Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy karta podatkowa może być stosowana w działalności gospodarczej o dowolnym profilu


Przedsiębiorcy przy rejestrowaniu działalności gospodarczej mogą wybrać właściwą dla siebie metodę, według której będą odprowadzać podatek PIT na rzecz urzędu skarbowego. Do wyboru są właściwie cztery metody opodatkowania. Własna działalność gospodarcza może być opodatkowana między innymi za pomocą karty podatkowej. Kartowicz podatek roczny płaci wówczas według ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego stawki. Karta podatkowa wymaga, aby deklaracja PIT była składana fiskusowi z zastosowaniem druku PIT-16A. Czy takie PITy dają możliwość zastosowania jakichkolwiek ulg i preferencji podatkowych?

 

Najważniejsze kwestie dotyczące karty podatkowej

Przedsiębiorca może wybrać dla własnej działalności gospodarczej opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej. Jest ona zaliczana do ryczałtowych form opłacania podatku dochodowego od pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie jest to najprostsza metoda odprowadzania podatku dochodowego PIT z działalności gospodarczej. Nie ma możliwości, aby osoba fizyczna nieprowadząca działalności opłacała podatki na zasadzie karty podatkowej.

W odróżnieniu od innych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy karcie podatkowej nie występuje podstawa opodatkowania. Podatek płacony jest zaś niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów lub dochodów. Przedsiębiorca opłaca należność wobec fiskusa w takiej samej wysokości.

Wysokość podatku w karcie podatkowej jest wyliczana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego dla każdego kartowicza indywidualnie. Fiskus bierze przy tym pod uwagę:

  • konkretny rodzaj wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej
  • liczbę mieszkańców miasta, w którym prowadzona jest działalność

Wada tej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych własnej działalności gospodarczej? Otóż podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku według ustalonej stawki za każdy okres rozliczeniowy. Nie ma przy tym znaczenia, czy uzyskiwał on jakiekolwiek przychody, czy też nie.

Kto może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej?

Karta podatkowa nie może być stosowana do każdej działalności gospodarczej. Dlatego też nie wszystkie profile działalności gospodarczej będą kwalifikowały się do opodatkowania za pośrednictwem tej metody. Przepisy wskazują, że kartowiczami mogą zostać przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą działalność bez korzystania z usług osób niezatrudnionych przez nich na podstawie umów o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów – wyjątkiem od tej reguły jest korzystanie z usług typowo specjalistycznych
  • nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej
  • mają małżonków nieprowadzących działalności w takim samym zakresie
  • wykonują działalność w granicach Rzeczypospolitej Polskiej

Podkreślmy fakt, że nie ma możliwości skorzystania z karty podatkowej jako metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku tych przedsiębiorców, którzy w swojej działalności stosują usługi osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę albo z usług innych przedsiębiorców i zakładów, za wyjątkiem zleceń usług typowo specjalistycznych. Kartowicz nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, ani jego współmałżonek nie może prowadzić działalności w takim samym zakresie. Tylko działalność wykonywana w Polsce może być w praktyce opodatkowana kartą podatkową - działalność spółek zagranicznych nie będzie się tu kwalifikować.

Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki objęcia go opodatkowaniem za pośrednictwem karty podatkowej, może wybrać taką metodę opodatkowania lub zmienić dotychczasową formę. Można tego dokonać już na etapie rejestrowania działalności gospodarczej na druku CEIDG-1. Można zmienić dotychczasową formę opodatkowania za pośrednictwem druku PIT-16 do 20 stycznia danego roku podatkowego, w którym karta podatkowa ma być przez przedsiębiorcę stosowana. Po dokonaniu takiego zgłoszenia, organ podatkowy w drodze decyzji administracyjnej ustala wysokość podatku kartowicza oraz termin jego zapłaty w danym roku podatkowym.

Najczęściej z formy rozliczenia podatkowego na podstawie karty podatkowej korzystają przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą o charakterze:

  • usługowym,
  • usługowo-wytwórczym,
  • handlowym.

Karta podatkowa jest dostępna również jako forma opodatkowania dla przedstawicieli wolnych zawodów, którzy chcą do minimum uprościć kwestie formalne i podatkowe w swojej działalności zarobkowej. Nie trzeba przy niej prowadzić ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania.

Rozliczenia roczne kartowiczów

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach karty podatkowej muszą rozliczać się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-16A. Druk ten powinien trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, w terminie do końca stycznia danego roku.

Niestety, PIT-16A jest specyficznym drukiem zeznania rocznego, który nie można złożyć na preferencyjnych zasadach: łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma także możliwości ujęcia w takim rozliczeniu podatkowym ulg podatkowych czy kwoty wolnej od podatku.

Opłacalne jest wybranie karty podatkowej jako metody rozliczania z tytułu podatku PIT dla osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą w niewielkiej miejscowości i ponoszą przy tym stosunkowo niewielkie koszty. Poza tym kartowicze nie muszą prowadzić skomplikowanych ksiąg rachunkowych, podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów czy ewidencji przychodów. W ramach swojej księgowości muszą jedynie wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury za wykonane dostawy towarów lub wykonane usługi.