Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Co będzie lepsze dla domowego budżetu - zestawienie PIT razem czy osobno


Podatek dochodowy od osób fizycznych muszą płacić wszyscy polscy podatnicy, przy osiąganiu dochodów lub przychodów podlegających opodatkowaniu. Zestawienie PIT składa każdy podatnik osobno do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, albo też w niektórych przypadkach możliwe jest aby Pity małżeństw były składane jako jedno, wspólne rozliczenie roczne małżonków.

 

Czy wspólne rozliczenie podatkowe, które jest jedną z preferencji podatkowych w PIT zawsze będzie korzystne dla małżonków? Kiedy w ogólne rozliczenie roczne małżonków jest możliwe do złożenia w Urzędzie Skarbowym?

Warunki wspólnego rozliczenia podatkowego

Nie wszyscy małżonkowie mogą złożyć rozliczenie roczne na jednym druku PIT. Pity małżeństw są możliwe do złożenia tylko wówczas, gdy zarówno mąż jak i żona rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Oznacza to, że tylko zestawienie PIT-37 lub PIT-36 może być złożone w preferencyjny sposób przez małżonków. Osoby rozliczające się z fiskusem za pośrednictwem karty podatkowej, podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie będą miały możliwości złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego z tytułu uzyskiwanych dochodów bądź przychodów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie jest to jedyny warunek, który należy spełnić, aby móc składać Pity małżeństw. Podstawowym warunkiem wspólnego rozliczenia podatkowego, łącznie ze współmałżonkiem, będzie pozostawanie w formalnym związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku podatkowego. Jeśli małżonkowie wstąpią w związek małżeński 2 stycznia, to za ten rok podatkowy nie będą mogli składać Pity małżonków, tylko osobne rozliczenia roczne, na właściwych dla siebie drukach PIT.

Kolejnym warunkiem wspólnego rozliczenia podatkowego będzie istnienie wspólności majątkowej pomiędzy współmałżonkami. Likwiduje ją na przykład intercyza, czyli zawarcie rozdzielczości majątkowej. Skoro istnieją dwa majątki, odrębne względem siebie, należące do poszczególnych małżonków, nie ma możliwości zastosowania preferencji podatkowej polegającej na wspólnym rozliczeniu formularza PIT.

W celu złożenia w Urzędzie Skarbowym wspólnego rozliczenia podatkowego, należy złożyć w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok podatkowy podatnicy będący małżeństwem opodatkowują się łącznie.

Kiedy wspólne rozliczenie jest korzystne?

Generalnie, wspólne rozliczenie podatkowe jako preferencja w rozliczaniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powinna nieść realne korzyści finansowe podatnikom. Preferencyjne rozliczenie PIT jest korzystne w wielu sytuacjach, ale nie zawsze.

Pity małżonków złożone za pomocą jednego formularza rozliczenia podatkowego zakładają wyliczenie podatku dochodowego należnego fiskusowi dla całej deklaracji podatkowej, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Najwięcej korzyści rozliczenie wspólne małżonków niesie za sobą w momencie, gdy jeden z małżonków w ogóle nie zarabia, a drugi uzyskuje dochód w kwocie odpowiadającej dwukrotności pierwszego progu podatkowego, tj. w kwocie 171 056 zł. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku przekroczenia limitu pierwszego progu podatkowego, kwoty 85 528 zł, podatnik zobowiązany jest do wyliczania podatku dochodowego według stawki 32% kwoty nadwyżki ponad pierwszy próg podatkowy. Jednakże, przy rocznym rozliczeniu podatkowym dochody współmałżonków są łączone, co w takim wypadku oznacza rozliczenie na podstawie dochodu łącznego w wysokości 171 056 zł, a następnie dochód ten jest dzielony na pół i opodatkowany według stawki 18%. Dzięki temu podatnicy uzyskują wysoki zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od fiskusa, składając Pity małżonków. Dodatkowo, wspólne rozliczenie podatkowe małżonków pozwala na skorzystanie z podwójnej kwoty wolnej od podatku, czyli dwukrotności 3091 zł. Kwota ta zostaje odjęta od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Korzyści dla domowego budżetu ze wspólnego rozliczenia podatkowego nie będą tak znaczące, jeśli drugi współmałżonek zarabia. Im mniej zarobi on w danym roku podatkowym, tym większe korzyści finansowe staną się udziałem obojga współmałżonków.  

Deklaracja podatkowa złożona wspólnie przez małżonków nie przyniesie korzyści, jeśli małżonkowie, po uwzględnieniu w swoim rozliczeniu rocznym wszystkich ulg odliczanych od dochodu, uzyskają dochód w wysokości 85 528 zł. Wtedy wspólny PIT będzie neutralny pod względem ekonomicznym i równie dobrze będzie można złożyć dwa osobne Pity małżonków i odniesie to ten sam skutek finansowym. Podatek wyliczony od dochodów współmałżonków będzie taki sam. Im wyższe zarobki małżonków tym mniejsze korzyści ze wspólnego rozliczenia podatkowego.