Amortyzacja środków trwałych uzyskanych w spadku a rozliczenie PIT


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, co może być przedmiotem amortyzacji. Jest więc podstawą do prowadzenia rozważań dotyczących amortyzacji środków trwałych uzyskanych w spadku.

 

Spadkobiercy danych środków trwałych zastanawiają się jednocześnie, jak sporządzić swoje rozliczenie PIT, jeśli dokonują amortyzacji spadku. Czy ich Pity będą ujmować w kosztach taką amortyzację?

Amortyzacja środków trwałych

Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy o PIT należy wnosić, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 22c pkt 1 wspominanej ustawy, amortyzować nie wolno gruntów i prawa wieczystego gruntu. Jeśli więc takie środki trwałe były przedmiotem spadku, nie będą one podlegały amortyzacji.

Odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów, czyli w rozliczeniach Pity takie koszty będą zmniejszały podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kosztem uzyskania przychodów według ustawy o PIT, są odpisy amortyzacyjne, dokonywane z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z kosztów podatkowych, jakie może ujmować rozliczenie PIT, wyłączone są zgodnie z prawem odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny jeżeli:

  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Jeśli nabyte w drodze spadku składniki majątku będzie można uznać za środki trwałe, wówczas odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych składników będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i w ten sposób można będzie je ująć w formularzach Pity spadkobierców.

Jak dokonywać amortyzacji środków trwałych uzyskanych w spadku?

Podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych uzyskanych w spadku będzie ich wartość początkowa, tj. wartość rynkowa z dnia nabycia spadku, chyba że w testamencie określona została wartość w niższej wysokości.

Art. 22g ust. 15ustawy o PIT wskazuje, że jeśli w spadku zostało przekazane przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wówczas łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej. Suma ta jednocześnie nie może być wyższa od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. Wartość rynkową składników majątku trwałego, wchodzącego w skład spadku określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Dziedziczenie praw i obowiązków podatnika przez spadkobierców

Jeśli spadkodawca dokonywał w toku prowadzonej działalności gospodarczej amortyzacji środków trwałych, wówczas jego spadkobiercy w wyniku przyjęcia spadku dziedziczą jednocześnie prawa i obowiązki zmarłego podatnika. Mówi o tym Kodeks Cywilny. Art. 922§ 1 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Jednocześnie, należy dodać, że nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależne od tego, czy są one spadkobiercami. Z dniem nabycia spadku, spadkobierca ma obowiązek wprowadzić nabyte w ten sposób środki trwałe do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.