Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy fiskus może przeoczyć błąd rachunkowy w zestawieniu PIT osoby fizycznej (najniższa krajowa i PIT37)


W przypadku, gdy podatnik osiąga dochody wyłącznie z pracy na etacie, uzyskując przy tym najniższą krajową, jego rozliczenie roczne nie jest skomplikowane. Zestawienie PIT wypełnia on na podstawie przysłanego przez pracodawcę formularza PIT-11. Pity pracowników wypełnione mogą być w formie tradycyjnej, na papierowym druku, albo w formie elektronicznej.

 

Ten drugi sposób jest o tyle korzystniejszy, że rozliczenie podatkowe trafia do Urzędu Skarbowego pocztą elektroniczną, a podatnik nie musi stać w kolejkach w urzędzie, aby złożyć swoje zestawienie PIT. Jest to duża oszczędność czasu i nerwów. Poza tym, wypełniając Pity w programie komputerowym, od razu sprawdza on, czy wpisane przez  wartości w kolejnych polach formularza podatkowego są poprawne. Dzięki aplikacji do wypełniania zeznań PITy, podatnicy mogą ustrzec się błędów rachunkowych.

Co zrobić z błędem w deklaracji podatkowej?

Jeśli podatnik po złożeniu deklaracji PIT zauważy, że popełnił błąd rachunkowy, powinien zgłosić się do Urzędu Skarbowego i dokonać korekty. Jeżeli błąd jest niewielki i zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie  przekroczy 1000 zł, to Urząd Skarbowy może samodzielnie go poprawić, nie wzywając podatnika do korekty.

Lepiej jednak samodzielnie przyznać się do błędu i złożyć korektę zeznania podatkowego. Nowe, poprawione zestawienie PIT należy przy tym złożyć na tym samym druku podatkowym oraz we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym w terminie rozliczenia podatkowego. Nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji po stronie podatnika – ani prawnych, ani finansowych. Po prostu składamy drugi PIT z zaznaczeniem, że jest to korekta deklaracji i z uzasadnieniem, czemu dokonujemy w ogóle korekty wcześniejszego zeznania podatkowego.

Wyjaśnienie przyczyn korekty powinno być złożone w formie pisemnej, razem z korektą zeznania podatkowego. Należy w nim wskazać dane podatnika, datę i miejsce sporządzenia, adresata tj. określenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, wskazanie deklaracji do korekty i uzasadnienie korekty. Pismo powinno zostać opatrzone własnoręcznym podpisem podatnika.

Podatnik ma prawo do złożenia korekty nawet w ciągu 5 lat od złożenia właściwego rozliczenia podatkowego, które liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego. Najlepiej jednak korekty zeznań Pity składać terminowo, do 30 kwietnia danego roku podatkowego, ponieważ wówczas unika się nałożenia na podatnika odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązania podatkowego.

Samodzielne złożenie korekty zeznania podatkowego w związku z popełnieniem błędu rachunkowego – jest korzystne dla podatnika, ponieważ, jeśli wraz z korektą składa on tzw. czynny żal, może uniknąć nałożenia na niego sankcji karnoskarbowych (za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe). Podatnik nie będzie mógł złożyć korekty zeznania podatkowego, jeśli Urząd Skarbowy rozpoczął postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową.

Kontrola fiskusa

Podatnik odpowiada za sporządzenie, złożenie i poprawność swojego rocznego rozliczenia podatkowego. Urzędnicy z Urzędu Skarbowego sprawdzają, czy formularze Pity podatników zostały sporządzone prawidłowo, na odpowiednich drukach, czy nie zawierają błędów rachunkowych i/lub formalnych.

Po złożeniu deklaracji PIT odbywają się w urzędzie czynności sprawdzające, w toku których fiskus dokonuje wstępnej weryfikacji złożonych rozliczeń podatkowych, pod kątem poprawności formalnej i rachunkowej. Odbywają się one bez udziału podatnika, w większości przypadków. Jeśli jednak korekta zeznania o błędy rachunkowe nie jest możliwa do dokonania przez urzędnika, podatnik jest wzywany przez fiskus do jej „skorygowania samego siebie”. Fiskus teoretycznie nie może przeoczyć błędu rachunkowego w zestawieniu PIT, bowiem wszystkie deklaracje podatkowe są sprawdzane pod względem poprawności rachunkowej – przed ich archiwizacją i wypłatą nadpłaty podatkowej uprawnionym do niej podatnikom.

Kiedy fiskus wezwie podatnika?

Fiskus może wezwać podatnika do korekty zeznania podatkowego, jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności deklaracji podatkowej i zamieszczonych w niej danych. Na etapie czynności sprawdzających zeznania PIT urzędnicy nie mogą stosować kar porządkowych, jednak jeśli podatnik ignoruje kolejne wezwania Urzędu Skarbowego do poprawy zeznania, naraża się na dotkliwe konsekwencje. Jeśli nie współpracuje z urzędnikami, może się to zakończyć wszczęciem formalnej kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, których podatnik raczej wolałby uniknąć.

Samo sprawdzenie rozliczenia podatkowego nie wyklucza możliwości późniejszej jego kontroli, która jest znacznie bardziej szczegółowa. Jest ona z reguły podejmowana wówczas, gdy wysokość dochodów podatnika nie odpowiada wydatkom dokonanym przez niego, albo wtedy, gdy nadpłata podatkowa wyliczona w PIT jest bardzo wysoka.