • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej.

Opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy prognozują osiąganie niskich przychodów i wysokich kosztów. Przy bardzo wysokich dochodach rzędu powyżej 85 528 zł korzystniejsze będzie opodatkowanie liniowe. Niemniej, opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia młodemu przedsiębiorcy korzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych. Może on także pomniejszać podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów, o kwotę wolną od podatku oraz ma możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Preferencje dla młodych przedsiębiorców

Jeśli przedsiębiorca wybrał skalę podatkową, jako metodę opodatkowania swojej działalności gospodarczej, może stosować przy rozliczaniu PIT liczne ulgi i preferencje podatkowe. Co prawda, takie ulgi dla firmy jednoosobowej nie są stricte jej dedykowane, co oznacza, że także osoby prywatne mogą z części z nich skorzystać. Ulgi podatkowe są odliczane od dochodu lub podatku wykazanego w deklaracji podatkowej przedsiębiorcy. Niektóre limitowane są kwotowo, inne procentowo bądź w ogóle nie uwzględniają limitu odliczenia podatkowego.

Wśród dostępnych ulg wymienia się:

  • ulgę na dziecko (przy spełnieniu warunku limitu dochodu - 112 000 zł na rodziców i 56 000 zł na ojca lub matkę dziecka)
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę mieszkaniową (na zasadzie praw nabytych),
  • ulgę na darowiznę,
  • ulgę na nowe technologie.

Właściwie tylko ta ostatnia ulga jest stosowana stricte w działalności gospodarczej.

Ulga na innowacje

Ulga na nowe technologie, nazywana również ulgą na innowacje jest preferencją podatkową adresowaną do firm nabywających innowacyjne systemy informatyczne, w tym licencję na oprogramowanie. Licencja staje się przedmiotem ulgi podatkowej, polegającej na tym, że oblicza się od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, 50% wydatków poniesionych wyłącznie na oprogramowanie innowacyjne, a nie na przykład na zakup urządzeń niezbędnych do uruchomienia owego oprogramowania. Wedle obowiązującego prawa, nowymi technologiami nazywa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Za wiedzę technologiczną uznaje się w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, które pozwalają wytwarzać nowe lub udoskonalone wyroby lub usługi. Dodatkowo, nowe technologie nie mogą być stosowane na świecie przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat.

Ulga podatkowa na zakup nowych technologii jest dostępna dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się na formularzu PIT-36. Oznacza to, że ulga podatkowa jest przyznawana wyłącznie dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Ulga w rozliczaniu podatków

Młody przedsiębiorca może ubiegać się o nadanie mu statusu tzw. małego podatnika. Jest on korzystny, bowiem pozwala na rozliczanie się z fiskusem przy użyciu metody kasowej. Jeśli przedsiębiorca wybrał skalę podatkową jako metodę rozliczenia podatkowego i ma status małego podatnika, może odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy PIT w uproszczonej formie. Dzięki temu firma może dłużej obracać posiadanymi środkami finansowymi, zwiększając swą płynność. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca musi do 20 dnia każdego miesiąca opłacać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzać ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego.