Zestawienie roczne PIT z odliczeniem ulgi na krew


Przekazywanie darowizn niesie za sobą pewne skutki podatkowe. Po stronie przekazującego darowiznę skutki te są najczęściej pozytywne, bowiem w wielu przypadkach będzie on miał możliwość złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowe Pity z ulgą z tytułu darowizny.

 

Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli darowizna będzie dokonana w postaci darowizny krwi na cele konkretnych organizacji. Odliczenie ulgi na krew musi zostać dokonane zgodnie z istniejącymi przepisami prawa. Ulga na krew i jej wysokość uzależniona jest między innymi od ilości przekazanej w formie darowizny, krwi oraz od płci honorowego krwiodawcy. Jak wyglądają zeznania podatkowe Pity z ulgą z tytułu krwiodawstwa?

Ulga na krew

Odliczenie ulgi na krew w rocznym zeznaniu podatkowym jest możliwe dla podatników dokonujących darowizny krwi, będących honorowymi krwiodawcami. Nie będzie można odliczyć w zeznaniach podatkowych ulgi na krew, jeśli zostanie ona przekazana jakiejkolwiek organizacji czy osobie, odpłatnie. W takim przypadku będzie to postrzegane na gruncie istniejących przepisów prawa podatkowego jako sprzedaż krwi, osocza i poszczególnych składników krwi. Honorowy krwiodawca to osoba, która oddaje krew bezinteresownie, bezpłatnie, na rzecz określonych prawem organizacji. Nawet jeśli osoba taka otrzymuje od stacji krwiodawstwa rekompensatę w postaci czekolad czy kawy, nie będzie pozbawiało ją to prawa do odliczenia ulgi na krew w deklaracji podatkowej za dany rok.

Zeznania podatkowe Pity z ulgą z tytułu darowizny krwi mogą być składane przez podatników, dokonujących darowizny krwi, którzy:

  • Oddali, a nie sprzedali krew,
  • Przekazali krew na cele krwiodawstwa, na rzecz jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi,
  • Rozliczają się z Urzędem Skarbowym na drukach PIT-37, PIT-36 i PIT-28, czyli z zastosowaniem skali podatkowej lub podatku płaconego od przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego
  • Maja zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Zeznania roczne PITy z ulgą na krew nie mogą być składane, jeśli darowizna krwi dokonana jest na rzecz:

  • osób fizycznych;
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Limit ulgi i jej wysokość

Odliczenie ulgi na krew w rocznym rozliczeniu podatkowym nie może zostać dokonane w dowolnej wysokości, ponieważ ulga na krew jest limitowana. Jest to ulga na darowiznę, a więc jej limit będzie liczony łącznie z innymi darowiznami, przekazanym na cele kultu religijnego czy organizacji pożytku publicznego. Łącznie można maksymalnie odliczyć 6% dochodu w formie ulg na darowizny wszelkiego rodzaju. Jeśli więc podatnik dokonuje tylko darowizny krwi, będzie mógł wykorzystać limit 6% dochodu tylko na taką darowiznę.

Wysokość odliczenia ulgi na krew uzależniona jest też od ilości oddanej w danym roku podatkowym krwi na cele krwiodawstwa. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 roku dotyczące krwiodawstwa wskazuje, że za oddaną przez krwiodawcę krew i osocze przysługuje ekwiwalent pieniężny:

  • 130 zł za litr krwi,
  • 170 zł za litr osocza.

Urzędy Skarbowe na równi traktują krew i osocze oraz inne składniki krwi, więc ustalono jednolitą stawkę ekwiwalentu za oddaną krew w wysokości 130 zł za litr. Maksymalnie, w ciągu roku mężczyzna może oddać 2,7 litrów krwi, a kobieta 1,8 litra, zaś osocza – po 25 litrów rocznie. Mężczyzna może dokonać maksymalnie odliczenia ulgi na krew w danym roku w wysokości 3601 zł, a kobieta w wysokości 3484 zł.

Zeznania roczne Pity z ulgą na krew wymagają dołączenia do nich załącznika PIT/O, w którym należy ująć kwotę przekazanej darowizny krwi, dane pozwalające na identyfikację stacji krwiodawstwa, na rzecz której podatnik przekazał krew, oraz kwotę dokonanego odliczenia podatkowego. W rozliczeniach PIT-37 i PIT-36 ulga na krew podlega odliczeniu od dochodów, a w rozliczeniach PIT-28 od przychodu.