Czy małżonkowie mogą korzystać z tych samych ulg i odliczeń podatkowych co osoby samotne bądź w nieformalnych związkach?


Małżonkowie są szczególną grupą podatkową, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Mianowicie, mogą oni korzystać z preferencji przy składaniu rozliczeń PITy. Pit współmałżonków po spełnieniu określonych prawem podatkowym warunków, może być złożony wspólnie.

 

Niemniej jednak, ulgi podatkowe, do których mają prawo małżonkowie, są odliczane dla każdego z nich z osobna. Czy odliczenia podatkowe współmałżonków będą miały inny charakter niż ulgi podatkowe dla osób samotnych czy tych, którzy żyją w związkach nieformalnych?

Kto skorzysta z preferencji dla małżeństw?

Wspólne rozliczenia PITy są dostępne wyłącznie dla tych małżeństw, które żyją w formalnych związkach. Jeśli w świetle prawa cywilnego dwoje ludzi nie jest małżeństwem, automatycznie nie będą oni mogli skorzystać z prawa do wspólnego rozliczenia podatkowego Pit. Preferencja podatkowa dla współmałżonków obowiązuje wyłącznie wówczas, gdy podatnicy zamierzający rozliczyć się w ten sposób:

 • Pozostają przez cały rok podatkowy małżeństwem. Ważne jest, żeby od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku podatkowego być formalnie małżeństwem. Jeśli choćby jeden dzień w roku podatkowym, za który małżeństwo chce się rozliczyć wspólnie, osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim, niweczy to możliwość skorzystania z preferencji podatkowej.
 • Mają ustanowioną wspólność małżeńską. Zawarcie małżeństwa w przeważającej ilości przypadków powoduje, że małżonkowie mają majątek wspólny, utożsamiany ze wspólnością majątkową małżeńską. Likwiduje ją rozwód lub podpisanie notarialnej rozdzielczości majątkowej, czyli tak zwanej intercyzy.
 • Rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Jedynie  podatnicy, którzy uprawnieni są do rozliczania swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym na drukach PIT-37 lub PIT-36, mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego. Takie preferencje nie są dostępne dla podatników rozliczających się według podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ani według karty podatkowej.
 • Złożą w Urzędzie skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania jednego ze współmałżonków oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok podatkowy będą rozliczali się wspólnie z małżonkiem, na wskazanym w oświadczeniu druku PIT.

Małżonkowie wspólnie rozliczający się z fiskusem korzystają z preferencji podatkowej polegającej na tym, że składają wspólne zestawienie podatkowe. Oznacza to, że łączny Pit współmałżonków wykazuje sumę dochodów podatników. Podatek należny fiskusowi jest obliczany dla całej deklaracji podatkowej. Po uwzględnieniu wszystkich ulg i odliczeń podatkowych, podatek dochodowy należny fiskusowi jest liczony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jeśli suma dochodów wynosi mniej niż 85 528 zł, podatek będzie liczony według stawki 18%. Nadwyżka dochodu opodatkowana będzie według stawki 32%.

Ulgi i odliczenia dla małżeństw i osób samotnych

Małżonkowie, pomimo wspólnego rozliczania się na jednej deklaracji podatkowej, mogą korzystać z ulg i odliczeń podatkowych, właściwych dla rozliczeń PIT-37 lub PIT-36. Rozliczenia PITy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego według skali podatkowej, pozwalają na skorzystanie z licznych ulg. Korzystają z nich zarówno małżonkowie, jak i osoby samotne, czy osoby pozostające w nieformalnych związkach. Ulgi podatkowe dostępne dla tych wszystkich podatników przedstawiają się w sposób następujący:

 • Ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dziecko – o ile małżonkowie lub osoba samotna, posiada dziecko, na które może skorzystać z takiej ulgi podatkowej,
 • Ulga na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, odliczeniu podlega kwota zapłacona w danym roku podatkowym na takie konto podatnika,
 • Ulga na składki ZUS,
 • Ulga internetowa,
 • Ulga związana z darowizną na cele pożytku publicznego,
 • Ulga związana z darowizną na cele kultu religijnego,
 • Ulga na darowiznę na cele krwiodawstwa,
 • Ulga związana z darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych,
 • Ulga rehabilitacyjna,
 • Ulga na przewodnika,
 • Ulga na psa asystującego,
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód,
 • Ulga na leki,
 • Ulga związana z kwotami zwróconych świadczeń, które wcześnie zwiększyły u podatnika dochód podlegający opodatkowaniu,
 • Ulga na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Ulga abolicyjna,
 • Ulga na nowe technologie.

Istnieje jeszcze ulga odsetkowa, związana z zaciągniętymi w latach 2002-2006 kredytami na cele mieszkaniowe. Jeśli odliczają ją małżonkowie, to przysługuje im tylko jedna ulga tego rodzaju. Natomiast, osoby żyjące w związkach nieformalnych, w których obojgu podatnikom przysługuje ulga odsetkowa, będą ją mogli odliczać w dwukrotnej wysokości – każdy podatnik rozliczy ją w swojej deklaracji podatkowej Pit. Osoby samotne ponadto mogą skorzystać z preferencji podatkowej, polegającej na rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko, o ile podatnik rzeczywiście dziecko wychowuje.

Dodatkowo, przy wspólnym rozliczeniu, małżonkowie mogą skorzystać oboje z kwoty wolnej od podatku i odpowiednio obniżyć o kwotę 2x 3091 zł swój dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Osoby samotne, rozliczające się na samodzielnej deklaracji PIT uwzględnić mogą w nim odliczenie jednej kwoty wolnej od podatku.